Ny nationell strategi

PTS - Post och telestyrelsen

Lars Winther-Hansen, Skånes regionala bredbandskoordinator, inledde med att kort berätta om Sveriges nya nationella mål för bredbandsutbyggnad. En av de viktigaste förändringarna i den nya bredbandsstrategin är att Sverige skärper målen till 2025, där 98 procent ska ha tillgång till 1 Gbit/s snabbt bredband!
PTS bildserie i sin helhet.
 

ANALYS AV PTS-DATA

Eric Nerme Nordehammar, FABS gav en bild av läget för bredbands-
utbyggnaden baserat på PTS data, som visar att det är 71 procent utbyggt i Skåne och 55 procent i Blekinge, för hastigheten 100 Mbit/s. Han gav också en projicering av utbygganden till 2020, baserat på den utbyggnad som skett 2015 och 2016.
Kontakta Eric Nerme Nordehammar
eric.nermenordehammar@skane.se 
för siffror i din egna kommun.

Olika möjligheter att nå målen

stödmedel - samverkan - nyttoeffekterna vid digitalisering

 
För att vi ska möjliggöra utbyggnaden behövs flera åtgärder, STÖDMEDEL är ett av dem och det är speciellt viktigt för utbygganden på landsbygden.
Lisbet Smolka Ringborg, från Länsstyrelsen Skåne, berättade om den senaste fördelningen. För att få veta mer om riktlinjer och vad som gällt för den egna kommunen, bör varje kommun kontakta Länsstyrelsen direkt. Under dagen fanns Lisbet tillgänglig för diverse frågor.

SAMVERKAN en annan viktig faktor. De senaste 6-9 månaderna har flera operatörer gjort framstötar på bredbandsmarknaden, vilket har lett till helt nya utmaningar för bredbandssamordnarna att hantera konkurrens inom lokala områden och det har gjort att flera operatörer verkat på samma gata. På samma sätt har det  gjorts stora framstötar av operatörer även på lands- och glesbygd vilket förändrat situationen.

  • Det blev en livlig och mycket viktig diskussion, som vi kommer att återkomma till.
En tredje faktor är att förklara NYTTAN AV BREDBAND för slutanvändarna. Flera viktiga samhällstjänster kommer att ”digitaliseras” och det är viktigt att alla efter förmåga kan få tillgång till framtidens digitaliserade tjänster. FABS kommer att lansera några ARENOR, som har till syfte att stödja bredbandssamordnarna i informationsarbetet.
Smarta staden - på idéstadiet, smarta samhället och TEMA PM Bredband (som lanseras i juni).
 
Finns MER STÖDMEDEL att söka från Tillväxtverket?
Projektledare för FABS, Magdalena Jacobsson, ställde ett antal frågor till Anna Josefsson från Tillväxtverket, om det finns flera möjligheter att hitta finansiering.

Tillväxtverket har även en digitaliseringskonferens 24 maj i Alvesta. Inbjudan kommer att skickas till alla bredbandssamordnare.

Tankar från dagen
  • Nya utmaningar för kommunernas bredbandssamordnare i Skåne och Blekinge – vi måste tillsammans förstärka samarbetet och lära oss mer av varandra hur vi tacklar nya utmaningar
  • Bredbandsutbyggnaden går i stort sätt ganska bra i tätorten, men det finns mer att göra på lands- och glesbygd för att vi ska nå 2020 målet.
Notera även att vi har en ny bredbandsträff den 7 september.

PERSTORPS KOMMUN
- Flera sätt att nå bredbandsutbyggnad
Ida del Olmo berättade om hur Perstorp nu fortsätter sin resa med utbyggnad på landsbygden där nu en strategi och handlingsplan tas fram som underlag till kommunledningen och kommunstyrelsen.

Perstorp ser bredbandsutbyggnad som en viktig del i utvecklingen i hela kommunen för att öka kommunens attraktivitet som boendeort, att skapa framtida arbetstillfällen samt att erbjuda invånare mer utvecklade samhällstjänster. Stor vikt  läggs också på att alla i kommunen ska få tillgång till nya digitala tjänster.

SMARTA STADEN...

Christian Wictorin, WSP gav en framtidsbild av den ”SMARTA STADEN”
- "Vi behöver 4.2 jordklot för att leva vidare – hur kan vi tänka om och kan Agenda 2030 kring miljö och digitalisering hjälpa till". Vi behöver tänka inom områden som ekonomi, socialt och hållbart.

Smarta samhället

En webbplats för medborgaren som undrar över bredband och nyttan med det. Under resans gång fylls den med goda exempel.

Smarta samhället

TEMA PM Bredband

En folder med material kring bredbandutbyggnad,
nyttan med fibern - för bredbandssamordnare och samhällsplanerare. Lansering i juni 2017.

Lansering i juni

Tack till alla som medverkade

och gör det möjligt at skapa FIBER TILL ALLA I BLEKINGE OCH SKÅNE - FÖR FRAMTIDENS DIGITALA MÖJLIGHETER.