Nyheter från projektet December 2017
God Jul och ett Gott Nytt År

Glædelig Jul og et Godt Nytår - God Jul og et Godt Nyttår - Merry Christmas and a Happy New Year

Nu är det juletid igen – den tredje och sista gången inom projekttiden. När vi nu har drygt ett halvt år kvar pekar allt mot att vi når våra uppsatta mål och resultat. Den energi och entusiasm som präglat alla delar av projektet är imponerande, och vi i projektledningen är mycket glada för detta.
 
För någon vecka sedan redovisade vi projektets resultat för Interreg ÖKS Övervakningskommitté, som en gång beviljade vårt projekt, och det var värdefullt att få återkoppla till dem.
 
Under 2018 planerar vi ett antal ”highlights”, bland annat ett seminarium på Fehmarn Belt Days i Malmö i slutet av maj, och sannolikt kommer projektets slutkonferens att hållas någon av de sista veckorna i augusti.  
 
Parallellt med projektet fortsätter vi processen kring framtida aktiviteter och möjliga projektansökningar, så vi säkerställer att vi håller tempot även efter projektets slut.

Projektledningen tackar för ett mycket gott och stimulerande samarbete under året som varit och ser fram mot ett spännande och innehållsrikt 2018 tillsammans med er alla.

/Eskil, Jakob, Louise och Anna.

Big Science Sweden – med erfarenheter från Danmarkssamarbetet

Big Science Sweden lanserades i slutet av november och ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society var en viktig inspirationskälla till initiativet. Vi har intervjuat Anna Hall, ny programchef för Big Science Sweden om den nya nationella kraftsamlingen och projektets viktiga strategiska roll i arbetet.

Anna Hall är vice VD för Industriellt Utvecklingscentrum Syd (IUC Syd) som är projektpartner i delprojektet Regional Leverantörsbas.
- Alla forskningsanläggningar i Europa är beroende av att det finns kompetenta leverantörer i den närliggande geografin som kan leverera, och det är även vårt ansvar som regional aktör att se till att ESS och MAX IV har bra leverantörer som gör att driften fungerar.

Samarbete med Danmark
Tack vare Interreg-projektet har samarbetet med Danmark förstärkts, och Anna ser att det kommer fortsatt finnas mycket samarbete även i framtiden då det finns gemensamma utmaningar på båda sidor sundet, såsom kompetensutveckling. 
- Att samarbeta i projektform är lättare, och vi är alla beroende av att det fungerar kring anläggningarna.

ESS och MAX IV: Cross Border Science and Society har varit ett starkt projekt, som under arbetets gång har blivit mer nationellt uppmärksammat, menar Anna. Ur ett skånskt perspektiv vill man gärna se ett ökat nationellt engagemang och projektet har varit en stor bidragande faktor till detta genom att ha varit en plattform för att skapa den dialogen.  Anna ser att det har varit en fantastisk utveckling med att utveckla olika ekosystem runt ESS och MAX IV de senaste åren.

Lansering av Big Science Sweden
I slutet av november lanserades Big Science Sweden där Anna kommer att leda arbetet som programchef. Big Science Sweden kommer som nationell ILO-sekretariat (Industrial Liaison Office) att ansvara för att vinna upphandlingar/udbud från de 13 forskningsanläggningar som Sverige är med i. Konsortiet består av Teknikföretagen, IUC Syd, RISE, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Lunds universitet och Region Skåne.

Utformandet av Big Science Sweden bygger på Skånes arbete med Industriell plattform, där man lärt sig mycket av att arbeta gränsregionalt med Danmark och Big Science Sweden kommer till stor del att likna det danska sekretariatet Big Science.dk.

- Genom ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society har flera välfungerade arbetsmodeller arbetats fram, exempelvis med workshops, studiebesök och företagsmöten, och detta kommer nu växlas upp nationellt genom Big Science Sweden, säger Anna.

Fakta: IUC Syd och Big Science Sweden
IUC Syd är ett industrikluster som verkar för att stärka konkurrenskraften hos skånska industriföretag. Tillsammans med Region Skåne driver IUC Syd Industriell plattform som utgör en stödfunktion till företag för att öka deras möjligheter att leverera till forskningsinfrastruktur och driva den skånska industriutvecklingen framåt. I och med etableringen av ESS och MAX IV är det viktigt att regionen är förberedd för att kunna möta de leveransbehov och möjligheter som uppstår. Genom delprojektet Regional Leverantörsbas har två analyser kring företagens kompetensbehov genomförts och delprojektet arrangerar bland annat ett flertal workshops och seminarier om teknik- och kompetensutveckling för att vägleda företagen i den svårnavigerade strukturen kring anläggningarna.

Syftet med Big Science Sweden är att hjälpa företagen att få affärer, hitta forskningsprojekt för att öka kunskap och kompetens, och identifiera de strukturer som inte fungerar idag runt forskningsinfrastrukturen. De kommer arbeta för hur Sverige kan bli ett ”Big Science-land” och fånga upp det momentum Sverige har genom att vara värdland av ESS.

Till en början kommer Big Science Sweden bygga ”noder” i Göteborg, Lund, Uppsala och Luleå. Det finns stor kompetens i Sverige, men den är utspridd geografiskt och det behövs tätare samarbete för att kunna maximera nyttan av den kompetens och de möjligheter som finns. För att uppnå målen kommer det att arrangeras kompetensworkshops, studieresor och projekt med akademin och forskningsanläggningarna, mycket likt det arbete som idag bedrivs i ESS & MAX: Cross Border Science and Society.


Läs mer om Big Science Sweden
Projektet på viktigt event i Dubai

Det nanotekniska ekosystemet i Greater Copenhagen and Southern Sweden presenterades på en av de största nanoteknologihändelserna i Mellanöstern, Gulfområdet, Nordafrika och Sydasien. Gezïm Kiseri, projektledare för delprojektet Internationell Attraktionskraft, marknadsförde vår region och vårt projekt vid Nanotech Middle East Conference i Dubai 4 till 6 december 2017.

Nanotech Middle East är ett internationellt utbytesevenemang med fokus på den framtida nanobaserade konvergenstekniken. Tillställningen utgör en unik plattform för diskussioner och nätverk mellan forskare, industrier, beslutsfattare, och investerare. Under konferensen deltog Internationell Attraktionskraft för att främja sin Value Proposition inom nanoteknik och för att visa upp den nyligen framtagna filmen om Greater Copenhagen. Under dagarna fanns det möjligheter att träffa olika regionala och globala företag för att diskutera affärsmöjligheter inom nanoteknikområdet.

Under resan deltog även Infringent Innovations, ett sydsvenskt företag som producerar flamskyddsmedel baserat på kisel nano-partiklar.

- Det var värdefullt att delta vid konferensen eftersom det var en bra balans mellan forskare och företag som var närvarande. Vi träffade några intressanta företag inom vårt intresseområde. Jag hoppas att vi kommer att kunna göra några konkreta affärer eller gemensamma projekt med minst två företag som vi kom i kontakt med vid konferensen, säger Rambabu Atluri, VD för Infingent Innovations.

Internationell Attraktionskraft har därefter haft ett antal möten med företag inom funktionella beläggningar, såväl grafen-tillverkningsföretag som nano-kompositer. Som en direkt följd av deltagandet på konferensen pågår just nu diskussioner med två företag som planerar att delta i Innovation Summit om nano-sensorer och ”power electronics” som anordnas av Materials Business Center i Lund den 31 januari. Invest i Skåne planerar också ett besök av Haydale UK Ltd, ett företag som utvecklar avancerade material, under tredje veckan i januari 2018.


Läs mer om Internationell attraktionskrafts Value propositions
Food Science and Technology workshop

On the 5-6th of December, MAX4ESSFUN hosted a well-attended workshop on “Synchrotron X-ray and Neutron application to Food Science and Technology” in Lund.

82 both young and experienced scientists from Denmark, Sweden, France and Switzerland met to discuss ‘how large-scale facilities can be used in food science and technology’. Over 15 Scientific studies were presented during the two-day workshop, all with focus on how synchrotron x-ray and neutron sources can be used to study a given field such as:
  • "Improvement of purification processes of water with seeds from Moringa trees"
  • "Reducing coagulation of casin micelles in acidified milk"
  • "The complementation of phase-contrast and x-ray dark-field modality for imaging of food to spot e.g. soft-tissue samples in food production" and many more.  
The workshop included a visit to the ESS and MAX IV facilities. On the tour the participants were told about the construction of the two facilities (the construction of ESS will be finished in 2023) and the different beamlines which are up and running for experiments at MAX IV and shown where a new beamline will be installed in the near future.
 


Young scientists: Interview with Oxana Klementieva

We are continuing our series of interviews with young scientists involved with 6-month experiments granted by MAX4ESSFUN. This time Oxana Klementieva from Lund University is asked to describe her study of protein aggregation in primary neurons isolated from transgenic models of Alzheimer's and Parkinson's diseases.

Oxana Klementieva is currently a researcher at Lund University, Sweden. She got her PhD five years ago, in June 2012, and same year, she joined as a postdoctoral fellow the group led by Prof. Isidre Ferrer, a leading neuropathologist in Spain (IDIBEL, Institute of Neuropathology Barcelona, Spain). Thus, she combined her background in molecular biology techniques and biophysics with their expertise in neuropathology. She identified how nanoparticles called dendrimers (potential drug Nano carriers) can influence amyloid aggregation in vitro and in vivo (Klementieva et al., 2011, 2013).
 
- In Nov. 2013 I joined the group of by Prof. Gunnar Gouras (Wallenberg Neuroscience Center at Lund University), a world leading authority within the field of Alzheimer’s disease as a postdoctoral fellow and continued as associate researcher. Using novel biophysical and biochemical techniques complemented with 3D confocal microscopy we demonstrated outstanding results, recently published in Nature Communication (Klementieva et al., 2017). 

Focus on Alzheimer’s disease
- One of the reasons I ended up as a scientist within this field was that I would like to help in finding out the cure which could stop or prevent Alzheimer’s disease.

Alzheimer’s disease (AD) is the most common neurodegenerative diseases, their parthenogenesis are poorly understood but involve common themes: protein aggregation and neuronal degradation. It was already shown that there is a link between protein aggregation and neuronal loss, however, why aggregation of amyloid-beta proteins begins remain still unknown.

- Using cell biology methods and synchrotron-based infrared micro-spectroscopy imaging (μFTIR) I studied the secondary structure of proteins in the genic mice brain tissue and cultured neurons at the micro level related to aging and neurodegeneration. Understanding the early molecular changes in Alzheimer’s disease is necessary for the development of effective disease-modifying treatments. 
 
Bridging Medical Faculty and MAX IV
Oxana’s MAX4ESSFUN experiment was a transnational collaboration between Lund University, Aarhus University and MAX IV, bridging medical faculties with synchrotron facility. The main goal of the experiment was to study early endogenous amyloid protein aggregation in primary neurons isolated from transgenic models of neurodegenerative diseases. Using cell biology methods and synchrotron-based infrared micro-spectroscopy imaging (μFTIR) they studied the secondary structure of proteins in the genic mice brain tissue and cultured neurons at the micro level.

- Thanks to synchrotron light, we were able to get completely new insights of the early stages of the Alzheimer’s disease. It is a long-held belief in the scientific community that the beta amyloid plaques appear almost instantaneously. Hence the term "popcorn plaques". The infrared spectroscopy images, however, revealed something entirely different. The images tell us that the progression is slower than we thought, it may begin intraneuronaly and that there are steps in the development of Alzheimer's disease that we know little about. We were focusing on what was happening at this previously unknown phase. The study was published in Nature Communications in March 2017.

- I would like to continue my research on protein aggregation related to ageing and neurodegenerative diseases, and lead professional service activities bridging Medical faculty at the Lund University with MAX IV.

Short facts:

Young researcher: Oxana Klementieva
University: Lund University
Experiment: Microspectroscopy study of protein aggregation in primary neurons isolated from transgenic models of Alzheimer´s and Parkinson's diseases
Experiment period: 2016-11-01--2017-03-31
Supervisor: Gunnar Gouras, Lund University
Co-supervisor: Anders Engdahl, MAX IV

Månedens partner: Medicon Village
Fremtidsfabrikken
I december måned har vi talt med Anette Orheim fra Medicon Village om deres erfaringer med projektet og hvordan ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society projektet tilføjer værdi til den regionale udvikling.

Medicon Village ligger i Lund og arbejder for at skabe et innovativt miljø, hvor de virksomhederne kan hjælpe hinanden, dele erfaringer og lære af hinanden. Fokus i huset er Life Science og ’byen’ kan betragtes som en fremtidsfabrik for både forskere og virksomheder. I dag er der flere end 1600 ansatte i Medicon Village.


En del af Internationell attraktionskraft
Medicon Village indgår i delprojektet Internationell attraktionskraft, som arbejder for at skabe et samlet greb på den globale markedsføring af regionens infrastruktur i forhold til materialevidenskab og life science. ESS og MAX IV fungerer som katalysatorer for markedsføringen og det salgsarbejde, der arbejdes med inden for projektet. Delprojektet medvirker på strategisk udvalgte konferencer og messer rundt om i verden, hvor de arbejder for at tiltrække investeringer, virksomheder og forskere til Øresundsregionen.

Anette fortæller om projektet: ”Vi ser det som et virkelig godt projekt og en god opfølgning på det skånske ESS-projekt TITA, som jeg også var engageret i. Jeg er meget glad for, at det blev videreført i en bred sammenhæng i Øresundsregionen.”

Der er brug for et ECO-system
”Projektet er vigtigt, fordi vi er nødt til at stå sammen i regionen, hvis vi skal skabe de bedste forudsætninger for ESS og MAX IV kan blive fremgangsrige” fortæller Anette og fortsætter ” Vi har brug for et ’eco-system’ i form af en innovations- og mødesplatform, der kan tage hånd om virksomheder og forskere, så vi sikrer, at de mødes og lærer af hinanden. Medicon Village vil gerne være en god landingsbane for internationale forskere og virksomheder, som kommer til regionen og arbejdet i projektet er med til at sikre det nødvendige netværk for dette. Det er altid herligt at mødes med de andre i projektet og skabe nye muligheder”.

Anette fortæller også, at der i september under Nordic Life Science Days og som en del af del-projektets aktiviteter blev arrangeret et studiebesøg til Medicon Village og MAX IV, hvor 100 gæster kom på besøg og hørte om hvad virksomhederne i Medicon Village arbejder med og hvordan innovationsmiljøet skaber værdi. ”Det var en virkelig god dag for os, fordi så mange fik mulighed for at se hvad Medicon Village er og hvordan vores virksomheder interagerer med MAX IV og ESS”, fortæller Anette. ”Vi får meget værdi ud af projektet, fordi vores arbejde indgår i den fælles indsats, således at for eksempel filmen vi har lavet i projektet, hvor fremgangsrige Alligator Bioscience på Medicon Village bliver interviewet”  Se filmen her.

Netværket og analyserne skaber konkret værdi
Anette fortæller, at det især er værdi-skabende for dem at gå sammen med andre i del-projektet. ”Det har været vældig positivt, at projektet holder sammen på alle aktørerne. Jeg oplever, at alle møderne i projektet skaber værdi, fordi jeg møder mennesker og taler om vores fælles interesse om at skabe synergi og udvikling for ESS og MAX IV. Det sker, hver eneste gang jeg har været til et møde, at nye muligheder og ideer opstår, foruden al den nødvendige videndeling vi får ud af det. Så jeg tænker, at de mere uformelle aktiviteter også skaber stor værdi.”  Anette fortæller også begejstret om den analyse, som er blevet udarbejdet i delprojektet: ”De analyser, der er blevet udviklet i projektet havde vi ikke kunne udvikle alene, og det kommer vi alle i delprojetet til at få meget nytte af i fremtiden. Så det er vi meget glade for.”


Læs mere om Medicon Village her