Samhällsnyttan av biogas m.m.. Tre nya rapporter.

Färdplansnytt

Nyhetsbrev för Skånes färdplan för biogas - en gemensam kraftsamling av ett 70-tal biogasaktörer i strävan efter att uppnå ett klimatneutralt och och fossilbränslefritt Skåne 2030. Region Skåne samordnar arbetet med att driva på biogasutvecklingen som är en viktig del i Skånes biobaserade cirkulära ekonomi.

Det strategiska målet för Skånes färdplan för biogas är:

Skåne - Europas ledande biogasregion 2030

För att nå målet krävs utveckling inom innovation, teknik och marknad.

Vikarierande processledare för Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas kommer fortsätta även under 2019.

Ordinarie processledare, Ola Solér, är föräldraledig t.o.m. augusti 2019.
Karl Magnus Adielsson vikarierar under denna tid som processledare.

För utveckling av projektidéer och frågor kring färdplanens arbete kontakta Karl Magnus Adielsson.
E-post: karlmagnus.adielsson@skane.se
Telefon: 044-309 32 57

Värdet av den skånska biogasen

En monetär värdering av samhällsekonomiska nyttor vid produktion och användning av biogas har genomförts med stöd från Region Skåne.

De samhällsnyttor som värderats är:
- Minskade utsläpp av växthusgaser.
- Minskade utsläpp av NOx och partiklar.
- Biogödsel till jordbruket.
- Ökad energitrygghet av inhemskt bränsle.
- Ökad resurshushållning med matavfall.
- Ökade exportmöjligheter.
- Sysselsättning & bruttoregionalprodukt (BRP).

Enligt resultaten i studien uppgick det ekonomiska värdet av samhällsekonomiska nyttor från produktion och användning av biogas i Skåne år 2016 till ca 278 miljoner kronor per år.
Omkring 711 heltids-tjänster bedöms vara kopplade till den nuvarande biogasproduktionen vilket ger en positiv påverkan på Skånes bruttoregionalprodukt på ca 873 miljoner kronor.

Motsvarande samhällsekonomiska värde för hela landet uppskattas till ca 760 miljoner kr/år samt en positiv påverkan på bruttonational-produkten (BNP) motsvarande ca 4 miljarder kr.

Studien har utförts av 2050 Consulting AB
i samverkan med Kommunförbundet Skåne (Biogas Syd).

Vätgasdrivna bussar

En utvärdering av tre företag som på olika sätt arbetar med att introducera vätgas i transportsektorns bränslemix, har genomförts med stöd från Region Skåne.
Vätgasen kan produceras från biogas.

Vätgas bedöms vara en viktig energibärare och har stor potential som fordonsbränsle i framtidens transportsektor. Vätgas kan framställas klimatneutralt och avger huvudsakligen vattenånga vid framdrift. Bränslet möjliggör en eliminering av klimatpåverkan på global nivå samtidigt som den lokala påverkan är mycket låg.

Bolagen har utvärderats bl.a. utifrån produkt, affärsmodell, potentiell konkurrens och produktens mognadsgrad.

Utvärderingen utfördes av Sweco Energuide AB
i samverkan med Skånetrafiken.

Industriell symbios på Österlen

Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening har fått stöd från Region Skåne för att genomföra en förstudie i syfte att lägga grunden för en generell modell för bedömning om, när och hur en "Industriell symbios" baserad på biogas kan bli lönsam på gårdsnivå med en biogasproduktion motsvarande omkring 4 GWh per år.

Konceptet "Industriell symbios" bygger i denna förstudie på principen att en huvudleverantör av substrat samlokaliserar andra verksamheter som förbrukar den lokalt producerade biogasen för el och/eller värme men som samtidigt bidrar till en ökad tillgång till miljövänliga substrat. Symbiosen mellan verksamheterna gör att biogasen och den lokala infrastrukturen nyttjas optimalt ekonomiskt såväl som miljömässigt.

Förstudien baserades på en samlokalisering av  svinproduktion, fiskodling och tomatodling.

Förstudien har utförts av Ramböll AB
i samverkan med Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening

Plant Protein Factory

Stöd har beviljats SLU Holding AB för projektet Plant Protein Factory.

Syftet med projektet är att testa och analysera nya affärsmodeller för biogasbranschen genom att i anslutning till biogasanläggningar etablera en anläggning för förädling av näringsämnen och proteiner ur grönmassa där restprodukter sedan används för biogasproduktion.

SLU Holding AB vill med projektet Plant Protein Factory etablera en pilotanläggning för utvärdering av lämpliga grödor med ambitionen att efter projektets slut kunna etablera en fullstor anläggning.

Visionen är att kunna tillhandahålla lokalproducerat och allergenfritt växtprotein som råvara till bl.a. livsmedels-, hälsokost-, kosmetika- och djurfodermarknaden.

Projektperiod: 2018-2020

Projektledare: Carl Jonsson
carl.jonson@slu.se

Vill du veta mer om projektet?
Läs mer om PlantProteinFactory här

Ansökan av utvecklingsmedel för biogasprojekt

Har du en projektidé inom fokusområdena användning, marknad och efterfrågan och som bidrar till skånska biogasmål?
Då har du goda chanser att omsätta dina idéer i praktisk handling via Region Skånes utvecklingsmedel.

Funderar du på att ansöka? Kontakta processledaren!

Välkommen in med din ansökan!

Vårhälsningar från

Karl Magnus Adielsson

Miljöstrateg
Avd. Regional utveckling
Region Skåne
 
Postadress: Region Skåne, 291 89 KRISTIANSTAD
Besöksadress: Västra Storgatan 12, KRISTIANSTAD
Tfn/Phone: +46 (0)44 309 32 57
E-post: karlmagnus.adielsson@skane.se
Hemsida: www.skane.se

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00