April 2018

Många utrikesfödda står utanför arbetsmarknaden eller saknar ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer, vilket innebär förlorade möjligheter både för samhället och för individen. Det finns också en risk att nyanlända flyktingar med akademisk utbildning tar jobb på en lägre kvalifikationsnivå vilket försvårar jobbmöjligheterna för andra grupper med lägre utbildningsnivå.

Skåne har under flera år haft landets lägsta sysselsättningsgrad. Med den stora inflyttningen av flyktingar till regionen riskerar antalet arbetslösa att öka ytterligare och om inte särskilda riktade insatser genomförs, kan vi gå miste om potentiell kompetens. Samtidigt har arbetsgivare inom flera yrkesområden svårt att hitta den kompetens de behöver. Med rätt förutsättningar och resurser kan kompetenser som de nyanlända akademikerna besitter tillvaratas och bidra till att stärka Skånes konkurrenskraft.

För att förbättra processerna i det regionala tillväxtarbetet med fokus på kompetensförsörjning och integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden deltar Region Skåne i projektet  ”Nyanlända akademiker - snabb väg in på arbetsmarknaden” tillsammans med Lunds universitet, Malmö universitet, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. 

Projektet har tagit fram en rapport som identifierar ett antal utmaningar och för ett resonemang kring vad som utgör de största hindren för effektiv etablering av nyanlända akademiker i arbetslivet, och presenterar även ett antal möjliga lösningar.

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan undanröja dessa hinder genom ökad flexibilitet, regelförändringar, smart samverkan och individanpassade lösningar. Min förhoppning är att rapporten kommer att användas som ett underlag av alla som arbetar för att uppnå en effektivare etablering av nyanlända akademiker.

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör, Region Skåne

» Näringlivsutveckling    » Miljö    » Samhällsplanering    » Samhällsanalys    » Internationellt samarbete    » Utlysningar    » Kalendarium   

Näringlivsutveckling

Kartläggning av hinder för etablering av nyanlända akademiker i Skåne

Region Skåne samverkar med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lärosäten Syd och Arbetsförmedlingen för att skapa utveckling inom kompetensförsörjningsområdet

Kompetenssamverkan Skåne driver projektet ”Nyanlända akademiker – snabb väg in på arbetsmarknaden” i syfte att stärka nyanlända akademikers möjlighet att etablera sig på den skånska arbetsmarknaden. För att säkerställa att rätt insatser initieras för att möta de utmaningar och flaskhalsar som står i vägen för en effektiv etablering av nyanlända akademiker har en kartläggning genomförts.

Resultatet pekar på 8 områden med utmaningar och 7 centrala flaskhalsar. Studien konstaterar att svenska språket utgör den största utmaningen för en effektiv etablering av nyanlända akademiker i arbetslivet.

Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända

Malmö högskola fick våren 2017 i uppdrag av Region Skåne att genomföra en kartläggning av folkbildningens arbete med nyanlända. Rapporten utgår från "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne" (2016) och fokuserar särskilt på två teman i överenskommelsen, Integration och Kultur. Rapporten ger en bra förståelse för folkhögskolornas arbete för nyanlända och pekar på utvecklingsmöjligheter för integration i kombination med kultur.

Vinnare Innocarnival Skåne 2018

I samband med Innocarnival Skåne 2018 anordnades även tävlingar för medverkande ungdomar. Av 105 fantastiska tävlingsbidrag om en hållbar framtid var det klass NA1 från ProCivitas Gymnasieskola i Helsingborg, klass 7A från Slottsstadens skola i Malmö, klass 8E från Fröknegårdsskolan i Kristianstad samt klass NA15 från Johannes Hedbergsgymnasiet i Helsingborg som alla belönades av jurygrupperna med första pris under prisutdelningen på Malmö Live. Tävlingen arrangerarades av Malmö stad och Region Skåne i samverkan med ett 20-tal föreningar och företag.

Skåne Innovation Week 2018

En vecka då vi gemensamt i Skåne kraftsamlar och lyfter upp aktiviteter, innovationer och idéer som en del i arbetet med att stärka Skånes innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Aktiviteterna äger rum i hela Skåne mellan 28 maj och 1 juni 2018 och utgörs av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att alla aktörerna på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne.

Miljö

Sju miljoner till forskning om Östersjön och Hanöbukten

Regional utvecklingsnämnden har beslutat att stödja en forskningssatsning som ska driva utvecklingen kopplad till hav, vatten och kustbygd i Skåne och södra Sverige framåt.

Lunds universitet och Simrishamns kommun har bildat en forsknings- och utvecklingsmiljö för Hanöbukten och Södra Östersjön. Syftet är att skapa en tvärvetenskaplig plattform på Marint centrum i Simrishamn, som kan hjälpa till att lösa aktuella miljöproblem och samhällsutmaningar. 

Nu anslår regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne två miljoner kronor för 2018 och totalt sju miljoner till och med 2022 för detta arbete.

MAJ
22

Nordic Clean Energy Week 2018

Nordens och G20-ländernas energiministrar samlas till möte i Malmö och Köpenhamn i maj. Då samlas politiker, forskare och näringsliv för att belysa och diskutera framtidens energilösningar.

Utöver officiella arrangemang i samband med ministermötena kommer det under veckan att ske många andra aktiviteter i Öresundsregionen på temat "Nordic Clean Energy Week". Aktiviteter tar plats kring Malmö Live i centrala Malmö. På olika ställen i Malmö och Lund arrangeras också mötesplatser där olika aktörer kan vara med och bidra till veckan.

Samhällsplanering

Upprop om utbyggnad av Skånebanan

Näringslivs-, bygg- och entreprenörsaktörer har gått samman i ett gemensamt upprop för att en utbyggnad av Skånebanan ska inkluderas i kommande nationell plan för transportsystemet.

Uppropet betonar den stora kapacitetsbrist och störningskänslighet som finns på Skånebanan, samtidigt som en utbyggnad hade inneburit väsentligt förkortade restider och en sammanknytning av de stora arbetsmarknadsregionerna.

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

I december gav Interreg-sekretariatet för Öresund-Kattegat-Skagerrak klartecken för projektet "Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen", som nu närmar sig officiell projektstart. Region Skåne är lead partner i projektet som inkluderar 10 parter i Sverige och Danmark.

Syftet med projektet är att bidra till förverkligandet av Greater Copenhagens målbild för transportsystemet, Trafikcharter, och ska bland annat resultera i att en systemplan tas fram till år 2050 för hur tågtrafiken ska utvecklas.

Samhällsanalys

OECD-rapport om Västskandinavien

OECD har genomfört en studie av området Western Scandinavias förutsättningar för tillväxt och utveckling, och vad som krävs för att skapa en megaregion.

Studien studerar i första hand förutsättningarna för tillgänglighet (connectivity) och beslutsfattande (governance) i den möjliga gränsöverskridande megaregionen Western Scandinavia. Dessutom görs en djupare genomlysning av respektive delregion i Western Scandinavia: Storoslo, Västsverige samt Skåne med Öresundsregionen/Greater Copenhagen.

Studien kommer delvis ligga till grund för den framtida revideringen av Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030.

APRIL
25

Skåne här och nu - vad har hänt sedan rapporten "OECD Territorial Review Skåne 2012"?

I samband med OECD-studien om Västskandinavien arrangerar Helsingborgs stad och Region Skåne ett seminarium som utgår både från årets OECD-studie och den studie över Skåne som OECD gjorde år 2012.

Förutom Soo-Jin Kim, Policy Analyst från OECD och medförfattare till båda studier, deltar bland andra Pernilla Johansson, chefekonom, Handelskammaren; Paul Andersson, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen; Tina Jacobi, personalchef, PEAB Anläggning AB och David Lindén, enhetschef affärsutveckling, Region Skåne

Hur har det gått i Skåne 2017?

Den digitala rapporten "Hur har det gått i Skåne?" följer kontinuerligt upp det regionala utvecklingsarbetet i Skåne.

Hur har det gått i Skåne 2017 mäter Skånes utveckling inom områdena befolkning, inflyttning, etnisk mångfald, medborgardemokrati, trygghet, utbildning, hälsa, hälsorisker, sysselsättning, arbetslöshet, inkomster, BRP, forskning och utveckling, företagsklimat, boende och bostadsbyggande, infrastruktur, kollektivtrafik, tillgänglighet till arbete, bredband, turism, kultur, miljö och öresundsintegration.

MAJ
28

Internationellt samarbete

Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö

Den 28-29 maj hålls den nordeuropeiska konferensen Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö. Här finns möjligheter att träffa aktörer och beslutsfattare för att disktura möjligheter, initiativ och projekt relevanta för Fehmarn Bält-regionens utveckling.

Sök stöd för internationalisering

Som skånskt småföretag kan du söka stöd för internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige.

Internationaliseringscheckar

Region Skånes föreningsbidrag

Region Skåne delar varje år ut föreningsbidrag på totalt 900 000 kronor till ideella miljö- och naturvårdsföreningar.

Region Skånes föreningsbidrag

Utvecklingsmedel för biogas

Har du en idé som bidrar till att vi når våra skånska biogasmål? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling via våra utvecklingsmedel.

Utvecklingsmedel för biogas
APRIL
25

Kalendarium

Region Skåne arrangerar och medarrangerar ett stort antal seminarier, workshops och konferenser inom våra olika verksamhetsområden för Skånes utveckling.

Vill du läsa mer?

Region Skåne publicerar löpande rapporter, analyser och handlingsplaner på vår hemsida.

Strategier och rapporter

Vill du lära dig mer?

Region Skåne arrangerar eller deltar i flera seminarier runt om i Skåne.

Kalendarium

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
http://utveckling.skane.se

Växel:
044-309 30 00