Nyhetsbrev #1 2018

Dela nyhetsbrevet:

» Nytt från Bryssel    » Industri & näringsliv    » Forskning    » Hälsa    » Miljö    » Kultur   

Inga länder sugna på att följa Storbritanniens exempel

Ekonomi och politik har gått skilda vägar sedan finanskrisen 2008. Brexit är ett belysande exempel. "Ingen ekonom skulle argumentera för att lämna EU.” Så uttryckte sig Nick Clegg, fd. partiledare för Liberaldemokraterna och tidigare brittisk vice premiärminister, under ett anförande i Bryssel för några veckor sedan. Hans analys är en i raden av många försök att bringa klarhet i de politiska skeenden som indirekt präglar EU-samarbetet efter den brittiska folkomröstningen i juni 2016. Cleggs poäng var att den politiska debatten i många länder nu gått sin egen väg, vilket blivit möjligt eftersom finanskrisen gjort att medborgarna tappat förtroendet för ekonomer och forskare.

Det som talar emot Cleggs resonemang är att få länder i EU, om ens något land, verkar särskilt suget på att följa Storbritanniens exempel. Valen i Europa på senare tid har inte heller blivit så negativa för EU-engagemanget som många trott. Inför det italienska valet i mars i år, har flera av kandidaterna anslagit en mer EU-vänlig ton än vanligt, och den koalitionsregering som nu växer fram i Tyskland har, liksom den franska Macron-regeringen, en stark EU-agenda. Så även om Ungern och Polen trilskas och kommissionen grymtar om fördragsöverträdelser, är britterna fortsatt ensamma om att ha en regering vars agenda är att lämna EU. Återstår att se om premiärminister Theresa Mays politiska koalition överlever ytterligare ett år av tuffa förhandlingar, där landet på område efter område blir varse kostnaderna av att stå utanför. Om drygt ett år, mars 2019, ska förhandlingarna om Storbritanniens och EU:s framtida relation vara avslutade.

Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European Office

Vi välkomnar Ana Paula, ny medarbetare på SEO

Skåne European Office har fått förstärkning av Ana Paula do Nascimento som kommer att arbeta med oss, några dagar i månaden i Bryssel och annars på plats i Malmö. Ana Paula arbetar främst med Vanguardinitiativet men även med koordinering av Interreg-projekten S34 Growth samt Inno Infra Share.

Innan Ana Paula började på Skåne European Office arbetade hon vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet där hon undervisade i Business administration. Ana Paula har en PhD i Policy and business strategy och skrev sin avhandling om internationalisering av vetenskap, teknologi och innovation.
 

Nytt från Bryssel

Brexits effekt på regionerna: workshop i Regionkommittén

Regionkommittén genomförde den 20 februari en workshop med inbjudna experter för att analysera hur regioner och städer runtom i Europa kommer att påverkas av Brexit. Ett antal intressanta studier presenterades. Slutsatsen i en av studierna (se nedan) var att brittiska regioner var klart mest exponerade för effekter av Brexit, i form av minskad handel med varor och tjänster. Näst efter brittiska regioner kom irländska, därefter tyska, nederländska och belgiska.
 
Stockholms handelskammare bedömde 2016 (uppdatering i juni 2017) att Skåne län var ett av de län minst exponerade mot den brittiska ekonomin (drygt 4% av den regionala ekonomin), jämfört med Stockholms län som bedömdes ha mer än 10% av sin regional ekonomi exponerad mot Storbritannien. Noteras bör att empirin som diskuterades under workshopen utgjordes av beräkningar av import och export av varor och tjänster, vilket inte ger en helt fullständig bild. I synnerhet inte för en forsknings- och innovationsregion som Skåne. Därför förde Skåne European Office fram att det fanns anledning att oroa sig för möjliga effekter på forskning och innovation, där Storbritannien är en stormakt och en avgörande kvalitetsfaktor för unionens forsknings- och innovationsprogram (Horisont 2020).

Industripolitik och näringslivsfrågor

Reflektioner från EU:s industridagar

Konferensens två dagar kretsade kring ämnen som digitalisering och modernisering av industri inom EU för att öka möjligheten att konkurrera med USA och Kina.
Ana Paula, som representerade Skåne European Office under industridagarna, reflekterade över hur unionen bäst kan 

implementera nya beslut som leder till förändring i vad EU:s ledare själva beskriver som en ”akut situation”. För tillfället finns en viss klyfta mellan vad som sägs på hög, politisk nivå och vad som faktiskt görs inom industrin. Ett svar som återkom under konferensen var satsningar på mer flexibel utbildning för att ge studenter inom sektorn bättre verktyg för problemlösning och kreativt och analytiskt tänkande.

Vanguard-initiativet: Tre kommande evenemang

New Nano-Enabled Products Pilot, en av de fem Vanguardpiloterna där Region Skåne koordinerar arbetet, planerar under våren ett antal evenemang för att koppla samman nanoteknikföretag runtom i Europa. För att ge ett smakprov så anordnar Karlsruhe Institute of Technology (KIT) en workshop inom ”Nano-Enabled Printed Electronics” i april, detta möte kombineras också med ett nätverksmöte för hela nanopiloten. I maj planeras ett matchmaking-evenemang i Lund, Skåne, med fokus på sammankoppling av företag som använder nanotrådar som teknik. Senare under våren kommer ett nätverksmöte äga rum i belgiska Flandern där fokus kommer ligga på Nano-Enabled Microsystems for Bio analysis. Håll utkik på vår hemsida för mer information kring de olika evenemangen!

Forskning och innovation

Kommissionen ber om input inför framtagandet av nästa ramprogram

Intressenter har möjlighet att bidra med synpunkter inför kommissionens kommande förslag om EU-fonder och program i nästa programperiod 2021-2027. Samrådet är öppet till den 8 mars. Skåne European Office bidrar via nätverk i Bryssel och tar fram en skånsk position på forsknings- och innovationspolitiken via FIRS. Kommissionens förslag om specifika program publiceras i början av juni. Viktiga frågor som diskuteras i detta sammanhang är förenklingar och samordning (synergier) mellan program .

Utvärdering av hur Europa står sig internationellt inom forskning och innovation 

Vartannat år publicerar kommissionen rapporten ”Science, Research and Innovation performance of the EU”, där de analyserar hur Europeisk forskning och innovation står sig i förhållande till konkurrerande regioner i till exempel Asien och Nordamerika. Nyckelbudskapen är att Europa har en unik chans att ligga i framkant inom innovation där teknologi möter den fysiska världen såsom digital produktion, artificiell intelligens och internet of things. Dock finns det också stora 

utmaningar, bland annat för att säkerställa att nyttorna med innovation kommer alla till del och att möta en ny dynamik i forskning- och innovationsvärlden genom att arbeta med utmaningsorienterat och se till att nya lösningar kan skalas upp och komma ut på marknaden.

Rapport från kommissionens särskilda rådgivare om "missions"

Det finns planer inom kommissionen på att inkludera en ny typ av utmaningsbaserade utlysningar i nästa ramprogram, så kallade "missions". Det är oklart hur stor betydelse detta kommer att få i kommissionens slutliga förslag, även om idén har fått mycket uppmärksamhet i Bryssel. Kommissionär Carlos Moedas tillsatte en särskild rådgivare, professor Mariana Mazzucato som gjort liknande utredningar bland annat för den brittiska innovationsmyndigheten, för att bena ut konceptet. Hennes rapport med rekommendationer har nu offentliggjort och det finns möjligheter för intressenter att kommentera den via ett "call for feedback" fram till den 3 april. I rapporten skriver Mazzucato om hur missions bör väljas ut och implementeras, med utgångspunkt i hur samhälleliga utmaningar har fungerat i Horisont 2020. Hon ger också förslag på framtida missions såsom ”100 carbon neutral cities by 2030” och ”Decreasing the burden of dementia”.

Rekommendationer från högnivågrupp om EIC

Nästa ramprogram kommer att innehålla en särskild innovationspelare, som till stor del förväntas utgöras av det nya instrumentet European Innovation Council (EIC). EIC kommer att innehålla bottom up-utlysningar och projekt förväntas vara marknadsskapande. Vissa existerande program, som FET Open och SME-instrumentet, förväntas framöver ingå i EIC. En högnivågrupp som utsetts av kommissionen för att ta fram ett koncept för EIC publicerade sina rekommendationer tidigt i våras. Fokus för rekommendationerna är att skapa en "one-stop-shop" för innovatörer och göra det lättare för dem att få tillgång till EU-medel, både bidrag och lån.

Hälso- och sjukvård

Partnerskapskonferens för EIP-AHA

Den 27–28 februari höll det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande, EIP-AHA, sin årliga partnerkonferens i Bryssel. Från Skåne, som är en reference site, deltog representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Årets tema var ”digital omställning av hälsa och sjukvård för aktivt och hälsosamt åldrande i Europa”. Under de två dagarna diskuterades bland annat partnerskapets mål och bedrifter i allmänhet samt mer konkreta frågor kring bland annat elektroniska journaler och hur man bygger kapacitet för digital hälsa i Europa. Sammanfattningsvis var budskapet från de ansvariga generaldirektoraten (DG SANTE och DG CONNECT) att satsningar på digital hälsa även i fortsättningen kommer vara en prioritering för kommissionen. Här fyller partnerskapet en viktig roll som en plattform för utbyte av metodologier och tekniker som kan vara till allas vinning i arbetet med aktivt och hälsosamt åldrande.

Nytt förslag om Health Technology Assessment

Den 31 januari publicerade EU-kommissionen ett förslag om en ny förordning för kvalitetskontroll av läkemedel och viss medicinteknik (HTA – Health Technology assessment). Förslaget går generellt ut på att öka samarbetet inom klinisk bedömning av läkemedel och ett mer utbrett informationsutbyte. Förhoppningen är att detta ska leda till en mer transparent och effektiv kontrolleringsprocess i hela EU, som leder till mer innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn, mindre dubbelarbete hos myndigheter samt högre patientsäkerhet.

Miljö och infrastruktur

På gång inom miljö och infrastruktur

För någon vecka sedan hade STRING-nätverkets EU-kontor ett första möte sedan STRING:s utvidgande vid årsskiftet. Under mötet diskuterades möjliga policyinsatser på EU-nivå och det stod klart att vi gemensamt kan åstadkomma en hel del både i fråga om policypåverkan och stöd vid framtagande av projekt.

I skrivande stund färdigställer kollegorna på Avdelningen för regional utveckling Region Skånes svar på EU-samrådet om strategisk infrastruktur. Kommissionen har just nu ett stort antal samråd öppna eftersom diskussionerna om nästa programperiod (2021-2027) nu börjar ta fart på allvar – samråden är ett sätt för dem att samla in förslag och synpunkter på hur programmen har fungerat hittills och hur de kan förbättras.  

Hör gärna av er om ni har några frågor!

EU:s första plaststrategi

År 2030 ska alla plastförpackningar i EU vara återvinningsbara, användningen av engångsplast ska ha minskat och användningen av mikroplaster ska vara begränsad. Detta är EU-kommissionens förslag som presenterades i EU:s första plaststrategi. Strategin ska minska plastavfallet och är en del i EU:s arbete mot en cirkulär ekonomi. 

Konferens med GREAT-projektet och HyER

Projektet GREAT (Green Regions with Alternative Fuels for Transport) anordnade 31 januari en konferens i Bryssel. Region Skåne har varit med som ledande partner i projektet och arrangerade seminarierna tillsammans med organisationen HyER. Under dagens sessioner, som fokuserade på minskade koldioxidutsläpp för tunga transporter, deltog representanter från kommissionen, parlamentet, företag och regioner. 

Kultur

Mars - en fullspäckad kulturmånad!

Just nu har vi många spännande processer igång på kulturområdet. Här är två av de evenemang vi är med och anordnar: 

8 mars: Seminarium om designdriven innovation
Vi leder även fortsatt ERRIN-nätverkets arbetsgrupp ”Design & Creativity” och arrangerar 8 mars i samarbete med kollegorna i gruppen ett seminarium om tvärsektoriellt samarbete och kreativa näringars roll i (regionala) innovationssystem. Det kommer bland annat talare från Europeiska kommissionen som ska tala om finansieringsinstrumentet Cultural and Creative Sector Guarantee Facility, talare med exempel från Eindhoven, Alcoy i Spanien, Flandern och St Étienne, med flera. Deltagare kommer att få lära sig mer om hur EU-program kan stödja designdriven innovation, vilka vägar till finansiering som finns och hur kulturella och kreativa näringar kan inkluderas i lokala och regionala innovationssystem.

21 mars: Intergruppmöte och workshop om kulturella och kreativa näringar i regioner
Tillsammans med Europaparlamentariker Christian Ehler anordnar vi ett möte i Europaparlamentet på temat kulturella och kreativa näringar i regioner. Detta följs av en workshop som vi arrangerar tillsammans med kulturnätverket RICC där KKN-experter och förtroendevalda kommer ta fram rekommendationer, i direkt dialog med Christian Ehler, gällande hur EU-policy i nästa programperiod (2021-2027) bättre skulle kunna stödja regioners arbete med kulturella och kreativa näringar.

Skånska exempel på konferens om innovation och kulturarv

EU-kommissionen anordar en konferens om innovation inom kulturarvsarbetet. Karin Nilsson från Stiftelsen Uppåkra arkeologiska center och Pia Kinhult från ESS kommer att vara på plats i Bryssel för att presentera sitt samarbete. Projektet ska använda tekniken som finns på ESS till att visualisera arkelogiska fynd från Uppåkras forntida historia. 

Kulturarvsåret 2018 

2018 är det europeiska året för kulturarv. Under året anordnas evenemang kopplade till kulturarv runt omkring i Europa på lokal, nationell och europeisk nivå. EU-kommissionen och Sveriges nationellt ansvariga myndigheten Riksantikvarieämbetet söker efter fler evenemang att medverka under Europa året för kulturarv 2018. 

Vårens praktikanter: Per och Linnea

Vårens praktikanter, lundastudenterna Per och Linnea, har installerat sig på kontoret. Per kommer att hålla ett extra öga på hälso- och sjukvårdfrågor. Linnea kommer särskilt att bevaka näringslivsfrågor med fokus på Vanguard-initiativet.

För att lära känna dem lite mer har vi låtit ställa några skarpa frågor.

Vad ser ni mest fram emot i vår?
Linnea: Det är spännande att vara på plats i Bryssel under uppbyggnaden till presentationen av den nya flerårsbudgeten. Hur kommer EU:s medel att fördelas och hur kommer budgeten tas emot av EU:s regioner och medlemsländer? 
Per: Det mesta! Efter tre år på kandidatprogrammet i Europastudier känns det väldigt spännande att vara på plats i EU:s politiska centrum. Generellt ska det bli spännande att få fördjupa mig i regionernas samverkan med EU och hur EU-politik tillämpas på regional nivå.
 
Berätta era bästa EU-minnen!
Linnea: Det är kanske inte mitt eget direkta minne men väl en anekdot från min EU-influerade start i livet. Jag föddes kort efter att Sverige röstat JA till att gå med i EU. Efter födseln höll läkaren upp mig mot min mor och hälsade mig välkommen med orden: ”välkommen till EU!”
Per: Det måste vara Europaparlamentsvalet 2014. Jag bodde då i södra Frankrike och var därför tvungen att rösta på Sveriges konsulat i Marseille. Efter en lång resa med buss, tunnelbana och sedan buss igen kom vi äntligen fram till någon sorts industripark där konsulatet hade sitt kontor. Vad gör man inte för att göra sin röst hörd...
 

Skåne European Office
Rue du Luxembourg 3 | 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 484 482 904 | www.skane.eu