Mars 2018

Visste du att ohälsosamma levnadsvanor beräknas kosta samhället minst 120 miljarder kronor per år? Därför är folkhälsan viktig också utifrån samhällsekonomisk synpunkt. Dessutom finns det ett ömsesidigt samband mellan hälsa och ekonomisk tillväxt: hälsa är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, som i sin tur påverkar människornas hälsa.

Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av en kombination av livsvillkoren och av individens egna val och levnadsvanor. Människors levnadsvanor skiljer sig påtagligt beroende på social miljö, utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och bostadsort.

Den som gått ut gymnasiet lever i snitt 5 år längre än den som inte gått ut gymnasiet. Nästan 85 % av sjukvårdens kostnader relaterar till kroniska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa eller beroendesjukdomar och 60 % av dessa sjukdomar kan förebyggas med sociala faktorer och beteendeförändringar.

Trots att den genomsnittliga hälsan förbättras, ökar skillnaderna i hälsa bland skåningar, precis som i hela landet. Dessa skillnader är inte slumpmässiga utan följer vissa mönster. Region Skånes rapport Social hållbarhet i Skåne visar skillnaderna i hälsa geografiskt. Med hjälp av kartor visas skillnaderna i självskattad hälsa mellan Skånes kommuner. Den visar också hur hälsa och socioekonomi följs genom att jämföra kartor över självskattad hälsa och socioekonomiska faktorer.

När Region Skåne arbetar med regional utveckling bidrar vi till att stärka organisationers och aktörers förmåga så att de i sin tur kan bidra till fler jobb, till att fler studerar, till att människors arbetsmarknader förstoras genom fungerande kommunikationer, till en mer hållbar miljö och till ett friskare liv.

Region Skåne arbetar med de sociala faktorerna när vi genom vårt arbete med regional utveckling bidrar till att utveckla samhällsplanering, kompetensplattformar, eller påverka människors miljöval. Vi påverkar synen på utbildning, sysselsättning och livsval genom våra insatser. Utifrån detta perspektiv är regional utveckling ett stöd i det förebyggande hälsoarbetet och en del i arbetet med att göra skillnad för skåningens framtid.

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör, Region Skåne

» Samhällsanalys    » Miljö och klimat    » Näringslivsutveckling    » Utlysningar    » Kalendarium   

Samhällsanalys

Social hållbarhet i Skåne

Hur ser skillnader i hälsa ut geografiskt? Social hållbarhet i Skåne visar med hjälp av kartor skillnaderna i självskattad hälsa mellan Skånes kommuner. Den visar också hur hälsa och socioekonomi följs genom att jämföra kartor över självskattad hälsa och socioekonomiska faktorer.

Data om hälsovariablerna kommer ifrån Folkhälsorapport Skåne 2013, som presenterar vuxna skåningars egna värdering av sin hälsa utifrån olika dimensioner.
 

MARS
22

Hur har det gått i Skåne 2017?

Välkommen till en presentation om ”Hur har det gått i Skåne”, där Skånes nulägesbild presenteras utifrån olika områden, till exempel befolkningsutveckling, ekonomisk tillväxt och arbetsmarknad.

Utgångspunkten är det regionala utvecklingsarbetet och målbilden från Skånes regionala utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030. ”Hur det gått i Skåne” sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal valda indikatorer.

Utvärdering av Skånes regionala utvecklingsstrategi under våren 2018

Som ett led i att förbättra genomförandet av Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” genomförs en utvärdering under våren 2018. Inom ramen för utvärderingen görs intervjuer med utvecklingsaktörer, analyser och fallstudier. Resultatet av utvärderingen kommer att bearbetas och presenteras i en rapport med rekommendationer inför fortsatt arbete.

Ansvarig för utvärderingen är Anna Normann på Region Skåne

Skåneanalysen: Skånes befolkning ökar kraftigt

Under 2017 var Skånes befolkningsökning fortsatt stor. Totalt ökade befolkningen med 20 124 individer. Vid årsskiftet 2017/2018 hade Skåne totalt 1 344 689 invånare.

I procent ökade Skånes invånarantal med 1,5 procent, vilket är på en historiskt hög nivå. Den största delen av Skånes befolkningsökning beror på ett positivt utrikes flyttnetto, precis som året innan. Skånes befolkningsökning hamnar på en andraplats bakom Stockholms län där Västra Götaland halkat ner och nu inte alls ökar sin befolkning i samma takt.

På klimattips.se finns tips om hur invånare kan förbereda sig på klimatförändringar, som översvämningar.

Miljö och klimat

Så tycker skåningarna om klimatförändringar

En stor majoritet av skåningarna anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem för oss i Sverige och hela 96 procent anser att det är ett allvarligt problem för världen i sin helhet. Det visar en undersökning gjord på initiativ av Klimatsamverkan Skåne via Region Skånes webbpanel - Skånepanelen. Över 3000 personer svarade på undersökningen.

Se filmen om Skåneracet!

Nu kan skånska elever och lärare vara med i Skåneracet

Nu är Skåneracets webbplats skaneracet.se öppen och redo att ta emot lärare och elever i årskurs 6 som är intresserade av att delta i vårens Skånerace.

Via Skåneracet kan lärare och elever i årskurs 6 resa fritt med Skånetrafiken en valfri dag i maj 2018.

De klasser som vill kan under resdagen samla poäng genom att svara på frågor om bland annat hållbart resande i Skåneracets app. Laget med flest poäng vinner sedan Skånetrafikens sommarkort till alla elever i klassen. 

Miljöstrategiskt program för Region Skåne

Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2017-2020 är det övergripande styrdokumentet för allt miljöstrategiskt arbete inom tjänstemannaorganisationen samt ska ge stöd åt politiska prioriteringar.

Genom det miljöstrategiska programmet tydliggörs Region Skånes roll och ambitioner inom miljöarbetet och stärker regionens samarbete med kommuner, stat, näringsliv och övriga utvecklingsaktörer. 

Näringslivsutveckling

Ideon Science Park fick Region Skånes pris för synnerliga insatser för Skåne

Varje år delar Region Skåne ut sitt pris "Synnerliga insatser för Skånes utveckling". Vinnare 2017 blev Ideon Science Park. Priset delades ut på Malmö näringslivsgala 12 februari.

Motiveringen lyder: ”Genom ett framsynt, föredömligt, långsiktigt och tvärsektoriellt arbete som bidragit till en positiv utveckling av Skåne och den skånska kreativiteten och tillväxten uppfyller årets vinnare alla krav för att hedras med priset. Årets vinnare anses av många som både stöd och födelseplats för flertalet framgångsrika företag”.

Utbildningssatsning för matcha nyanlända och utrikesfödda mot jobb som programmerare

Svenska ESF-rådet har beviljat 15 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden till en treårig utbildningssatsning för kunna matcha nyanlända och utrikesfödda mot jobb som programmerare.

Projektet ska utveckla och testa en metod som innebär att arbetssökande med bristfällig eller åldrad IT-kompetens ska vidareutbildas för att bättre kunna matchas mot de många företagen i Skåne och Blekinge som har behov av IT-kompetens.

Projektet är ett resultat av tidigare lyckade satsningar i både Skåne och Blekinge, och är ett samarbete mellan Region Skåne och Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola och Ideon Science Park i Lund. 

APRIL
5-6

Innocarnival Skåne 2018

Innocarnival Skåne är ett skolprojekt som ger tusentals barn och unga kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling.

Genom att delta i projektet blir elever i åk 6-9 och gymnasiet insatta i de globala hållbarhetsmålen och utvecklar egna lösningar som svar på både globala och lokala samhällsutmaningar.

Alla klasser ställer ut sina innovationer på Malmö Live den 5-6 april 2018. Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare!

Sök stöd för internationalisering

Som skånskt småföretag kan du söka stöd för internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige.

Internationaliseringscheckar

Region Skånes föreningsbidrag

Region Skåne delar varje år ut föreningsbidrag på totalt 900 000 kronor till ideella miljö- och naturvårdsföreningar.

Region Skånes föreningsbidrag

Utvecklingsmedel för biogas

Har du en idé som bidrar till att vi når våra skånska biogasmål? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling via våra utvecklingsmedel.

Utvecklingsmedel för biogas
MARS
15

Kalendarium

Region Skåne arrangerar och medarrangerar ett stort antal seminarier, workshops och konferenser inom våra olika verksamhetsområden för Skånes utveckling.

MAJ
22

Nordic Clean Energy Week 2018

Nordens och G20-ländernas energiministrar samlas till möte i Malmö och Köpenhamn i maj. Då samlas politiker, forskare och näringsliv för att belysa och diskutera framtidens energilösningar.

Utöver officiella arrangemang i samband med ministermötena kommer det under veckan att ske många andra aktiviteter i Öresundsregionen på temat "Nordic Clean Energy Week". Aktiviteter tar plats kring Malmö Live i centrala Malmö. På olika ställen i Malmö och Lund arrangeras också mötesplatser där olika aktörer kan vara med och bidra till veckan.

MAJ
28

Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö

Den 28-29 maj hålls den nordeuropeiska konferensen Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö. Här finns möjligheter att träffa aktörer och beslutsfattare för att disktura möjligheter, initiativ och projekt relevanta för Fehmarn Bält-regionens utveckling.

Skåne Innovation Week 2018

En vecka då vi gemensamt i Skåne kraftsamlar och lyfter upp aktiviteter, innovationer och idéer som en del i arbetet med att stärka Skånes innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Aktiviteterna äger rum i hela Skåne mellan 28 maj och 1 juni 2018 och utgörs av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att alla aktörerna på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne. I slutet av januari 2018 öppnar den officiella kalendern för att skicka in planerade aktiviteter.

Save the date!

2018-05-21--25

Nordic Clean Energy Week, Öresundsregionen

2018-05-28--29

Fehmarnbelt Days 2018, Malmö

2018-05-28--06-01

Skåne Innovation Week 2018

2018-05-30

Skåne Innovation Day. Malmö

Vill du läsa mer?

Region Skåne publicerar löpande rapporter, analyser och handlingsplaner på vår hemsida.

Strategier och rapporter

Vill du lära dig mer?

Region Skåne arrangerar eller deltar i flera seminarier runt om i Skåne.

Kalendarium

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
http://utveckling.skane.se

Växel:
044-309 30 00