Region Skåne stärker samverkan mellan film- och spelbranschen

Film- och spelbranschen ska utveckla en branschöverskridande plattform i södra Sverige. Region Skåne stödjer BoostHbg för projektet Crafting worlds som stärker branscherna och samarbeten mellan dem.

Bildtext: Film- och spelbranschen i södra Sverige ska utveckla en gemensam branschöverskridande plattform genom Region Skånes stöd till BoostHbg. Workshopar är en av flera aktiviteter i plattformsbygget. På bilden: Daniel Nandigobe. Foto: BoostHbg

Konst av nationella och internationella konstnärer på IFÖ Center är en del i den gestaltade livsmiljön i Bromölla. Verk av, från vänster: Milo Correch, Carolina Falkholt och Roa Foto: Kulturförvaltningen

Skåne först med regional strategi för gestaltad livsmiljö

Region Skånes kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnden har antagit en regional strategi för gestaltad livsmiljö. Region Skåne tar därmed ett samlat grepp för områdena arkitektur, form och design och den roll de har i samhällsutvecklingen.

Samverkanslektorat med fokus arkitektur, form och design

Per-Johan Dahl har tillträtt ett samverkanslektorat som delfinansieras av Region Skåne under tre år. Region Skåne och Lunds universitet vill genom en gemensam forskartjänst stärka gestaltad livsmiljö som ett sammanhållet område för arkitektur, form och design.

Region Skåne värnar sin nära samverkan med folkbiblioteken

Region Skåne yttrar sig över utkast ”Från Ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi”. I yttrandet avstyrker man förslag på en starkare statlig styrning av de kommunala och landstingskommunala biblioteksverksamheterna. Det är varken enkelt eller önskvärt att i en nationell strategi peka ut i detalj var biblioteksverksamhetens gränser ska gå, säger Region Skåne i sitt i yttrandet.

Region Skånes uppfattning är att det är gynnsamt både för de enskilda kommunerna och för den svenska biblioteksutvecklingen i stort att kommunbiblioteken i dialog med sina huvudmän och andra i lokalsamhället kan definiera sin roll och sitt sätt att uppfylla sitt uppdrag.

Yttrandet har beretts gemensamt av Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott. Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner.

Bilden visar Kulturnämndens verksamhetsplan och budget för 2018. 

Beslut om verksamhetsbidrag för 2019

Eftersom det har varit val i höst tar kulturnämnden beslut om verksamhetsbidrag för 2019 den 10 januari.

Den 10-11 december beslutar regionfullmäktige om Region Skånes budget för 2019. På mötet väljs även vilka ledamöter som ska sitta i de olika nämnderna. Den nya kulturnämnden börjar sitt uppdrag den 1 januari. 

Lena Arborelius ny utvecklare bibliotek

Från den 30 augusti och ett år framåt är Lena Arborelius anställd på Region Skånes kulturförvaltning som utvecklare bibliotek. Lena kommer att ha särskilt ansvar för projektet Digitalt först med användaren i fokus inom Skånes regionala biblioteksverksamhet. 

Region Skånes kulturförvaltning
205 25 Malmö
Växel: 040-675 37 50
E-post: kultur@skane.se
Webb: skane.se/kultur

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera