PÅ GÅNG INOM KRISBEREDSKAP
OCH SÄKERHET I REGION SKÅNE

Oktober 2018

Samverkan och samordning är två ord som kommit att bli allt viktigare inom området krisberedskap. Vi behöver inom regionen arbeta strukturerat tillsammans vad gäller till exempel vår kontinuitetsplanering liksom hur vi vid en händelse samordnar vår verksamhet så effektivt som möjligt. Detta bland annat genom att dela våra olika lägesbilder för att på så sätt få en samlad lägesbild över hur händelsen upplevs inom olika delar av regionen. Med en samlad lägesbild har vi bäst möjlighet att tillsammans lösa de problem som uppstår. Mot denna bakgrund är jag därför glad över att vi nu tillsammans i en gemensam arbetsgrupp tagit fram en ensad stabsmetodik för Region Skåne vilken fastställdes vid det senaste mötet i Krisberedskaps- och säkerhetsrådet.
 
Det är också viktigt att vi som en organisation med ansvar för bland annat sjukvård och kollektivtrafik, kan samverka med andra organisationer såsom polisen, räddningstjänsten och länsstyrelsen inför och vid större påfrestningar i länet. Detta sker inte av sig själv utan gemensam planering krävs. Denna leds av länsstyrelsen och hanteras under det Regionala rådet för Räddningstjänst och Krishantering där ett antal arbetsgrupper arbetar med olika delar av vår krisberedskap och krishantering. Region Skåne är genom framförallt området för Krisberedskap, säkerhet och miljöledning, KSM, aktiva i dessa grupper.
 
Under hösten och våren ser jag särskilt fram emot att följa de stabsutbildningar och stabsövningar som bygger på vår gemensamma stabsmetodik. Tillsammans behöver vi vässa och finslipa vår förmåga till både krisberedskap, kontinuitetsplanering och krishantering, och stabsmetodiken är som jag ser det ett verkansfullt medel för framförallt krishanteringen.
 

Rolf Ohrlander
Chef Området krisberedskap, säkerhet och miljöledning

Krisberedskap- och säkerhetsrådet

Krisplaner på samma ställe


Under hösten kommer en förstudie att starta i syfte att försöka hitta en regiongemensam och säker databas där alla typer av krishanteringsplaner i Region Skåne ska kunna samlas. Tanken är sedan att man utifrån den ska kunna leta efter planer som är kopplade till en specifik ort eller till ett sjukhus. Likaså att känsliga uppgifter endast kan läsas av medarbetare med särskild behörighet. Idag ligger planerna spridda på olika ställen, vilket kan medföra problem vid en krissituation. Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning ansvarar för förstudien som finansieras av statliga medel. Representanter från flera förvaltningar kommer att delta i förstudien.
 

Ny plattform för kommunikation

Under 2019 kommer en ny, regional kommunikationsplattform för krishantering att införas i Region Skåne. Det står klart efter vårens förstudie som initierades av Krisberedskap- och säkerhetsrådet i Region Skåne. Syftet med plattformen, som kommer att ligga utanför Region Skånes nätverk, är att förvaltningarna och de olika beredskapsfunktionerna på ett enkelt sätt ska kunna kommunicera och utbyta information med varandra före, under och efter samhällsstörningar. En projektledare kommer under hösten att utses med ansvar för att hitta en säker och användarvänlig lösning. Representanter från förvaltningarna kommer att erbjudas plats i både arbetsgrupp och styrgrupp.

Katastrofmedicin

Gemensam övning 23 maj  

Den 23 maj kommer samtliga förvaltningars krisledningsgrupper i Region Skåne att för första gången delta i en gemensam stabsövning. Syftet är att prova vår krisberedskap och krishantering samt vår förmåga till stabsarbete och samverkan mellan olika aktörer. Området Krisberedskap, säkerhet och miljöledning ansvarar för övningen, men representanter från olika förvaltningar kommer att ingå i planeringsgruppen.  

Stabsutbildning i Region Skåne

Under hösten genomförs flera stabsutbildningar riktade mot sjukvården och olika regionala beredskapsfunktioner. Utbildningarna bygger på den regiongemensamma stabmall som representanter från flera förvaltningar har varit med och tagit fram under våren och sommaren. Flera förvaltningar har valt att följa upp utbildningen med särskilda stabsövningar.
Stabsutbildningen tillhandahålls kostnadsfritt och sätts samman efter förvaltningarnas önskemål. Intresseanmälan görs till Området Krisberedskap, säkerhet och miljöledning.

Säkerhet

Regional samordning av brandskydd

En ny upphandling gällande brandsäkerhet är på gång – detta efter önskemål från förvaltningarna om att samordna funktionen för anmälningar. Området Krisberedskap, säkerhet och miljöledning ansvarar för att ta fram ett regiongemensamt förslag för utformning och finansiering.  

System för säkerhetsledning

Regiondirektören har i samband med beslutet att införa ett gemensamt miljöledningssystem även pekat på att erfarenheterna från detta ska utgöra grund för ett säkerhetsledningssystem. Regionstyrelsen beslutade sedan inom ramen för den säkerhetsstrategi som antogs i december 2017 att ett säkerhetsledningssystem ska införas. Ett projektdirektiv kring uppstarten av säkerhetsledningssystemet togs fram under september i syfte att arbetet ska kunna komma igång så snart som möjligt. Arbetet med systemet ska ske gemensamt med representanter från våra förvaltningar. Området för Krisberedskap, säkerhet och miljöledning kommer att samordna arbetet. Arbetet ska med erfarenheter från bland annat miljöledninssystemet bedrivas utan tidspress med ett mål om att det ska vara färdigställt inom två till tre år. Avsikten är för närvarande inte att systemet ska certifieras.

Hot och våld kartläggs

Under hösten görs en ny kartläggning av hot och våld i Region Skåne. Det handlar bland annat om att se över hur riktlinjer och rutiner fungerar. Ambitionen är att fortsättningsvis kunna göra liknande kartläggningar inom ramen för Region Skånes nya säkerhetsledningssystem.  

Civilt försvar
År 2020 ska Region Skåne ha en krigsorganisation på plats i syfte att kunna hantera en höjd beredskapsnivå i samhället. Det handlar om både styrning och prioritering av resurser, likaså ett ökat säkerhetsskydd. Det finns redan idag nationella krav på hur Region Skåne ska arbeta med frågorna, och ytterligare krav kommer sannolikt att ställas i samband med kommande försvarsbeslut år 2020.

För Region Skånes del handlar det mycket om att redan nu inleda en strukturerad samverkan med Försvarsmakten samt med vår kontinuitetsplanering som grund se över våra olika försörjningssystem. För förvaltningarnas del kommer resultat från risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och reviderade katastrof- och krishanteringsplaner att vara viktiga delar i inventeringen av Region Skånes samlades resurser inom ramen för Totalförsvaret.  
Informationssäkerhet
Socialstyrelsen ställer allt högre krav på att få status från landsting och regioner om vårt arbete med informationssäkerhet. Även Inspektionen för Vård och omsorg, IVO, vill ha en sammanställning. Detta visar att områdena patientsäkerhet och informationssäkerhet nu allt tydligare går ihop. Under 2018 träder det så kallade NIS-direktivet i kraft i hela EU. Det ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. De nya reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.
 
Samhällsviktiga tjänster delas in i de sju sektorerna energi, transporter, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution av dricksvatten och digital infrastruktur. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom dessa sektorer definieras enligt direktivet som en offentlig eller privat verksamhet:
  • som tillhandahåller en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet,
  • att tillhandahållandet av tjänsten är beroende av nätverk och informationssystem samt
  • att en incident skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten. 
Region Skåne omfattas avseende hälso- och sjukvårdsverksamheten, vilket innebär krav utifrån den nya lagen på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Lagen innebär också krav på Region Skåne att rapportera incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänst som tillhandahålls. Detta gäller även om incidenten inträffar i en tjänst som utförs av en extern leverantör. Region Skåne ser för närvarande över de processer som är kopplade till incidenthantering men avvaktar i övrigt de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Socialstyrelsen ska besluta om.
 
Systematiskt risk- och sårbarhetsarbete och kontinuitetshantering

Under en dag i september samlades representanter från samtliga förvaltningar för att gemensamt göra en scenarioanalys vad gäller vår förmåga till kontinuitet, dvs hur vi klarar att upprätthålla våra olika verksamheter under allvarliga påfrestningar och kriser i samhället. Givande diskussioner fördes om vikten av samverkan och samordning mellan våra förvaltningar, men också mellan Region Skåne och övriga aktörer i samhället. Det stod klart att det finns ett starkt behov av att mer strukturerat arbeta med lägesbilder, likaså att det behövs ökad tydlighet vad gäller prioriteringar samt översyn av vår  försörjningsförmåga.

År 2020 ska Region Skåne ha en sammanshållen kontinuitetsplanering för vår samhällsviktiga verksamhet. För att detta ska vara möjligt måste ett arbete ske parallellt på olika nivåer så att det finns kontinuitetsplaner i alla verksamheter. En interaktivt utbildning vad gäller kontinuitetshantering har tagits fram under 2018 och den ska rullas ut i alla förvaltningar senast 2019. Detta kommer att utgöra en grund för framför allt vårt fortsatta arbete med civilt försvar.

Kriskommunikation

I oktober är Region Skåne tillsammans med Länsstyrelsen Skåne medarrangörer av en större, nationell kriskommunikationskonferens i Malmö. Region Skånes särskilt framtagna rollkort och åtgärdskort för kriskommunikation har väckt stor nyfikenhet runt om i landet, och kommer därför att presenteras ytterligare på konferensen KRISKOM 2018.