Nyheter från projektet Oktober 2017
Vad gav Framtidsworkshopen?

På vår Framtidsworkshop den 27 september fick vi mycket värdefull input som vi bearbetat vidare inom Koordineringsgruppen och Projektledningsteamet. Några saker framstår särskilt tydligt i diskussionerna:
 
Alla delprojekt bedömer att de är på rätt väg och att de når planerade mål. Detta är ett riktigt gott besked när vi nu har 10 månader kvar av projekttiden.
 
Goda exempel, success stories och en tydlig, pedagogisk redovisning av projektets resultat vill många se mer av. Projektledningen vill därför – tillsammans med delprojekten – lägga särskilda insatser under projektets slutfas för att göra en genomtänkt och tydlig redovisning av resultaten.
 
Vi kompletterar detta med mätbara, konkreta resultat. Ett första steg görs i Evalueringsrapport 4 från Ramböll, där forskarna i avslutade MAX4ESSFUN-experiment svarar på en survey/enkät om vilka mervärden som uppstått. Vi funderar nu på hur vi kan få kvantitativa resultat även i andra delprojekt.
 
Många har lyft behovet av en vidareutvecklad ”core story” eller ”kernefortælling” om regionens attraktivitet i stort men också som materialforskningsregion. Mycket av detta arbete pågår inom delprojektet Internationell Attraktionskraft och inom ramen för Greater Copenhagenarbetet, och det finns anledning att fundera kring hur alla insatser kan vävas samman och förädlas i framtiden.
 
Alla aktörer pekar på att arbetet måste fortsätta även efter projektslutet. Tillsammans diskuterar vi nu vilka de viktigaste behoven är och var det är möjligt att göra ansökningar inom ramen för olika EU-program och annat. Detta blir en spännande resa som vi alla får göra parallellt med vårt löpande projektarbete – vi fortsätter dialogen!
 
Hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob och Louise

Kalendarium

CrossBorder projektet hjælper virksomheder i gang med ESS nye system for elektroniske indkøb

I delprojektet om regional leverandørbasis afholder vi d. 28/11 en konference for danske og svenske virksomheder i Hørsholm nord for København. Konferencen handler om hvordan virksomheder skriver de bedste tilbud som svar på de offentlige udbud fra ESS. Der er oplæg fra danske og svenske virksomheder, samt indlæg fra ESS vedr. indkøbsprocedurer og kvalitetssikring. Herunder vil det nye elektroniske udbudssystem på ESS blive omtalt.

November 2017
28

Program og tilmelding
Workshop on Synchrotron X-ray and Neutron application to Food Science and Technology

The two major research facilities the MAX IV synchrotron and the European Spallation Source (ESS) will open up unique opportunities for the advancement of research in many fields of research in the Öresund-Kattegatt-Skagerack region. This is particularly true for the food science research, where both research institutions and food industry are particularly important in the region. Food is also something that concerns us all on a daily bases.

The meeting will be held at Elite Hotel Ideon, Lund and starts with lunch on the 5 December and finish with Lunch on the 6 December with get together and dinner on the 5 December. The participation is free but limited to 60 people. The event is sponsored by MAX4ESSFUN.


Read more
Internationale talenter pendler gerne over Øresund for at finde bolig

Internationale talenter vil gerne bruge op til 45 minutter på transport fra deres bolig til arbejde eller studie. Nogle vil bruge helt op til 60 min. Det er et af de interessante svar fra undersøgelsen ”International talents perspectives on Housing in Greater Copenhagen and Southern Sweden”, som er gennemført i foråret 2017.

Mangler viden
Lidt under halvdelen har svaret, at de gerne vil krydse grænsen mellem Sverige og Danmark for at finde bolig. Ud af de personer der svarer, at de har overvejet at søge bolig på den anden side af sundet, svarer over halvdelen, at de ikke ved, hvor de skal søge mere information.  Der er derfor perspektiver i en øget information til Øresundsborgere for at oplyse om mulighederne for at flytte over på den anden side af sundet.

Housing undersøgelsen er gennemført i foråret 2017, i delprojektet ”Welcoming International Talents”, hvor der er oprettet et International Talent Forum, der i dag har 354 deltagere bosat i Øresundsregionen. De deltager løbende i surveys omkring vigtige forhold i deres hverdagsliv. Tidligere er der lavet en survey om Civic Participation og der er planlagt to surveys om Daycare & Schooling samt Study and work i resten af projektperioden. Der var en svarprocent på 44. 


Link til undersøgelse
Fortsatt engagemang kring gränshindersfrågor

Matilda Sommelius arbetar på sekretariatet för Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC) och var delprojektledare för Gränshinder som löpte till sista december 2016. Syftet med delprojektet Gränshinder var att identifiera hinder och presentera lösningsförslag för såväl tredjelandsmedborgare som EU-medborgare som önskar gränspendla i Greater Copenhagen. På lång sikt är målsättningen att det blir färre gränshinder och att internationell arbetskraft, till exempel forskare och experter på ESS och MAX IV, ska kunna bo och arbeta på båda sidor sundet.

Under delprojektet gång löstes två hinder genom den danska lagändringen ”Lex-ESS” – möjligheten för tredjelandsmedborgare (icke-EU/EES-medborgare) som är anställda vid ESS i Lund att bosätta sig i Danmark och att medarbetare vid Datacentret i Köpenhamn (DMSC) blir kvalificerade för dansk forskarskatt. Delprojektet hade en viktig roll i påverkansarbetet för utformningen av lagändringarna.

- Det var väldigt positivt att vi såg resultat redan innan delprojektet var slut i form av ett lagförslag, ”Lex -ESS” som senare trädde i kraft i januari 2017.  
 
ESS och delvis MAX IV var i fokus i delprojektet, men problemställningarna är i många fall aktuella även för annan internationell verksamhet i Greater Copenhagen.

- Man kan se ESS som en hävstång för frågorna, säger Matilda Sommelius

Framgången i delprojektet tror Matilda har berott mycket på det ”case”-baserade arbetssättet. Genom att ta ett helhetsgrepp på gränshindersfrågor kopplat till anläggningarna har de fått en förnyad aktualitet och det har varit möjligt att nå konkreta resultat. 

Sedan delprojektets avslut har arbetet med övriga listade hinder fortsatt i det ordinarie arbetet i GCSC i de kanaler och fora där man arbetar med gränshindersfrågor. Samarbetet med flera tidigare projektpartners fortgår. Som ett led i en översyn av GCSC:s arbete med gränshindersfrågor har det tagits fram en kostnadsanalys kring ett antal gränshinder, varav två av delprojektets prioriterade områden finns med; ”glapp i A-kassa” och svårigheter för tredjelandsmedborgare att gränspendla. Problemen med glapp i A-kassa är en fråga som funnits med i gränshinderssammanhang länge, men det har nu från svenskt håll aviserats lösningsförslag under april 2018 och detta är mycket positivt.

Sekretariatet i GCSC arbetar just nu med att ta fram en ny strategi för gränshindersarbete, som troligtvis kommer att antas senare under hösten 2017. När det gäller gränshinder har samarbetet fokus på de hinder som anses utgöra de största barriärerna för arbetsmarknadsintegration och näringslivets nyttjande av möjligheterna på båda sidor Öresund. Därutöver förs material in i Nordiska Ministerrådets gränshindersdatabas.

Under diskussionerna på Framtidsworkshopen 27 september, kom ett förslag fram att göra ett omtag kring gränshindersfrågorna som identifierades i delprojektet. Det har sedan dess beslutats att en mindre grupp kommer träffas i december och titta på kvarstående hinder. Detta är alltifrån svårigheter kring att arbeta i två länder, till svårigheter att få svensk expertskatt.

De som var aktiva under delprojektets gång deltar idag i vissa övergripande aktiviteter i ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society och följer projektets utveckling under den tid som är kvar.

3D-printing för avancerade applikationer

- intensivt kunskapsutbyte i Lund

Delprojektet Regional Leverantörsbas arrangerade den 19 september en workshop i Lund med fokus på 3D-printing för avancerade applikationer. Runt 120 forskare, företagare och representanter från forskningsanläggningar i Sverige och Europa samlades i Lund för att diskutera temat.
Utvecklingen inom 3D-printing går fort och tekniken efterfrågas bland annat på forskningsanläggningar som ESS, MAX IV och liknande anläggningar runt om i världen.


Delprojektets analysarbete kring företags kompetensutvecklingsbehov för att kunna skapa en regional leverantörsbas till anläggningarna har visat på sju områden där särskilda insatser har efterfrågas, varav 3D-printing är ett av dem. Under workshopen möttes forskare, experter och företagare från Sverige, Europa och USA för att diskutera behov, utmaningar och nyheter inom avancerad 3D-teknik.

En viktig del av dagen var gruppdiskussioner under olika teman som "ESS and MAX IV particular needs", "Design for 3D printing", "Materials and Special Applications - Metals, Plastics and Composites", "Neutronics, Thermal and Mechanical Properties" och "Economics of Additive Manufacturing".

Projektets spelregler – vad kan vi göra ännu bättre i framtiden?

På framtidskonferensen i Malmö i september bjöds Johanna Lundin från Equalate in för att hjälpa projektet att komma vidare med våra spelregler, eller ”horisontella kriterier” som EU kallar det. De horisontella kriterierna innebär att samtliga projekt som stöds av Interreg Öresund-Skagerak-Kattegat ska ta hänsyn till hållbar utveckling, lika möjligheter samt icke-diskriminering och jämställdhet/ligestilling i sitt löpande arbete.

I korthet innebär projektets spelregler att vi ska:
  • Minimera miljöpåverkan från transporter – öka tids- och kostnadseffektiviteten
  • Främja klimatsmart mat
  • Minimera resursanvändningen
  • Synliggöra och främja jämställdhet/ligestilling och lika möjligheter/icke-diskriminering
De tre första spelreglerna är knutna till hållbar utveckling, medan den sista regeln handlar om de övriga kriterierna. Att synliggöra jämställdhet och lika möjligheter förknippas oftast med projektets externa kommunikation och konferenser, men det går utmärkt att göra det även på enskilda aktiviteter inom projektet. Ett typexempel är delprojektet MAX4ESSFUN, som kartlägger andelen män och kvinnor som ansöker och får experiment.

Projektet bestämde sig redan från början för vad de horisontella kriterierna egentligen innebär konkret för verksamheten och aktiviteterna. Åtgärderna samlades och kallades spelregler istället för horisontella kriterier. Detta har visat sig vara en framgångsmetod som också inspirerar andra Interreg-projekt inom ÖKS-området.

Däremot kan projektet gå vidare ett steg med sina spelregler genom att inte bara synliggöra utan också analysera det i vårt arbete som inte främjar hållbar utveckling, lika möjligheter samt icke-diskriminering och jämställdhet/ligestilling och hitta bra och smarta metoder för att åtgärda det.


Se Johanna Lundins presentation från framtidskonferensen
Partner of the month: Lund University
Portrait of a Partner - Lund University

In this October version of our newsletter we have spoken to Kajsa Paulsson, who is the project coordinator from Lund University, about their view on the project and why they are happy to be involved in this kind of cross border engagement. Lund University is a part of the MAX4ESSFUN project and Kajsa has a close, almost daily, collaboration with the people from the other universities and MAX IV and ESS.

A Beneficial Project in Many Ways
When talking to Kajsa it is clear that she sees many positive outcomes from the project. She says: “The benefits are many. We have learned a lot about what happens at the other universities and expanded our knowledge and network in ways we would never have if we hadn’t been a part of this project. I also think that a lot of people at Lund University who are not directly involved, have learned new things, because they hear about the things we are doing.”

Another thing Kajsa highlights is the collaboration and new cross border research teams that has come out of the project. “These new teams are of great valuable for the future. The project has planted new seeds, of which many will grow and turn into new initiatives in the future.” Kajsa says.

Handling EU Projects is a Skill in Itself
Being a part of large EU projects is in many ways something that demands special skills when it comes to reporting and keeping track of the financial parts of the project. Kajsa says: “We have also learned a lot about how to handle EU projects in a good way. We have learned how to deal with all the formalities and will now be a lot better prepared if we want to apply for other EU projects in the future. That is a very good experience to be able to build upon moving forward.” And she adds: “Being a part of a professional team of project leaders is very inspiring and shows the importance of project management in a big project.”

Surprisingly Many Research Experiments
When asked if anything has surprised her, Kajsa is not in doubt: “All the amazing research experiments, and the fact that we have so many different competences within the region.” She says and continues “So many interesting and relevant questions have been addressed within MAX4ESSFUN and so many good examples showing how the six months experiments have produced new competences and knowledge.

Looking Ahead
As we only have one year left of the project it is natural to talk about the future. When asked about how Lund University will build on the initiatives from the project Kajsa says: We have a strong focus on this and we don’t want to let it fade away. A lot of people have been inspired and they expect some kind of continuation. We will try to deliver that. Although it will probably not be in the exact same form as MAX4ESSFUN, there is much to learn and win when it comes to cross border collaboration.” Kajsa highlights the importance of support from the management and says that there is already now plans for meetings with both the faculty level and the central management of Lund University in order for them to learn more about the results from the project. She sees many opportunities for different collaborations in the future. “Through the project we have also talked a lot to people from Hamburg, Germany and I think it could be interesting to look into the possibilities of starting up a new MAX4ESSFUN++ project with more research institutes in an expanded geographical as well as technological area, this would be an interesting way of going forward in a broader perspective, and expanding the network we have established now.”
 

Background info about the University:
 
Lund University was founded in 1666 and is ranked among the world’s top 100 universities. The University has 42 000 students and 7 400 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. Apart from being a part of ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, Lund University is engaged in a lot of different activities to spread out the knowledge about x-ray and synchrotron science. Here’s a list of some of the initiatives:
 
  • The faculty of medicine and the faculty of science have arranged a number of study trips to large scale facilities in Europe to inspire, network and promote knowledge.
  • Strategy groups at the faculties working towards establishment of support facilities as well as specific instruments at MAX IV.
  • The research schools: Imaging of 3D Structures (www.imagingresearch.lu.se), with specific aims to educate PhD students and post docs in neutron and synchrotron techniques and ADMIRE, (http://www.admire.lu.se/) which focus on microscopy using light, electrons, neutrons and x-rays.


Se full list at website here