Nyhetsbrev från Nya sjukhusområdet Malmö

En historisk milstolpe för projekt Nya sjukhusområdet Malmö

Projekt Vårdbyggnader och Servicebyggnader har i oktober lämnat in bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret. Det innebär att man begär lov om att få uppföra den eller de byggnader som presenteras i bygglovshandlingarna. Bygglovshandlingarna består bland annat av ritningar på byggnaderna, en enklare gestaltningsbeskrivning samt utredningar av olika slag, till exempel tillgänglighet-, avfall-, miljö-, trafik-, dagsljus- och skyfallsutredningar.

Handläggningstiden är cirka 20 veckor. Efter ansökan blivit beviljad av Stadsbyggnadskontoret går det en period på ytterligare fyra veckor innan lovet vunnit laga kraft. Efter detta är överklagan från berörda parter ej möjligt.

Genom att ha lämnat in bygglovsansökan, har en milstolpe i projekten uppnåtts. Tidplanen hålls och byggstart kan ske som planerat. Nu fortsätter projekteringsarbete där man går ner på detaljnivå på invändiga ritningar. Nästa milstolpe är att projekten ska ha tekniskt samråd inför byggstart. Detta möte resulterar i startbesked och efter detta besked tar vi de första spadtagen.

Det här är bara två i raden av alla bygglovsansökningar som har lämnats eller kommer att lämnas in för projekt NSM, men två av de största!

Servicebyggnaden

Här är en illustration över hur Servicebyggnaden kan komma att se ut. Till höger i bild ses den gamla infektionskliniken, Jan Waldenströms gata 67-69.

Illustration av Tengbom.

Vårdbyggnaderna

Här illustreras Vårdbyggnaderna med den gamla administrationsbyggnaden, Ruth Lundskogs gata 10 i förgrunden och akuten på höger sida.

Illustration av White Arkitekter.

Lokalerna är lediga, när kommer hyresgästerna?

Vi har frågat Rickard Sandberg, Miljöledare på projekt Nya sjukhusområdet Malmö om kattuggleholkarna som finns uppsatta på sjukhusområdet.

Hur kom initiativet fram?
Det finns mycket fiskmåsar, kråkor och råttor på sjukhusområdet som har upplevts störande för både personal och patienter. Dessa vill man försöka få bort och istället för att plocka ägg eller skjuta dem som man vanligtvis gör, vill man försöka locka hit ugglor. Det finns, vad man tror, kattugglor i Pildammsparken och dessa prövar man att få till att flytta till sjukhusområdet. Kattugglors föda består bl.a. av fiskmåsungar och råttor och om dessa valde att bosätta sig på sjukhusområdet hade naturen på så vis skött sin egen gång! Tre uggleholkar har satts upp på området som är modellen större än fågelholk. De har satts upp i gamla, kraftiga och lummiga träd i norrläge för att undvika att holkarna blir för varma. Se karta nedan för placering av uggleholkarna.
Kattugglor är inte så skygga eller rädda för människor. De är aktiva om natten då de flyger omkring och om dagarna sitter de i träden och kikar.
Kattugglorna häckar i februari-april och förhoppningsvis får vi hyresgäster redan till våren 2018, då ungar brukar ses i april-juni. Det kräver ett stort tålamod och en biologisk mångfald, med stenhögar, träd och buskar som i sin tur lockar andra djur, för att få kattugglorna att trivas.

Vad kan uggleholkarna och dess framtida inneboende betyda för det gröna sjukhusområdet?
Det blir kryddan i det gröna. Det skapar intresse, väcker frågor och nyfikenhet. Det kan bli så att man går ut på sin fikarast för att titta på en uggla.  De kan bli en attraktion både för personal och patienter. Vi håller tummarna för nästa år!

En av de tre holkarna som finns uppsatta.

Läs mer om kattugglan här →

De tre röda kryssen visar var holkarna finns uppsatta på området.

Möte med våra grannar vid Servicebyggnaden

Under hösten har vi påbörjat förarbetet till den nya Servicebyggnad som ska byggas vid hörnet John Ericssons väg och Inga Marie Nilssons gata.
På sjukhusområdet finns verksamheter som påverkas på olika sätt av bygget.
På andra sidan Inga Marie Nilssons gata ut mot Dalaplan finns tre kvarter med flerfamiljshus och affärsverksamheter.
 
Verksamheterna, de som bor i lägenheterna och övriga i husen måste få information och komma till tals.
Det finns en oro över patientsäkerhet, skymd sikt av den nya byggnaden, arbetsmiljö, buller, vibrationer, damm, trafik, ljud, barnens säkerhet med mera.
 
Därför har vi under flera tillfällen bjudit in till informationsmöten där vi kan informera och diskutera dessa orosmoment och vilka åtgärder vi vidtar.
Vi har för avsikt att fortsätta med dessa möten framöver när vi kommer längre i bygget med Servicebyggnaden. Nu väntar vi på bygglovet som det står mer om längre upp i nyhetsbrevet.

Pernilla och Jelena håller tillsammans med Skanska i våra Pulsmöten.

Välkommen på Pulsmöte

Vi vill återigen påminna om Pulsmötet!

På Pulsmötet varje onsdag blir du uppdaterad om byggaktiviteter under kommande vecka och hur de påverkar dig och eventuellt din verksamhet.

Här kan du lätt ställa frågor eller framföra idéer som rör om- och nybyggnationerna på området.

När

Varje onsdag

Var

Inga Marie Nilssons gata 47 (vid Pressbyrån)

Tid

09:00-09:15

Pågående byggnationer sjukhusområdet

Här nedan presenteras några av de pågående arbeten som sker i området.

Var?

Vad?


Inga Marie Nilssons gata 47 och 49

  • Måndagen den 5 februari 2018 stängs de båda entréerna Inga Marie Nilssons gata 47 och 49, när byggområdet för den nya vårdbyggnaden blir större. Då ska patienter och besökare istället hänvisas till Carl Bertil Laurells gata 9.
  • Denna entré kommer att användas tills att den nya vårdbyggnaden står klara 2023/24.
  • Mer information om detta kommer 2018.

Jan Waldenströms gata 1B
 

  • Grunden anläggs. Modulerna börjar monteras vecka 46, den 13/11, för detta arbete kommer vi att stänga av parkeringsplatserna vid Jan Waldenströms gata 1-9 från och med den 8 november till 4 december.
  • Under denna tiden hänvisar vi till P-huset Södervärn som finns på området.

Södra vårdbyggnaden

  • I december startar grundarbeten för den nya södra vårdbyggnaden i form av spontning*. Detta arbete kommer att medföra ökade ljudnivåer i det absoluta närområdet.  Under hela byggprojektet bevakar vi och mäter bullernivån så de inte överstiger rekommenderad nivå.
  • Förutom att använda den skonsammaste spontmetoden är även maskinen iklädd bullerdämpare för att minimera bullernivån. Likväl kommer arbetet att påverka och därför har vi  påbörjat med besök på  enheterna som har fönster ut mot den nya byggnaden för att informera om denna start och berätta om de ljuddämpnings åtgärder vi kan förse verksamheterna med.
  • De verksamheter vi gemensamt bedömer är särskilt utsatta av diverse anledningar kommer att få ett bullerglas monterat utanpå befintligt glas på fönstret. Med det tilläggsglaset dämpas bullernivån inomhus vid stängt fönster. Dessutom ser vi över tätningslister så de är hela.
 
*Spont: borrning av pålar i marken som blir en stödkonstruktion för att kunna ta emot jordtryck vid schaktning och för att inte grundvattnet ska forsa in i schaktgropen.


Områdesplan

Till höger finner du en översiktlig kartbild över sjukhusområdet med markeringar som visar pågående byggnadsarbeten. Med reservation för ändringar.

Vi bygger för bättre vård

Se vad som händer på sjukhusområdet i Malmö.
 

Regionfastigheter
Nya sjukhusområdet Malmö
Inga Marie Nilssons gata 21

E-post: info.nsm@skane.se
Instagram @nyasjukhusomradetmalmonsm

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera