Nyhetsbrev #4 2017

Dela nyhetsbrevet:

» Nytt från Bryssel    » Industri & näringsliv    » Forskning    » Hälsa    » Miljö    » Kultur   

”Almedalsveckan” i Bryssel till ända

Förra veckan genomfördes den femtonde ”Open Days”-veckan i Bryssel, den som numera går under namnet European Week of Regions and Cities (EWRC). Veckan inträffar årligen i oktober och är närmast att likna vid ”Almedalsveckan” för den lokala och regionala nivån i EU. Mängder av lokala och regionala politiker, intresseorganisationer och tjänstemän från alla Europas hörn fyller hotellen och restaurangerna i Bryssel under fem hektiska dagar, fulla av event i stora och små format. Om man endast besökte Bryssel under EWRC skulle nog intrycket vara att EU-engagemanget är på topp runt om i Europa. Eller så skulle man undra om veckan verkligen var representativ för stämningsläget i unionen.

Men tänk om det är så att engagemanget bland politiker och tjänstemän är mycket starkare än vad som kan uttolkas av alla krisrubriker, i vart fall när det gäller den subnationella nivån. För medan många EU-medlemsstater tycks ha vänt blickarna inåt på senare tid, verkar de lokala och regionala politikerna se gränsöverskridande EU-samarbeten och partnerskap som självklara byggstenar för samhällelig utveckling. Det är visserligen inte lika tydligt de övriga 51 veckorna under året som under EWRC, men veckan är likafullt en uppfriskande påminnelse om att EU är mer än dess medlemsstater.

Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European Office

Nytt från Bryssel

Region Skåne i Parliament Magazine

I det senaste numret av ”The Parliament Magazine’s Regional Review” profilerar sig Skåne i en artikel om regionala strategier för smart specialisering. Mätta Ivarsson, Regionala utvecklingsnämndens ordförande och Ulrika Geeraedts, Region Skånes utvecklingsdirektör, beskriver hur Skåne lyckats inom områdena tillväxt och innovation.

Ny rapport om Sammanhållningspolitiken

EU-kommissionen har släppt den sjunde rapporten om Europas Sammanhållningspolitik. Rapporten fokuserar på effekter av Sammanhållningspolitiken de senaste åren samt diskussionen om dess utveckling i nästa programperiod. 

Industripolitik och näringslivsfrågor

Ny strategi för europeisk industri

Kommissionen presenterade under början av hösten en förnyad strategi för europeisk industriutveckling i vilken de ger sin bild av vad som behöver göras i EU för att kunna hantera de stora megatrenderna. Bland annat pekar man på behovet av att uppgradera industrin för den digitala tidsåldern men också vikten av att bygga vidare på Europas ledande roll inom koldioxidsnål och cirkulär ekonomi.

Politiskt årsmöte i Vanguardinitiativet

Den 22 november arrangerar Vanguardinitiativet sitt politiska årsmöte. Vid årsmötet, som är det första efter att nätverket formaliserats, kommer bland annat Vanguardinitiativets positionspapper vad gäller EU:s framtida politik för tillväxt och investeringar att diskuteras. Regionala utvecklingsnämndens ordförande Mätta Ivarsson representerar Region Skåne under mötet.

EU:s industridag 

Våren 2017 anordnades den första EU-industridagen, något som är tänkt att bli ett årligt återkommande event. Nästa industridag går av stapeln 22–23 februari 2018 och i anslutning till detta planerar EU-kommissionen  inrätta ett ”high level roundtable” med rådgivande funktion, bestående av företrädare från industrin men också med relevanta aktörer från europeisk, nationell och regional nivå samt deltagande från civilsamhället.

Klicka här för att ladda ner en sammanfattning av förra industridagen.

Grow Your Region, Valencia

Den 8–9 november arrangerar EU kommissionen konferensen ”Grow your Region” i Valencia, Spanien. Konferensdeltagarna kommer bland annat diskutera vilka lärdomar som kan dras från hur smarta specialiseringsstrategier använts och hur kluster har främjat tillväxt i Europas regioner. I samband med konferensen anordnas också ett styrgruppsmöte för de regioner som ansvarar för ett tematiskt område inom smartspecialiseringsplattformen för industriell modernisering, där Region Skåne leder ett område inom nanoteknik.  

Forskning och innovation

EU-pris till kvinnliga innovatörer

För att synliggöra duktiga kvinnliga entreprenörer och inspirera andra att följa deras fotspår delar kommissionen ut utmärkelsen ”EU Prize for Women Innovators”. Syftet är att lyfta fram kvinnor som framgångsrikt har tagit innovationer till marknaden eller som potentiellt kan bli stora stjärnor inom innovation och företagande. Utöver äran finns möjlighet att vinna upp till 100 000 euro. Deadline för att delta i tävlingen är den 15 november.

Snart sista chansen att söka medel ur Horisont 2020

Kommissionen har för-publicerat utkast till några av avdelningarna i arbetsprogrammet för 2018-2020, vilket blir det sista arbetsprogrammet i Horisont 2020. De utkast som finns tillgängliga på kommissionens hemsida är Future and Emerging Technologies (FET), forskningsinfrastruktur, nano- bio- och avancerade material (NMBP), IKT samt samhällsutmaningarna 2 (livsmedel/marint/bioekonomi), 4 (transport) och 6 (inkluderande samhällen). Det nya initiativet European Innovation Council (EIC) kommer att få en egen avdelning i arbetsprogrammet och omfattar bland annat innovationspriser, SME-instrumentet och instrumentet Fast Track to Innovation. Den slutliga versionen av arbetsprogrammet kommer att antas och publiceras i slutet av oktober.
 
Kommissionen kommer i vanlig ordning att anordna ett antal informationstillfällen under hösten, för att informera om innehållet i det nya arbetsprogrammet och skapa mötesplatser för potentiella deltagare. Även nätverket ERRIN arrangerar informationstillfällen och mötesplatser i form av en projektutvecklingsvecka som kommer att hållas i Bryssel den 20-24 november.

Hälso- och sjukvård

Kommissionen överväger åtgärder för att främja digitalisering inom hälsa och sjukvård
 

EU:s strategi för en digital inre marknad halvtidsutvärderades i våras. I samband med detta konstaterades ett behov av att titta närmare på digitala hälso- och sjukvårdstjänster i EU, och kommissionen åtog sig att ta fram ett meddelande om detta innan årets slut. Intresserade aktörer hade fram till den 12 oktober på sig att bidra med input till processen via ett öppet samråd.
 

Chans till priser och utmärkelser för arbete med äldres hälsa

Kommissionen har annonserat ett kommande innovationspris inom social innovation på temat ”mobilitet för äldre”. Priset, som finansieras ur Horisont 2020, kommer att lanseras under en konferens om social innovation som hålls i Lissabon 27-28 november. Deadline för nominerngar är i februari 2019. Projekt eller lösningar som kan komma i fråga för priset måste vara färdigutvecklade och ha implementerats under minst 5 månader innan ansökan skickas in.
 
Fram till den 15 november 2017 finns även möjlighet att ansöka om utmärkelsen ”Silver Economy Award”, som riktar in sig på digitala lösningar som utvecklats för att underlätta livet för personer över 50. Vinnare får draghjälp av kommissionen och ett konsortium, SEED, för att synliggöra och marknadsföra sina lösningar.

Miljö och infrastruktur

Region Skånes delegation:
Emmy Harlid Westholm, Pontus Lindberg, Mätta Ivarsson, Maria Korner-Westin, Daniel Persson

STRING och Friends of Fehmarn Belt i Bryssel

STRING nätverkets politiska forum hölls i Bryssel 25 september. Dagen därpå hölls en konferens som anordnades med hjälp av STRING-medlemmarnas Brysselkontor.

Emmy Harlid Westholm, Region Skånes enhet för EU och internationella relationer, var konferensens moderator och ledde diskussionerna om Fehmarn Bält-förbindelsens potential för att skapa jobb och ekonomisk tillväxt i STRING-geografin samt behovet av EU-finansiering även i nästa programperiod. Bland talarna ingick Pat Cox, Kommissionens koordinator för den transportkorridor som går mellan Skandinavien och medelhavet; Jens Nilsson och flera andra parlamentsledamöter; samt Schleswig-Holsteins transportminister Bernd Buchholz.

Under dagen lanserades också Friends of Fehmarn Belt, ett nätverk som sprider information om arbetet med förbindelsen. 

Kultur

Kulturforum i Milano, 7-8 december

Varannat år anordnar Kommissionen en stor konferens för kulturaktörer - European Culture Forum. Årets upplaga, som löper över två dagar, kommer att hållas 7-8 december i Milano. Med anledning av att 2018 blir det europeiska året för kulturarv tillägnas konferensens första dag temat. Dag två kommer främst kulturens vikt för den regionala och lokala nivån diskuteras. 

Skåne European Office
Rue du Luxembourg 3 | 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 484 482 904 | www.skane.eu