Nyheter från projektet Februari 2018
Vi spelar på många gränsregionala arenor

Ett viktigt projektmål är att stärka en gränsregional dialog mellan regional, nationell och EU-nivå vad gäller angelägna spörsmål som lyfts inom ramen för projektet.
 
Den 31 januari hölls det tredje mötet i projektets Advisory Board, ett forum för diskussioner mellan ESS, MAX IV, nationell nivå från Danmark, Sverige och Norge, våra EU-kontor, Dansk Industri och Svenskt Näringsliv. Temat för mötet var kompetensuppbyggnad för forskare, och en viktig slutsats var att de initiativ som pågår (bland annat projektets MAX4ESSFUN) i nästa fas bör vara mogna för att ingå i ordinarie verksamheter.
 
Projektet presenterades också på EU-kommissionens University-Business Forum i Sofia – läs mer om detta längre ner i nyhetsbrevet.
 
Fehmarnbelt Days i Malmö håller projektet ett seminarium den 29 maj med titeln ”Developing a Common Life and Materials Science Region in the Fehmarnbelt Geography”. Vi ska bland annat diskutera hur vi kan öka samarbetet med Hamburg och utveckla våra gemensamma styrkor. Mycket välkomna – se kalendern nedan för anmälan.
 
Projektet kommer också att ansvara för ett seminarium på Folkemödet på Bornholm den 14 juni med inriktning på hur vi stärker oss som en framstående region inom bland annat Life Science.

Cross-border-perspektivet är ju grunden i projektets alla delar. Ett tydligt exempel blir nedanstående bild som visar hur de danska unga forskarna inom MAX4ESSFUN-experimenten samarbetar med cross border co-supervisors i Sverige och Norge – ett imponerande nätverk!

Vi samlar nu upp resultat och goda exempel inför projektets slutfas. Så ska vi knyta ihop alla trådar på slutkonferensen den 21 augusti i Malmö/Hyllie.
 
Många hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob, Louise och Anna.

Kalender

 • 12-13 mars: MAX4ESSFUN Annual Meeting, København
   
 • 5 april: Strategiskt forum – Praktikophold på ESS for studerende på erhvervsuddannelserne
   
 • 29 maj: Seminarium på Fehmarnbelt Days 2018, Malmö
   
 • 14 juni: Seminarium på Folkemödet på Bornholm
   
 • 21 augusti: Slutkonferens, Malmö


MARS
12

Projektet på EU-kommissionens Forum i Sofia

Den 22-23 februari hölls EU-kommissionens University-Business Forum, som anordnades i Sofia med anledning av Bulgariens ordförandeskap i EU. Vårt projekt hade blivit inbjudet efter att vårt Interreg-sekretariat tipsat om att vi kunde ha intressanta erfarenheter att berätta om.
 
Övergripande budskap på forumet var bland annat att Europa måste kraftsamla för att inte bli överspelade i den framtida globala konkurrensen, och universiteten behöver anpassa sig till allt snabbare förändringstakt, digitalisering etc. Globalt är vi små, och bara genom samarbete kan vi nå en kritisk massa. Ökad samverkan mellan universitet och näringslivet var ett genomgående tema, och samarbete på alla plan är en nyckelfaktor för att utveckla våra styrkor.
 
Cross-border-dimensionen var övergripande fokus i den workshop där vi presenterade projektet. Vårt MAX4ESSFUN-koncept med unga forskare på ett universitet och co-supervisor i ett annat land väckte stort intresse, med det mervärde som uppstår när olika styrkeområden möts. ”Less competition, more cooperation” blev en av slutsatserna. En av paneldeltagarna summerade diskussionen i vår workshop med tre ”L”; Long term vision, Links/partnership and Leadership.

Nätverksträff för deltagare i International Talent Forum

Genom delprojektet Välkomnande av internationella talanger, samlar man inom konceptet International Talent Forum, värdefull input om hur de internationella upplever sitt nya liv i regionen. Detta är viktigt för att långsiktigt kunna förbättra servicen till målgruppen. Likaså är de nyinflyttade nyfikna på att lära känna sin nya region och skapa nya kontakter. Den 8 februari bjöds därför deltagarna in för att ta del av Malmös historiska resa samtidigt som de fick möjlighet att utvidga sitt professionella nätverk.
 
Ett 20-tal deltagare i International Talent Forum, från olika hörn av världen men nu bosatta i Skåne och Köpenhamnsområdet, tog sig till ett soligt Malmö för att få lära sig mer om sin nya region. Eftermiddagen började på Malmö Rådhus där Göran Larsson, historiker och tidigare chef för Malmö Museer, berättade om Malmös tidiga historia från när Malmö tillhörde Danmark, till industrialismen på tidigt 1900-tal. Deltagarna fick därefter en guidning av Malmös Rådhus.
 
Efter en kort promenad till mötesplatsen Studio gjorde därefter Göran Rosberg, tidigare Malmö stads stadsbyggnadskontor, en presentation av Malmös moderna utveckling och satsningar på hållbar stadsutveckling och nya politiska agenda. Eftermiddagen avslutades med after work på Malmö Live där deltagarna fick möjlighet att skapa nya kontakter och dela erfarenheter.

Diskussionerna i Advisory Board ger inspiration

Intervju med Eva Dugstad, representant för Norges forskningsråd

Eva Dugstad deltar i projektets Advisory Board som representant för Norges Forskningsråd. Advisory Board har hittills sammanträtt tre gånger för att exempelvis diskutera det gränsöverskridande diskussion om det danska, svenska och norska arbetet kring anläggningarna ESS och MAX IV. I Advisory Board sitter representanter från respektive nationell nivå, regional nivå, regionernas EU-kontor i Bryssel, industriorganisationer och från anläggningarna.

Eva Dugstad är idag verksam inom Oslo Cancer Cluster och var tidigare Administrerende direktør och Forskningsdirektör på Institutt for Energiteknikk (IFE), där det bland annat finns en neutronanläggning – JEEP II. 

Viktigt att skapa plattformar där akademin och näringslivet kan mötas
Under sin tid på IFE upplevde Eva att näringslivet inte självklart ser nyttan med neutronanläggningen, och under många externa möten och konferenser kring neutron- och synkrotronljus för materialvetenskap deltog nästan enbart representanter från akademin.

- Metoderna inom materialteknik kan vara ganska krävande och avancerade, och då arbetet i till exempel reaktorn på IFE är särskilt grundforskningsorienterad, blir det svårt för många företag att veta hur man kan nyttja möjligheterna som neutronforskning medför.

Den norska regeringen har bidragit med medel och under 2018 ska 140 miljoner norska kronor utlysas inom nano-forskning genom programmet Nano2021 för att säkerställa att det finns norsk beredskap för att kunna använda anläggningarna som byggs i Lund.

Nätverkande i projektet ger samarbete mellan Oslo och Lund
För att kunna visa upp möjligheterna med ESS och MAX IV för industrin arrangerade Eva seminariet ”Seeing the Invisible: Neutron and X-rays Technology in Biology and Medicine – From Atom to Anatomy” för norska företag inom Oslo Cancer Cluster den 16 februari 2018 där 35 deltagare från både akademin och industrin närvarade.

Eva berättar att seminariet kom till stånd tack vare hennes deltagande i projektets Advisory Board, där hon fick kontakt med Tomas Lundqvist, Life Science-direktör på MAX IV, som uttryckte att näringslivets närvaro saknas i verksamheten och betonade vikten av att nå ut med kunskap till industrin. Han och kollegorna Rajmund Mokso och Ann Terry bjöds in till seminariet 16 februari för att presentera olika möjligheter med användning av neutron- och synkrotronljusforskning.

- Det är av yttersta vikt att det finns ett samarbete mellan industrin och akademin. Näringslivets verksamhet inom Life Science är beroende av att akademin kan lära företagen möjligheterna med de här teknikerna och att industrin på så sätt kan kompetensutvecklas, säger Eva. 

Framöver ska Oslo Cancer Cluster Innovation Park utvidgas med bland annat ytterligare ett ”Imaging Center”. Eva lyfter att det därför var givande att de berörda kollegorna från Oslo Cancer Cluster deltog under seminariet och kunde dra lärdom av erfarenheterna på MAX IV i Lund.

Deltagande i projektets Advisory Board ger inspiration
Eva berättar att det är väldigt inspirerande att delta i Advisory Board och att få ta del av de danska och svenska nationella strategierna för arbetet kring ESS och MAX IV. Hon upplever att både Danmark och Sverige har mer fokus i sitt arbete. Även om det inte finns en samlad norsk nationell strategi påpekar Eva att det är många nationella initiativ på gång i Norge som tillsammans utgör en slags norsk strategi för framtida materialforskning. Till exempel har Norges Forskningsråd gått in med 31 miljoner norska kronor till neutronanläggningen JEEP-II på IFE för att skapa centrumet NcNeutron, där de unga forskarna får möjlighet att lära sig teknikerna och förbereda sig inför experiment på andra anläggningar, såsom ESS.

Eva betonar att det är viktigt att stå samman i Norden för att bygga upp stark kompetens, och att få ta del av det är de norska aktörerna mycket glada för.

- Norge hade nog inte satsat lika tydligt på de här metoderna om det inte vore för att Danmark och Sverige ligger så pass mycket i framkant. Vi vill inte vara sämre än grannländerna så det blir nästan som en tävling, där länderna sporrar varandra lite grann!

Ung forskare inom MAX4ESSFUN:

Kristians store drøm er kunne skabe grundforskning, der er kommercielt interessant, og som alle i samfundet kan få gavn af.

Kristian Stødkilde-Jørgensen arbejder som adjunkt på biomedicinsk institut på Århus Universitet, hvor han også har studeret molekylærbiologi med specialiseringsretning inden for biokemi. Kristian har altid interesseret sig for forskning, der fokuserer på patienter og sygdomme, hvorfor han betegner sig selv om en ”skabsmediciner”.

MAX4ESSFUN
Kristian blev i sin tid kontaktet af Holger Brüggemann fra Biomedicinsk institut på AU og Rolf Lood fra Lund universitet, da de havde opdaget et nyt og unikt protein, som de gerne ville have Kristians hjælp til at undersøge nærmere. Det unikke ved netop dette protein, er at dets sekvensopbygning ikke ligner noget andet proteins, hvorfor der heller ikke er nogen hints i litteraturen, som kan forklare, hvordan proteinet virker: ”Så når og hvis vi finder ud af, hvordan proteinet virker, vil det givetvis give os noget helt ny grundlæggende viden om denne type proteiner” forklarer Kristian. Midler fra MAX4ESSFUN og fra Novo Nordisk Fonden har muliggjort, at Kristian kan forske i proteinets egenskaber og struktur i 2 år.

Det unikke ved proteinet
Med sin forskning forsøger Kristian at forstå sammenspillet mellem en bestemt bakterie (der producerer proteinet), som alle mennesker har på huden og hudens generelle sundhedstilstand. Kroppen slår ikke bakterien ihjel, hvorfor man har spekuleret i, om bakterien kan have en gavnlig effekt for huden. En mulig gavnlig effekt omhandler solens UV-stråler. Når UV-lys rammer huden skabes der nogle potentielt farlige reaktive molekyler. Det bakterielle protein kan givetvis hjælpe til med at neutralisere disse reaktive molekyler og derigennem være med til at holde huden sund. Kristian fortæller, at fravær af bakterien også er blevet associeret med udvikling af bl.a. psoriasis og han spekulerer derfor i, om mangel på proteinet kan være medvirkende til udvikling af nogle typer hudsygdomme.

Kristians drøm
Kristian har en entreprenør gemt i maven og leger med tanken om at starte en virksomhed op, hvor noget af den nye viden, der tilegnes i gennem Kristians forskning, kan bruges til at udvikle nye behandlingsmuligheder: ”Hvis vi finder ud af, at der er en sammenhæng mellem proteinet, som bakterien producerer, og nogle typer hudsygdomme ville det være oplagt at undersøge, om vi kan føre denne viden fra laboratoriet og til et egentlig produkt, der kan komme folk til gode.” forklarer Kristian.

Hvis entreprenørdrømmen ikke bliver til virkelighed, satser Kristian på at blive på universitet og starte en forskergruppe op med specielfokus på, at forskningen skal have en produktorienteret tilgang: ”Jeg motiveres af, at det, man går og nørkler med, kan bruges ude i samfundet til gavn for mange”, uddyber Kristian.
 
Teknikken og forskningen
Forsøgene med proteinet har Kristian og hans forskerteam udført på DESY i Hamborg samt på en lignende strålefacilitet i Grenoble. Kristian ser frem til, at MAX IV bliver fuldt ud funktionsdygtig. Røntgenstrålen på MAX IV er nemlig så kraftig, at der er potentiale for at få bedre data end på andre synkrotroner rundt om i Europa. Røntgenstrålens styrke vil være til stor fordel i Kristians forsøg, da proteinkrystallerne er meget små og svære at optimere, hvilket har gjort det vanskeligt at opnå data, der kan afsløre proteinets struktur.

Helt konkret går Kristian ind og omdanner proteinet fra bakterien til en proteinkrystal. Herefter beskyder han krystallen med røntgenstråler for at finde ud af, hvor proteinets elektronerne befinder sig og derudfra, hvordan de enkelte atomer sidder ift. hinanden. Når Kristian har denne data, kan han kortlægge proteinets tredimensionelle strukturer og dokumentere proteinets funktion helt ned på et atomart plan. Den måde, som proteinets byggeklodserne er foldet sammen i den 3 dimensional struktur, er nemlig det, der giver proteinets dets unikke egenskaber.

Samarbejdet åbner for muligheder
Kristian har haft stor gavn af samarbejdet på tværs af Sundet, som MAX4ESSFUN har muliggjort. Samarbejdet medfører forskning på et højere plan, da man kan inddrage forskere med forskellig ekspertviden og dermed får et bredere perspektiv og bedre sparring. På Århus universitet er de specialister i at udlede proteiners rumlige struktur. På Lund universitet, hvor Kristians co-vejleder Mattias Colin er fra, har de specialviden om bakterier, immunforsvaret og hvordan proteiner virker. Kristian har også samarbejdet med Oslo Universitet gennem MAX4ESSFUN programmet: ”Hvis ikke det havde været for MAX4ESSFUN midlerne, så havde vi nok ikke inddraget dem fra Oslo i projektet. Men det er nogle rigtig brugbare teknikker, de har deroppe, som vi absolut ikke har mulighed for at have her i Århus. Så MAX4ESSFUN har åbnet op for muligheden for at få adgang til nogle teknikker, vi ellers ikke ville have adgang til”, beskriver Kristian.

Kristian forklarer, at viden om, hvad de kan på de forskellige universiteter, har gjort, at de på tværs af Sundet også er begyndt at samarbejde omkring andre projekter vedr. proteiner. Det netværket, der er skabt gennem MAX4ESSFUN, har bevirket, at Kristian hjælper til på projekter, han ellers ikke havde fået forespørgsler om. Kristians forskernetværk er yderligere blevet udbygget gennem nogle MAX4ESSFUN arrangementer så som Annual Meeting, som afholdes igen d. 12-13. marts 2018.

Short facts:

Young researcher: Kristian Stødkilde-Jørgensen
University: Århus University
Supervisor: Christian Brix Folsted Andersen, Århus University
Co-supervisor: Mattias Colin, Lund University

Månedens partner: Malmö stad
I denne måned har vi talt med Gunilla Konradsson og Magnus Carstam fra Malmø Stad om deres engagement i projektet. De taler om, at de oplever nogle meget konkrete resultater, som de er vældig glade for at være nået i mål med.

Store og små resultater
Magnus og Gunilla mener, at de har fået mange forskellige resultater i projektet. For eksempel fremhæver Magnus, at det er sjovt, at arbejdet i delprojektet ’Välkomnande av internationella talanger’ har været med til at danne grundlag for beslutningen om, at Malmø Stad vil finansiere en del af ’International citizen Hub’ i Lund. Magnus fortsætter: ”Det tycker jag är väldigt positivt och en av pusselbitarna för att underlätta både välkomnande och behållande av talangerna.” og Gunilla supplerer ”Genom hubbens arbete med ”kick-start” program har vi även kunnat få med deltagare från Malmöföretag, så att vi inte bygger upp parallella organisationer.”

Kø hele dagen
En anden aktivitet, de fremhæver, er de workshops, de har deltaget i og de forskellige materialer, der er blevet produceret i projektet samt de mange arrangementer og kontakter, der er blevet skabt. For eksempel nævner Gunilla, at: ”Vi har haft möjlighet att vara med i olika events som ordnats i Köpenhamn, som ’Welcome Reception’, där olika intressenter främst från Danmark, men även vi och Öresunddirekt och andra har visat upp våra verksamheter, i Köpenhamns vackra Rådhus. Vi har ordnat olika arrangemang, till exempel, en eftermiddag tillsammans med olika rekryteringsföretag och talangerna, och det var i princip kö hela tiden och alla tyckte att vi borde göra detta igen. Sedan har vi mer på ”nöjesfronten” ordnat besök på museer, bussturer och för några veckor sedan ordnade vi en visning av Malmös Rådhus kombinerat med föreläsningar om Malmös utveckling från medeltiden och med utblickar mot framtiden.”

De konkrete resultater overrasker
Magnus fremhæver de konkrete resultater, når han taler om projektet: ”Att resultaten blir så konkreta som de blir, tycker jag är väldigt positivt. Det är inte bara ”erfarenhetsträffar” utan deltagande på konferenser, aktiv rekrytering och, vad jag ser framför mig ett väl användbart material.” og Gunilla supplerer: ”Det är konkreta saker som vi har arbetat med som ger ett bra underlag för vidare planering, till exempel ”Talent panel”, som vi skickar ut till ca 400 personer, och som då svarar på frågor om exempelvis utbildning och fritidsbehov.”

At International House allerede havde mange initiativer har kun været positivt for projektet, mener Gunilla og Magnus: ”Vi har fått hänga med på olika saker, som International House redan har, och sedan har vi i projektet förädlat det. Och även genom att delta i ex ”Housing Fair”, som anordnas av International House, har vi kommit i kontakt med målgruppen”, fortæller de.
 
Det vigtigste
Både Magnus og Gunilla er enige om, at arbejdet også fremadrettet vil skabe værdi for Malmø stad. Gunilla fortæller:
”Jag räknar med att kunna använda delar av materialet och kunna integrera det i övrig kommunikation. Även det fördjupade samarbetet med Business Region Skåne och International House hoppas vi kommer att fortsätta. Det allra viktigaste är ju att frågan om att kunna rekrytera och behålla internationella talanger i Öresundsregionen har kommit upp på dagordningen och kommer förhoppningsvis att fördjupas,” slutter Gunilla.


Læs mere om Malmö stad her