PÅ GÅNG INOM KRISBEREDSKAP
OCH SÄKERHET I REGION SKÅNE

Juni 2018

Det är glädjande att kunna konstatera att arbetet med krisberedskaps- och säkerhetsfrågor hela tiden går framåt. De olika grupperingar med representanter från våra förvaltningar som arbetar kring dessa frågor, såsom SRSA-gruppen som fokuserar på vårt risk- och sårbarhetsarbete och framförallt för närvarande vår kontinuitetshantering, samt vår regionala säkerhetsgrupp gör ett i mina ögon mycket gott arbete. Inom kriskommunikatörsnätverket har också ett antal utvecklande aktiviteter genomförts under våren. Kriskommunikation är när krisen uppstår ett avgörande men också svårt område, särskilt när det gäller vår interna kommunikation inom Region Skåne.

När det gäller krisberedskap har vi under våren också haft möjlighet att träffa representanter från flera förvaltningsledningar för att bland annat diskutera vilket stöd som önskas från oss vid Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning. Jag uppfattar dessa möten som positiva och vi ska försöka ge så mycket stöd vi kan. Under hösten träffar vi bland andra Skånes Universitetssjukvård i samma syfte. Med dessa korta ord önskar jag alla en fin sommar och semester och att vi ses igen inför hösten för att ta nya krafttag när det gäller krisberedskap och säkerhet.

Rolf Ohrlander
Chef Området krisberedskap, säkerhet och miljöledning

Krisberedskap- och säkerhetsrådet

Krisplaner på samma ställe

Under hösten kommer en förstudie att starta i syfte att försöka hitta en regiongemensam och säker databas där alla typer av krishanteringsplaner i Region Skåne ska kunna samlas. Tanken är sedan att man utifrån den ska kunna leta efter planer som är kopplade till en specifik ort eller till ett sjukhus. Likaså att känsliga uppgifter endast kan läsas av medarbetare med särskild behörighet. Idag ligger planerna spridda på olika ställen, vilket kan medföra problem vid en krissituation. Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning ansvarar för förstudien som finansieras av statliga medel.
 

Ny plattform för kommunikation

Under 2019 kommer en ny, regional kommunikationsplattform för krishantering att införas i Region Skåne. Det står klart efter vårens förstudie som initierades av Krisberedskap- och säkerhetsrådet i Region Skåne. Syftet med plattformen, som kommer att ligga utanför Region Skånes nätverk, är att förvaltningarna och de olika beredskapsfunktionerna på ett enkelt sätt ska kunna kommunicera och utbyta information med varandra före, under och efter samhällsstörningar. Efter sommaren kommer en projektledare att utses med ansvar för att hitta en säker och användarvänlig lösning. Representanter från förvaltningarna kommer att erbjudas plats i både arbetsgrupp och styrgrupp.

Katastrofmedicin

Fokus på regionala övningar

I april deltog Regional Medicinsk Katastrofledning (RMKL) i övningen Vårsol – en samverkansövning som leddes av Länsstyrelsen Skåne och där över 30 skånska kommuner och olika myndigheter deltog. Fokus låg på vår gemensamma strategiska förmåga att hantera antagonistiska händelser. Övningen kommer att följas upp med ytterligare en storskalig övning till våren samt den landsomfattande totalförsvarsövningen 2020. I båda övningarna kommer civilt försvar att stå i fokus.
I maj deltog även Region Skåne tillsammans med polis och räddningstjänst i övningen Husaren, som var av mer operativ karaktär. Vid denna övning deltog främst ambulanssjukvården och SUS Malmö. Även denna övning hade ett scenario med antagonistiskt innehåll.

Stabsmetodik i Region Skåne

Under våren har representanter från flera förvaltningar deltagit i arbetet med att revidera Region Skånes stabsmall från 2013. Arbetet har mynnat ut i en förnyad version där även det nya, nationella arbetssättet Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar har beaktats. Stabsmetodik i Region Skåne kommer att ligga till grund för de nya stabsutbildningar som startar i höst. Utbildningarna tillhandahålls kostnadsfritt och sätts samman efter förvaltningarnas önskemål. Området krisberedskap, säkerhet och miljöledning ansvarar för utbildningen.

Säkerhet

Ledningssystem för säkerhetsfrågor

Under hösten startar arbetet med att bygga upp ett särskilt ledningssystem för säkerhetsfrågor. Tanken är att systemet ska integreras med det ledningssystem som redan har tagits fram för miljö. Beslutet ingår i den
övergripande säkerhetsstrategi som regionstyrelsen beslutade om i december.

Ny riktlinje efter avgrävd kabel

Efter det omfattande strömavbrottet på sjukhusområdet i Lund i januari har Regionfastigheter gjort en händelseanalys. Detta har nu bland annat resulterat i en helt ny riktlinje för markarbete. Framöver måste det alltid finnas med en inspektör när det grävs i marken inne på eller i anslutning till våra sjukhusområden. Med tanke på om- och nybyggnationerna i Malmö, Lund och Helsingborg har därför särskilda möten hållits med byggentreprenörerna.

Beslut om riktlinjer hot och våld

Regionstyrelsen har tagit beslut om nya riktlinjer vad gäller hot och våld. Uppföljning av beslutade åtgärder kommer att påbörjas under hösten.

Civilt försvar
Pelle Englezon har anställts som särskild handläggare för Region Skånes arbete med civilt försvar. Pelle Englezon kommer närmast från avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning men har tidigare arbetat främst med prehospitala frågor. Arbete pågår nu med att identifiera aktuell lagstiftning och ansvarsfördelning inom området. Likaså ska traumavårdkedjan kartläggas. En första översyn har även startats för att se hur nyckelfunktioner i Region Skåne är krigsplacerade.

Det försämrade omvärldsläget och de ökade krav som nu ställs på vårt säkerhetsskydd har resulterat i en ny säkerhetsskyddslag som börjar gälla under våren 2019. Staten ställer utifrån detta ökade krav gällande säkerhetsskyddsanalyser bland annat av våra viktigaste IT-system. En ny medarbetare kommer därför att med statlig finansiering rekryteras. Vederbörande kommer framförallt att ansvara för säkerhetsskyddsanalyser av samhällsviktiga system i Region Skåne.
Informationssäkerhet
Under våren har regiondirektören tagit beslut om att informationsägare ska finnas för den information som finns, inte minst i våra digitala system. Detta innebär till exempel att hälso- och sjukvårdsdirektören har ett ägaransvar för all information som finns i våra journalsystem medan digitaliserings- och IT-direktören har systemansvaret.

Dagens hantering av identiteter inom Region Skåne behöver stärkas samtidigt som den behöver rationaliseras. Mot den bakgrunden har ett särskilt projekt (IAM) startats med målsättning att uppnå en så säker och enkel identitetshantering som möjligt. Inte minst införandet av sammanhållen digital vårdmiljö (SDV) ställer krav på detta. Därför kommer en medarbetare att rekryteras till Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning. Denna medarbetare kommer att hålla samman verksamhetens krav kring identitetshantering.
 
Systematiskt risk- och sårbarhetsarbete och kontinuitetshantering

Region Skånes arbete med kontinuitetshantering fortsätter enligt plan. Den långsiktiga målbilden som staten ytterst har bestämt är att det vad gäller samhällsviktig verksamhet ska finnas kontinuitetsplaner på alla relevanta nivåer senast år 2020. Som ett led i detta arbete genomförs under hösten en scenarioanalys med fokus på ett så kallat gråzons-scenario, dvs nivån mellan fred med omfattande störningar av samhällets funktioner och höjd beredskap. 
Under hösten startar Området krisberedskap, säkerhet och miljöledning även två projekt i syfte att titta närmare på robustheten ute på vårdcentraler i Skåne samt hur sjuktransporter skulle fungera vid en situation då det råder höjd beredskap i samhället. Projekten finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kriskommunikation

Kommunikatörerna i Region Skåne har under våren fått information om den  uppbyggnad som just nu pågår av civilt försvar. Detta i relation till både proaktiv riskkommunikation och kriskommunikation. Alla uppmanas även att vara mer vaksamma vad gäller att upptäcka och motverka spridning av desinformation i våra olika kanaler. Alla eventuella fall som upptäcks inför valet i september ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Området krisberedskap, säkerhet och miljöledning ansvarar för sammanställning till MSB. Frågor och/eller eventuella upptäckta fall skickas till lina.miller@skane.se