Augusti 2018

Denna sommar har på samma gång både varit underbar och lite skrämmande. Det har varit varmt och torrt, vilket vi brukar längta efter under en kall och blöt vinter, men i år kändes det lite som om vi fick för mycket av det goda. Hettan och torkan har inte bara drabbat våra gräsmattor utan både våra invånare och vår livsmedelförsörjning.

Förra året beslutade Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne (som tillsammans bildar Klimatsamverkan Skåne) att vi denna sommar skulle driva en invånarriktad kampanj som fokuserade på värmeböljor och där målgruppen var nära anhöriga till äldre personer som kan påverkas av hög värme. På så sätt hoppades vi kunna minska antalet patienter som behöver akut vård på grund av värmeslag eller uttorkning. Sommaren blev ju rekordvarm, så det var ett bra sammanträffande kan man tycka.

Fast det var inte bara ett sammanträffande. I Lunds universitets rapport Klimatsäkrat Skåne som publicerades 2015 på uppdrag av Klimatsamverkan Skåne, varnades för att den regionala uppvärmningen i Skånes närområde skulle komma att bli högre än höjningen av den globala medeltemperaturen och att nederbörden förväntas öka, framförallt vintertid. Det är på grund av den rapporten som vi beslutat oss för att driva kampanjer för att medvetandegöra Skånes invånare om de förväntade klimatändringarna, framförallt vad gäller värmeböljor och översvämningar. Så kampanjen om farorna av för mycket och hög värme under den långa och heta sommaren var alltså inget riktigt sammanträffande, utan ett resultat av att vi förväntar oss fler, varmare och längre värmeböljor i framtiden.

En annan del av vårt arbete inom Klimatsamverkan Skåne är Klimat- och energistrategin för Skåne som vi beslutade om tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne i våras. Klimat- och energistrategin innehåller både ett ambitiöst utsläppsmål, där målet är att utsläppen av växthusgaser från Skåne ska minska med omkring 70 procent till år 2030 jämfört med idag och ett konsumtionsmål, där de koldioxidutsläpp en genomsnittlig svensks konsumtion orsakar ska minskas med omkring hälften till år 2030 jämfört med idag.

Dessa mål kommer att kräva hårt arbete från alla verksamheter i Skåne. I Region Skåne gör vi vad vi kan när det gäller både vårdens hållbarhet, fossilbränslefria transporter inom såväl kollektivtrafiken som transporterna mellan sjukhusen och våra egna tjänsteresor. Genom utbyggd infrastruktur inom spårbunden trafik och förbättrade möjligheter för alternativa bränslen för person- och godstransporter på vägar kommer vi också kunna minska koldioxidutsläppen i Skåne.

» Miljö och klimat    » Samhällsplanering    » Näringslivsutveckling    » Samhällsanalys    » Utlysningar    » Kalendarium   

Miljö och klimat

Klimat- och energistrategi för Skåne

Det skånska klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 30 procent till 2020 jämfört med 1990 har redan uppnåtts. Nu går vi vidare!

Klimat- och energistrategin för Skåne, som arbetats fram gemensamt av länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne antogs i maj och juni av regionstyrelsen, landshövdingen respektive Kommunförbundets styrelse.

Klimat- och energistrategin siktar mot ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne 2030 – som också beslutats i den regionala utvecklingsstrategin – och innehåller mål, åtgärder och utpekade aktörer. Arbetet koncentreras nu, tillsammans med länsstyrelsen och kommunförbundet, i Klimatsamverkan Skåne för att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030.

Klimatkampanj med fokus på höga temperaturer

I början av sommaren lanserade Region Skåne tillsammans med flera olika sydsvenska projektpartners en kampanj med fokus på värmebölja som riktade sig till allmänheten, i första hand nära anhöriga till äldre personer som kan påverkas av hög värme.

Kampanjen bestod i en film med tips på vad man ska göra för att må bra vid höga temperaturer (se ovan), information på websidan www.klimattips.se samt korta informationsfilmer med meteorologen Pär Holmgren och distriktsläkaren Clary Hägglund.

Sommaren har varit den varmaste på många år och informationen har fått stor spridning. Innehållet i kampanjen utgår från Region Skåne beredskapsplan vid värmeböljor och 1177:s råd vid värmebölja.

Miljöbidrag gjorde bok om Skåneleden möjlig

Ett bidrag från Miljövårdsfonden gav frilansjournalisten Caroline Alesmark och vandringsexperten Kenneth Joelsson möjlighet att ge ut boken ”Vandringar på Skåneleden- en upplevelseguide till naturen”.

- Fonden har verkligen bidragit till att genomföra den här idén överhuvudtaget. Det finns så många privatpersoner och småentreprenörer med stort engagemang och goda idéer kring miljön. Har man en tanke som kopplar till detta så ta chansen och sök, säger Kenneth Joelsson.

Har du en idé som skulle kunna göra Skånes miljö till det bättre? Sök bidrag från Region Skånes miljövårdsfond mellan den 15 augusti till den 15 september. Förra året gavs 5,4 miljoner kronor ut i bidrag till miljövårds- och klimatprojekt i Skåne. I år kan det bli din tur att förverkliga eller utveckla ditt projekt.

Se hela semariet om regional fysisk planering.

Samhällsplanering

Vad innebär regional fysisk planering för regioner och kommuner?

Den 6 juli genomförde Region Skåne ett seminarium om en ny regional fysisk planering i Almedalen. Utgångspunkten för samtalen var den proposition som föreslår att Skåne län, tillsammans med Stockholms län, ska bli regionplaneorgan från och med 2019. Bland andra deltog bostadsministerns statssekreterare Alf Karlsson och kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge Patric Åberg.

För Region Skåne är den nya föreslagna rollen viktig i arbetet med att stärka Skåne som bostads- och arbetsmarknadsregion. Seminariets syfte var att tillsammans med andra aktörer resonera kring viktiga utgångspunkter i det kommande arbetet.

Region Skåne kommer, genom Strukturbild för Skåne, att genomföra ytterligare insatser med samma syfte under hösten 2018.

Rapport: Bostadsbyggande under olika konjunkturcykler

Region Skåne har publicerat en analys om bostadsbyggande i regionen över olika konjunkturcykler kopplat till nationella beslut med möjlig påverkan på bostadsbyggandet under perioden 1990-2017.

Analysen bygger på statistiska underlag, rapporter och utredningar samt djupintervjuer med kommunala tjänstemän och företrädare för kommunala och kommersiella bostadsbolag.

SEPTEMBER
13

Arkitekturseminarium: Framtidens läkande miljöer – i rummet, huset och staden

Vården utvecklas också mot att allt fler vårdas i egna hemmet och sjukhusens patientsalar byts ut mot enpatientrum. Vilka krav ställer dessa förändringar på arkitekturen och stadsplaneringen?

Region Skåne deltar och arrangerar den 13 september ett seminarium med tema: Framtidens läkande miljöer – i rummet, huset och staden. Seminariet är öppet för alla, ingen anmälan krävs.

När: 2018-09-13, kl 11.00-12.00
Var: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö

Under perioden 23 augusti till 23 september pågår även utställningen DESIRE - arkitektur för vår framtida livsmiljö på Form/Design Center i Malmö. Utställningen är kostnadsfri och öppen för alla.  

Region Skånes bidrag syftar till att skapa diskussion med branschen och allmänheten om några av kärnfrågorna i den regionala planeringen som markanvändning, flerkärnig ortsstruktur, hållbart resande och utveckling av stationsnära lägen.

Näringslivsutveckling

MatchIT ska matcha nyanlända programmerare mot jobb i IT-branschen

I mars 2018 beviljade nationella ESF-rådet projektet MatchIT med Region Skåne som projektägare. Det övergripande syftet med projektet är att offentlig sektor, näringsliv och akademi tillsammans utvecklar en metod för att validera kompetens och kompletteringsutbilda utrikesfödda akademiker för bättre matchning mellan kompetens och arbetsgivarnas behov.

Viktiga kortsiktiga effekter som ska uppnås inom ramen för MatchIT, är att arbetsgivare med rekryteringsbehov har anställt målgruppen, och att det finns goda exempel på en bättre och mer jämställd matchning mellan kompetens och arbetsgivarnas behov. Det skulle innebära att en metod där målgruppens kompetens bättre matchas mot den lokala/regionala arbetsmarknadens behov fungerar och har implementerats.

De närmaste tre åren kommer totalt 100 nyanlända akademiker med teknisk bakgrund att gå en skräddarsydd utbildning inom projektet. En första omgång startade med 28 deltagare vid Lunds universitet den 22 augusti. Det blir 22 veckors utbildning följt av tio veckors praktik via Ideon.

I planeringen av utbildningen har man tagit hänsyn till utbildningsbakgrund och kunskapsnivå hos de potentiella kandidaterna samt IT-branschens behov med avseende på specifika tekniska kompetenser. Kandidaterna valdes ut bland personer som plockats fram av Arbetsförmedlingen. Detta genom relevanta test i programmering, matematik och logik, samt personliga intervjuer.

NOVEMBER
26

Kompetenskalaset 2018

Den 26-30 november 2018 arrangeras Kompetenskalaset runt om på olika orter i Skåne, genom en rad olika satsningar som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen. Veckans aktiviteter och föreläsningar kommer bland annat att handla om nyanlända akademiker, kompetensförsörjning inom gröna näringar, det senaste inom Yrkes-SFI, Öresundsperspektivet på kompetensförsörjning, ungas utbildningsval och mycket mer.

Kompetenskalaset arrangeras av Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) där Region Skåne är ordförande. Ingår gör även Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Lärosäten Syd. Syftet med Kompetenskalaset är att visa att samverkan ger resultat men kräver sin insats. Inom KoSS arbetar flera stora skånska myndigheter och aktörer för en gemensam förflyttning av kompetensförsörjningsfrågan.

Samhällsanalys

Rapport: Skånsk produktivitet - I kapp och förbi?

Region Skåne har under våren deltagit i uppföljningen av Produktivitetskommissionens arbete. Produktivitetskommissionen är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Lunds kommun och Malmö stad. Syftet är att uppmärksamma och belysa produktivitetens betydelse för tillväxt och utveckling i Skånes ekonomi och näringsliv.

I uppföljningsrapporten konstateras att Skåne, efter ett decennium, återhämtat den produktivitetstillväxt som rådde före finanskrisen 2008. Andra slutsatser är att FoU-investeringarna har trendmässigt minskat sedan finanskrisen och behöver öka.

Vidare visar analysen att Skånes kommuner är starkt sammanflätade ekonomiskt. Ett ökat samspel mellan kommunerna har stor potential att bidra till tillväxt. Rapporten belyser också hur life science-sektorn utvecklats i Skåne före och efter AstraZenecas beslut att avveckla sin verksamhet i Skåne.

Till rapporten släpps också ett kartverktyg som gör det möjligt att analysera var invånarna i varje enskild skånsk kommun tjänar sina inkomster.

SEPTEMBER
27

Utlysningar

Projektkonsultation till South Baltic-programmets 6:e utlysning

Planerar du för ett gränsöverskridande projekt i södra Östersjö-området? Den 27 september träffar Interreg South Baltic-sekretariatet sökanden i Malmö för att diskutera potentiella ansökningar. Det finns 90 miljoner kronor kvar att söka i denna (troligen) sista omgång.

Pågående utlysningsperiod för Interreg Nordsjön

Call 7, Full Application: 29 juni – 2 september 2018
Är öppet för godkända Expression of interest samt återsök

Call 8, Expression of Interest: 29 juni 12 oktober 2018
Är öppet för nya projektansökningar
 
För att förbereda projektansökningar till denna utlysningsperiod anordnar Interreg Nordsjön ett ”interwork event” 4-5 september i Bergen, Norge.

Sök stöd för internationalisering

Som skånskt småföretag kan du söka stöd för internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige.

Internationaliseringscheckar

Region Skånes miljövårdsfond

Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling.

Region Skånes miljövårdsfond

Utvecklingsmedel för biogas

Har du en idé som bidrar till att vi når våra skånska biogasmål? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling via våra utvecklingsmedel.

Utvecklingsmedel för biogas
SEPTEMBER
13

Kalendarium

Region Skåne arrangerar och medarrangerar ett stort antal seminarier, workshops och konferenser inom våra olika verksamhetsområden för Skånes utveckling.

Nya chefer och organisationsförändringar på Avdelningen för regional utveckling

I samband med en mindre organisationsförändring på avdelningen för regional utveckling som träder i kraft den 1 september, har det också skett några förändringar i chefsledet.

Ledningsstaben delas upp i två enheter; Verksamhetsplanering och uppföljning som leds av Gudmundur Kristjansson, samt Styrning och beredning som leds av Richard Gullstrand.

Miljöenhetens hittillsvarande chef Oddvar Fiskesjö tillträder i en ny tjänst som verksamhetschef för regional utveckling. Tillförordnad chef för miljöenheten är Sofie Norrby, tills ordinarie chef utlysts och tillsatts.

Ställföreträdande utvecklingsdirektören Daniel Persson lämnar Region Skåne för nya utmaningar och hans tjänst kommer att ersättas senare i höst.

Vill du läsa mer?

Region Skåne publicerar löpande rapporter, analyser och handlingsplaner på vår hemsida.

Strategier och rapporter

Vill du lära dig mer?

Region Skåne arrangerar eller deltar i flera seminarier runt om i Skåne.

Kalendarium

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
http://utveckling.skane.se

Växel:
044-309 30 00