PÅ GÅNG INOM KRISBEREDSKAP
OCH SÄKERHET I REGION SKÅNE

Februari 2018

I hela samhället är det nu stort fokus på att bygga upp vår förmåga till krisberedskap inom ramen för det civila försvaret. Detta märks både nationellt som regionalt då aktiviteterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har tagit fart. En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och staten har också slutits gällande ekonomiskt stöd till regioner och landsting för att arbeta med planering av sjukvårdsberedskap under höjd beredskap. Mot bakgrund av det rekryterar nu Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning en handläggare för Region Skånes arbete med civilt försvar. 

Den politiska krisledningsnämnden i Region Skåne har fått information om det civila försvaret och nuvarande säkerhetsläge; samma information kommer även inom kort att ges till koncernledningen. Sedan föregående nyhetsbrev har tyvärr flera allvarliga incidenter inträffat i Region Skåne. I Lund har vi bland annat haft ett större elavbrott på sjukhusområdet samt olika IT-nätverksproblem som på olika sätt påverkat verksamheterna på området. Här pågår nu händelseanalyser så att vi inför framtiden kan ta lärdom utifrån gjorda erfarenheter. I slutet av april deltar vi i en stor, regional samverkansövning tillsammans med andra myndigheter i Skåne. Det är här viktigt att utgå från det nationella koncept som finns gällande gemensamma grunder för samverkan och ledning. Det känns därför extra bra att vi även på hemmaplan i Region Skåne introducerar denna arbetsmodell.

Rolf Ohrlander
Chef området Krisberedskap, Säkerhet och Miljöledning

Krisberedskap- och säkerhetsrådet

Kommunikationsplattform för samhällsstörningar utreds

Krisberedskap- och säkerhetsrådet i Region Skåne, där representanter från flertalet förvaltningar och övergripande funktionsansvariga ingår, har beslutat att starta en förstudie i syfte att hitta en regional kommunikationslösning vid kriser. Det handlar om att på ett enkelt sätt kunna kommunicera och utbyta information med varandra under samhällsstörningar. Att det finns ett behov av en gemensam plattform för delad kommunikation inom Region Skåne har identifierats efter flera händelser de senaste åren. Förstudien kommer att fokusera på funktionalitet, säkerhet samt nyttan i förhållande till kostnad. Förstudien ska vara klar under våren 2018.

Regional struktur
för övningar

Från och med hösten 2018 kommer en regional struktur för övningsverksamhet i Region Skåne att användas som ett komplement till de lokala övningar som förvaltningarna genomför. Målet är att vi gemensamt bättre ska kunna hantera händelser och samordna resurser vid olyckor och övriga samhällsstörningar. Det handlar till exempel om gemensamma övningsscenarier och gemensam övningsplanering. Redan under våren påbörjas arbetet med att ta fram en regiongemensam stabsutbildning där Skånevård Sund är tänkt att vara den första förvaltningen att prova det nya upplägget.

Katastrofmedicin

Övning Vårsol

I slutet av april kommer en större regional samverkansövning att hållas i Skåne. Fokus kommer att vara på vår gemensamma förmåga att hantera antagonistiska händelser utifrån det nya arbetssättet aktörer emellan - Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Övningen är en utvecklad fortsättning på andra övningar som hållits inom detta område de senaste åren. Från Region Skåne kommer Regional Medicinsk Katatstrofledning att delta.

Katastrofmedicinsk utbildning

Under året kommer de katastrofmedicinska utbildningarna i Region Skåne att utvecklas. Ett första exempel  är en regional krisstöds- och simuleringsövning riktad mot våra PKL-grupper  (psykologisk/psykosocial katastrofledningsgrupp).
www.skane.se/utbildningsportalen

Säkerhet

Ny säkerhetsstrategi

Regionstyrelsen beslutade i december att införa en ny övergripande säkerhetsstrategi i Region Skåne. I denna framgår bland annat att ett säkerhetsledningssystem ska skapas. Arbete med detta kommer att påbörjas under året.

Plan för brandskydd
på gång

Arbete med att ta fram en ny plan för brandskydd pågår just nu. Detta är ett samarbete mellan verksamheter och Regionfastigheter som fastighetsägare. Verksamheterna representeras främst från sjukvårdsförvaltningarna och området för Krisberedskap, Säkerhet och Miljöledning (KSM).

Handlingsplan mot hot och våld

En grupp med representanter från sjukvårdsförvaltningarna och Skånetrafiken har börjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur vi ska komma till rätta med frågan om hot och våld, som tyvärr har ökat på senare tid. Även fackliga representanter har deltagit i arbetet. Målet är att handlingsplanen ska ligga till grund för nya riktlinjer vad gäller hot och våld. Planen är att dessa riktlinjer ska fastställas i regionstyrelsen före sommaren.

Informationssäkerhet
Informationssäkerhet är ett av de områden som står väldigt mycket i fokus just nu mot bakgrund av såväl vår omvärldssituation som den utveckling som sker vad gäller olika typer av digitala tjänster. I december togs beslut av regionstyrelsen om nya riktlinjer och mål för informationssäkerhet. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att ta fram tillämpningsanvisningar och rutiner inom området. En grundläggande fråga är att tydliggöra informationsägarskapet för det innehåll som ska finnas i olika tekniska system. En annan viktig del gäller att kunna genomföra riskanalyser kopplat till hanteringen av informationstillgångar både vad gäller i tekniska system som i andra sammanhang. Mot denna bakgrund kommer upphandling av ett digitalt riskhanteringsverktyg att påbörjas under våren.
Systematiskt risk- och sårbarhetsarbete och kontinuitetshantering

Regiongemensamma mallar håller på att utarbetas för att information om samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden i våra olika verksamheter ska kunna samlas in. Information om Region Skåne kontinuitetsarbete ska under året spridas till alla medarbetare. Detta görs bland annat på arbetsplatsträffar och en informationsfilm har tagits fram.
 

Kriskommunikation

Region Skåne deltar aktivt i det skånska kriskommunikationsnätverk som Länsstyrelsen i Skåne ansvarar för och där alla kommuner och myndigheter i länet också har en plats. Även i detta nätverk är det just nu stort fokus på uppbyggnaden av civilt försvar och kommunikationen kring detta. Nätverket diskuterar även hur vi kan och ska hantera och motverka påverkanskampanjer och spridning av desinformation.