PÅ GÅNG INOM KRISBEREDSKAP
OCH SÄKERHET I REGION SKÅNE

Nytt informationsbrev

Jag hälsar alla läsare av detta nya informationsbrev välkomna att ta del av vad som pågår inom krisberedskaps- och säkerhetsarbetet i Region Skåne. Avsikten är att brevet skall ges ut fyra gånger per år och ansluta tids- och innehållsmässigt till de möten som genomförs inom Region Skånes Krisberedskaps- och säkerhetsråd. Detta för att kunna förmedla en så aktuell bild som möjligt av vad som är på gång. Jag ser det som viktigt att samtliga medarbetare, inte minst utifrån den förändrade hotbild vi ser, såväl internationellt som nationellt, hålls så uppdaterade som möjligt om hur vi i Region Skåne arbetar med dessa frågor.
 
Ett nytt uppdrag för oss är att åter ta tag i det som i folkmun kallas civilt försvar. Det civila försvaret var under kalla kriget en viktig del i vårt totalförsvar och ett stort arbete lades ner på att bygga upp en beredskap för att i händelse av krig kunna skydda och försörja civilbefolkningen och till viss mån stödja Försvarsmakten. De förmågor som byggdes upp har efter Berlinmurens fall i princip helt försvunnit.
Med den förändrade omvärldssituation vi nu ser har regeringen och riksdagen pekat på att vi återigen måste bygga upp vårt civila försvar. Detta arbete är helt i sin linda, men målbilden är att vi 2020 ska ha kommit en bra bit på vägen. Inom Region Skåne liksom i övriga regioner, landsting och kommuner är utgångspunkten att den kontinuitetshanteringsförmåga som vi bygger upp i fredstid även ska utgöra grunden för hur vi ska hantera samhällsstörningar under olika typer av angrepp. Det är där vi börjar vårt arbete med civilt försvar. Ytterligare åtgärder behöver naturligtvis sedan vidtas vilket jag kommer att återkomma till i kommande brev.

Rolf Ohrlander
Chef området Krisberedskap, Säkerhet och Miljöledning

Krisberedskap- och säkerhetsrådet

Strategiskt stöd till koncernledningen

Krisberedskap- och säkerhetsrådet i Region Skåne är ett regionalt råd med representanter från flertalet förvaltningar och övergripande funktionsansvariga. Rådet möts en gång per kvartal för att hantera strategiska frågor inom krisberedskaps- och säkerhetsområdet, och är ett stöd till regiondirektören och koncernledningen.
 

Utvärdering leder till förbättringar

Ett av rådets uppgifter är att ta till vara erfarenheter från inträffade händelser för att på så sätt säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete inom området. Det senaste exemplet på det är två utvärderingar som gjorts efter vårens händelse med förorenat vatten på sjukhusområdet i Lund. Utvärderingarna har lett till ändrade rutiner vid nödvattenförsörjning och tydligare arbetsgång vid intern kriskommunikation. Rådet har även beslutat att se över om en intern IT-lösning kan införas så att förvaltningar och beredskapsfunktioner framöver kan dela dokument, aktuella kontaktlistor och lägesbilder med varandra.


 

Katastrofmedicin

Workshops och stabsutbildning

Under hösten genomförs flera utbildningar och workshops med förvaltningsledningar och krislednings- och katastrofledningsgrupper inom området samverkan och samordning vid samhällsstörningar. Utbildningarna omfattar den nationella arbetsmetod som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram. Under 2018 kommer detta att kompletteras med stabsutbildningar under våren och övningar under hösten. Krisberedskap- och säkerhetsrådet arbetar nu med att ta fram ett koncerngemensamt mål vad gäller antal övningar 2018 samt vilka inriktningar dessa kan ha. Vid en kris eller en samhällsstörning kommer våra förvaltningar att beröras på olika sätt, och intern samverkan och samordning kommer att vara avgörande för vår förmåga till gemensam krishantering. Utifrån det perspektivet är det därför ytterst viktigt att krisberedskapsförebyggande åtgärder, kontinuitetsarbete och övningar prioriteras.
 

Regionala samverkansövningar

För att träna upp vår förmåga att samverka med andra samhällsaktörer, och därmed kunna samordna vår krishantering, deltar Region Skåne konitunerligt i regionala samverkansövningar. Det görs till exempel  med aktörer som polisen, räddningstjänsten, Länsstyrelsen och olika kommuner. Den senaste regionala samverkansövningen hölls den 12 oktober då krisförmågan prövades för ett krisscenario på Malmö Airport. Från Region Skåne deltog flera ambulansteam, Förstärkt Sjukvårdsresurs (FSL) samt Regional Medicinsk Katastrofledning (RMKL).

Säkerhet och informationssäkerhet

Ny säkerhetspolicy

Regionfullmäktige har beslutat att införa en ny säkerhetspolicy i Region Skåne. Policyn ska vara en övergripande stomme för vårt säkerhetsarbete. Under hösten kommer den att kompletteras med en säkerhetsstrategi samt riktlinjer och mål för informationssäkerhet. med. 
Under hösten kommer även Region Skånes nuvarande säkerhetsskyddsplan från 2011 att revideras. De förändringar som kommer att ske innebär framför allt att krav på säkerhetsklassning av medarbetare i nyckelfunktioner kommer att utökas jämfört med idag. Den nya planen kommer att tas fram parallellt med en ny nationell säkerhetsskyddslag.

 

Hot och våld ökar

Krisberedskap- och säkerhetsrådet har beslutat att starta en grupp med representanter från sjukvårdsförvaltningarna och Skånetrafiken i syfte att ta sig an frågan om hot och våld, som tyvärr har ökat på senare tid – framför allt inom våra sjukhus. Gruppen kommer att arbeta brett och inkludera olika verksamheter för att ta fram ett övergripande förslag om hur säkerheten kan förbättras.
 

Kontinuitetshantering 
Under 2017 och 2018 görs en särskild satsning inom Region Skåne för att förbättra vår förmåga till kontinuitetshantering. Det handlar om att säkerställa att verksamheterna har enkla och tydliga planer att ta fram när olika störningar som till exempel IT-avbrott och elavbrott inträffar. Planerna ska säkerställa att verksamheten i möjligaste mån kan fortsätta arbeta så nära normala rutiner som möjligt.
 
Systematiskt risk- och sårbarhetsarbete
Inför varje ny mandatperiod genomförs en omfattande risk- och sårbarhetsanalys av vår samhällsviktiga verksamhet i Region Skåne. Analysen fastställs av regionstyrelsens arbetsutskott och rapporteras vidare till Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. Regiondirektören ansvarar sedan för att varje år följa upp målen och därmed också fastställa en årsrapport. 

 
Kriskommunikation

Rollkort för kriskommunikation

Regionala rollkort och åtgärdskort har tagits fram för kriskommunikation och håller nu på att införas i förvaltningarna. Korten är tänkta att vara ett stöd vad gäller beslut om vilka funktioner, resurser och arbetsuppgifter som ska prioriteras vid en krissituation.

 

Reservsida för skane.se

En särskild reservwebbssida har tagits fram för vår huvudsida www.skane.se. Syftet är att säkerställa att vi kan få ut krisinformation även om sidan ligger nere. Reservsidan aktiveras automatiskt redan efter några sekunder. Region Skånes Pressjour ansvarar sedan för att anpassad krisinformation läggs ut.