Maj 2018

Som så många andra i Skåne så har jag passat på att vistas lite i skog och mark under den ovanligt varma våren. Kanske har även du vandrat en bit på de leder som är orange-märkta, de leder som tillsammans bildar Skåneleden?

I år fyller Skåneleden 40 år och det är vi i Region Skåne lite extra stolta över. Sedan 2011 är Region Skåne huvudman för den totalt nästan 120 mil långa Skåneleden, en vandringsled som sträcker sig genom nästintill hela landskapet.

Region Skåne ansvarar för ledens utveckling, medan Skånes kommuner ansvarar för skötseln av leden. Stiftelsen Skånska landskap sköter samordningen mellan kommunerna och kontakten med besökarna.

Vi uppmärksammar 40-årsjubileet bland annat med en digital kampanj för att nå de som ännu inte har upptäckt Skåneleden. Samtidigt lanseras både en ny webbplats och app för leden, som med sina 40 år följer med i den tekniska utvecklingen.

Skåneleden är också en viktig pusselbit i den internationella marknadsföringen av Skåne. Ett av Region Skånes mål medSkåneleden är att den ska bli en exportmogen vandringsled, för det är bland de utländska gästerna som tillväxten inom turismen sker.

Som med så mycket annat inom regional utveckling är även Skåneleden en del av Region Skånes hälsofrämjande arbete. Från och med i år kan till exempel patienter för första gången få Skåneleden ordinerat på recept av legitimerad vårdpersonal. För oss innebär satsningen en utveckling för både leden och folkhälsan.

Vandring är något som nästan alla kan njuta av, det är ett enkelt sätt att komma gång med fysisk aktivitet där du som ovan vandrare kan börja med en lättare och kort etapp för att sedan våga ta större kliv ut i den skånska naturen.

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör

Folkhälsa och social hållbarhet

Skåneleden 40 år

Skåneleden firar 40 år med flera satsningar under året för att fira och lyfta fram leden. Bland annat har Region Skåne uppmärksammat leden i en digital annonskampanj under våren.

För Region Skåne, som är både ansvarig för sjukvården och huvudman för Skåneleden, innebär satsningen en utveckling för både leden och folkhälsan. Vandring är ett enkelt sätt att komma gång för patient som behöver fysisk aktivitet.

Nu kan du vandra Skåneleden på recept

Vandring blir en del av fysisk aktivitet på recept (FaR), ett samarbete mellan Region Skåne och Skåneidrotten. Det innebär att en läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad vårdpersonal kan skriva ut vandring på Skåneleden på recept. 

Detta ligger i linje med Region Skånes ambition att få fler att upptäcka vandring och bidra till ett friskare Skåne. 

Skåneleden prisbelönad av global vandringsapp

Varje år utser den globala outdoor-appen ViewRanger tio organisationer som utmärkt sig när det gäller digitala guider. I år har Skåneleden tilldelats priset Top Publisher Award 2018.

Under våren 2018 har Stiftelsen Skånska Landskap arbetat, på uppdrag av Region Skåne, med att öka Skåneledens synlighet i plattformar som används av vandrare över hela världen. En av de mest populära är ViewRanger.

Samhällsplanering

Ny nationell cykelturismled i Skåne

Skånes arbete för att bli Sveriges bästa cykelregion stärks när Sydkustleden får status som nationell cykelturismled.

2019 blir det invigning av den nya leden som går utmed Skånes kust mellan Helsingborg och Simrishamn och binder samman de redan befintliga cykellederna Kattegattleden och Sydostleden. Därmed får turister och boende 90 mil sammanhängande cykelled mellan Göteborg och Växjö, via Skåne.

Cykla i Skåne: Digital cykelreseplanerare

Med den digitala cykelkartan och reseplaneraren www.cyklaiskane.se så hittar du lätt den snabbaste och/eller säkraste vägen att cykla. Tjänsten har Region Skåne tagit fram i samarbete med Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad. Den bygger på data från den nationella vägdatabasen. Med denna som grund kan vi inte bara förbättra vägdatabasen utan vi får även idéer och underlag till att planera, förbättra och bygga ny cykelinfrastruktur. På så sätt gör vi det enklare för fler skåningar att välja cykeln!

Region Skåne får nytt uppdrag inom fysisk planering

Regeringen föreslår att Region Skåne ska bli ett så kallat regionplaneorgan med uppgift att bland annat ta fram en regionplan för den fysiska planeringen i Skåne.

Region Skåne har sedan Bostadsplaneringskommitténs slutbetänkande arbetat för ett utökat mandat för att kunna ge de regionala frågorna större utrymme och lyfta helhetsperspektivet där bebyggelsestruktur samplaneras med infrastruktur och kollektivtrafik.

Kommunerna har kvar sitt planmonopol, men i takt med att invånarna rör sig mer har behovet av gemensamma utgångspunkter och planering mellan kommunerna ökat. En regionplan är ett verktyg för att få en bättre helhetsbild och för att få den kommunala planeringen att smälta samman.

JULI
6

Vad innebär regional fysisk planering för regioner och kommuner?

Regeringen har föreslagit att alla regioner kan få möjlighet att bilda så kallade regionplaneorgan, särskilt utpekade är Stockholms läns landsting och Region Skåne. Vad innebär regionplanering för regioner och kommunerna? Vilka förväntningar har regeringen på den regionala fysiska planeringen?

Med bland andra Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet och Gustav Hemming (C), Regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting.

När: 2018-07-06, kl 10:00-10:45
Var: Öresundshuset i Visby, Hästgatan 1
 

Näringslivsutveckling

Var med och forma Skånes framtida innovationsstrategi

Nu välkomnar vi din organisation att delta i processen med att forma Skånes innovationsstrategi bortom 2020. Under våren har Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) initierat en process för att samla aktörer i Skåne för att staka ut en väg för gemensamma intressen in i 2020-talet.

Olika typer av aktörer har olika roller i de regionala innovationsmiljöerna. Skånes framträdande universitet är naturliga kunskapsnav, näringslivet och föreningslivet har en avgörande funktion i att förädla idéer till samhällsnytta medan offentlig sektor både kan stötta och leda en innovativ utveckling.

Det finns två sätt att bidra till Innovationsframtid Skåne:

  • Anordna ett eller flera referensforum med ett noga avvägt tema.
  • Skicka in ett intressepapper där ni klargör era synpunkter, tankar, idéer.

MAJ
30

Skåne Innovation Day 2018

Välkommen till Skåne Innovation Day 30 maj, Region Skånes årliga dag om innovation, utveckling och entreprenörskap! Dagen är en del av Skåne Innovation Week. Under Skåne Innovation Day träffas vi för att tillsammans utveckla förutsättningarna för att Skåne ska nå visionen om att bli Europas mest innovativa region 2020.

Kortversion av Region Skånes klusterutvecklingsprogram

Sedan 1990-talet har utveckling av kluster varit ett effektivt verktyg för att driva på det regionala näringslivet i Sverige. Region Skåne har i snart tio år framgångsrikt arbetat med att utveckla och stötta klusterinitiativ.

Programmet ska stärka näringslivets utveckling genom att utveckla klusterinitiativens roll som öppna innovationsarenor för fler samarbeten mellan varandra, näringslivet, den akademiska världen och samhället. Ledstjärnor är de tre utpekade områdena i Skånes innovationsstrategi: Smarta material, Smarta hållbara städer och Personlig hälsa.

Samhällsanalys

Konjunkturen i Skåne

Skåneanalysen: Konjunkturen i Skåne tar en titt på konjunkturläget i Skåne våren 2018 i förhållande till exportläget, befolkningstillväxten, prisutvecklingen på bostäder och arbetsmarknaden.

Att döma av sysselsättningstillväxten och regionala konjunkturbarometrar är den ekonomiska aktiviteten för närvarande stark i Skåne, precis som i övriga landet.

Den skånska såväl som svenska konjunkturen har dock kommit in i en mogen fas, vilket märks genom att det har blivit svårare för företagen att hitta kvalificerad arbetskraft. Detta lär leda till en lugnare utveckling framöver av såväl sysselsättningstillväxten som den ekonomiska aktiviteten. 

MAJ
28

Internationellt samarbete

Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö

Den 28-29 maj hålls den nordeuropeiska konferensen Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö. Här finns möjligheter att träffa aktörer och beslutsfattare för att disktura möjligheter, initiativ och projekt relevanta för Fehmarn Bält-regionens utveckling.

Kortfilm om Europeiska Socialfonden i Skåne-Blekinge

I samband med Europadagen den 9 maj hölls flera event med EU-anknytning runt om i Skåne. Till ett av dem producerade parternskapet Skåne-Blekinge en kort film för att visa vilka effekter EU:s sammanhållningspolitik ger.

Sök stöd för internationalisering

Som skånskt småföretag kan du söka stöd för internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige.

Internationaliseringscheckar

Region Skånes föreningsbidrag

Region Skåne delar varje år ut föreningsbidrag på totalt 900 000 kronor till ideella miljö- och naturvårdsföreningar.

Region Skånes föreningsbidrag

Utvecklingsmedel för biogas

Har du en idé som bidrar till att vi når våra skånska biogasmål? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling via våra utvecklingsmedel.

Utvecklingsmedel för biogas
MAJ
22

Kalendarium

Region Skåne arrangerar och medarrangerar ett stort antal seminarier, workshops och konferenser inom våra olika verksamhetsområden för Skånes utveckling.

MAJ
22

Nordic Clean Energy Week 2018

Nordens och G20-ländernas energiministrar samlas till möte i Malmö och Köpenhamn i maj. Då samlas politiker, forskare och näringsliv för att belysa och diskutera framtidens energilösningar.

Utöver officiella arrangemang i samband med ministermötena kommer det under veckan att ske många andra aktiviteter i Öresundsregionen på temat "Nordic Clean Energy Week". Aktiviteter tar plats kring Malmö Live i centrala Malmö. På olika ställen i Malmö och Lund arrangeras också mötesplatser där olika aktörer kan vara med och bidra till veckan.

MAJ
28

Skåne Innovation Week

En vecka då vi gemensamt i Skåne kraftsamlar och lyfter upp aktiviteter, innovationer och idéer som en del i arbetet med att stärka Skånes innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Aktiviteterna äger rum i hela Skåne mellan 28 maj och 1 juni 2018 och utgörs av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att alla aktörerna på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne.

Vill du läsa mer?

Region Skåne publicerar löpande rapporter, analyser och handlingsplaner på vår hemsida.

Strategier och rapporter

Vill du lära dig mer?

Region Skåne arrangerar eller deltar i flera seminarier runt om i Skåne.

Kalendarium

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
http://utveckling.skane.se

Växel:
044-309 30 00