Nya sjukhusområdet Malmö

Inbjudan till att lämna anbud till ett gestaltningsuppdrag för Passagen (Vårdbyggnaden)

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma bildskapare till att lämna anbud till ett gestaltningsuppdrag för Passagen, Nya Sjukhuset Malmö (diarienummer 1801535).
 
För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Skåne flera stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Allra störst är satsningen på att bygga om de stora sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg, som innefattar både rivning och nyproduktion av byggnader.
 
Region Skånes investeringar i Malmö ska skapa lokaler och miljöer som möjliggör högkvalitativ hälso- och sjukvård. Målbilden är att utveckla morgondagens vårdmiljöer och att uppfylla Region Skånes vision om livskvalitet i världsklass.
 
Miljön
Passagen är en plats tätt sammankopplad med den nya vårdbyggnaden som byggs på sjukhusområdet. Passagen är den del av Inga Marie Nilssons gata som skiljer vårdbyggnadens huskroppar åt. Där kan man röra sig fritt och där finns plats och inspiration för kortare uppehåll i närhet till sjukhusets verksamhet. Den har en egen karaktär i förhållande till andra utemiljöer på området för att öka orienterbarheten.

I Passagen samlas många funktioner på liten yta. Gatan är ett av sjukhusområdets huvudstråk för gående och cyklister.
Målet är att ge besökaren en känsla av att passagen inte är en gata utan en plats eller ett rum tätt sammankopplat med huskropparna.
 
Gestaltningsuppdraget
Gestaltningsuppdragets slutliga utformning, för Passagen, ska genom sin skiftande karaktär och uttryck med hög innovation och byggnadsintegration, uppfattas välkomnande, mänskligt, och vara lätt att orientera sig till. Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till och samverka med byggnadernas volymer och gestaltning, på ett strukturerat och överskådligt sätt, som del i en stimulerande varierad stadsbild.

Det utgår ett skissarvode om 100 000 SEK exklusive moms samt ersättning om 700 000 SEK exklusive moms vid genomförande av skissförslag. Produktion 7 000 000 SEK exklusive moms
 
Avsikten är att teckna avtal med fem konstnärer som ska utföra parallella skissuppdrag. Efter inlämnade och godkända skissförslag kommer option om fortsatt genomförandeuppdrag utlösas.
 
All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett användarkonto.

Although this procurement is written in Swedish, there is nothing that prevents English-speaking artists from submitting their tender. The project can be completed in English.
This procurement is not translated into English, due to the risk of contradiction beeing impending between requirements written in Swedish and English

Region Skåne
291 89 Kristianstad
E-post: konstnarligauppdrag@skane.se