December 2018

Människors behov av att resa och sättet det görs på har förändrats de senaste decennierna. Att bo, arbeta och spendera sin fritid i olika kommuner är numera en självklarhet. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar som kan möta framtidens behov. Förutsättningar i form av miljöer som främjar god hälsa och social hållbarhet, är gynnsamma för miljön och gagnar den ekonomiska utvecklingen.

Riksdagen har beslutat att Region Skåne ska få ansvaret att samordna den regionala fysiska planeringen i Skåne. Det betyder att Region Skåne ska anta en regionplan, som ska ge kommunerna vägledning kring hur mark- och vattenområden ska användas. Planen ska vara vägledande för kommunernas beslut om bland annat översiktsplaner och detaljplaner. Förutom Region Skåne är det endast Region Stockholm som fått detta ansvar från riksdagen.

Region Skåne och de skånska kommunerna har under flera år samarbetat om den regionala dimensionen på fysisk planering. För när kommuner och region planerar och agerar mer tillsammans, bildas en ny slags helhet. Därför kommer vi ta oss an uppdraget med regionplanering genom att ta samarbetet inom Strukturbild för Skåne ett steg vidare.

Strukturbild för Skåne är vår arena för dialogen kring den regionala utvecklingen avseende fysisk planering. Syftet är att koppla samman det regionala utvecklingsarbetet och kommunernas översiktsplanering genom att samverka med Skånes 33 kommuner. Regional planering handlar nämligen inte om att begränsa kommunernas handlingskraft, utan om att stärka den. Det är så det går att få ut största möjliga effekt av det arbete som bedrivs parallellt på olika håll inom en region.

Riksdagens beslut är både ett erkännande för Strukturbild för Skåne som arbetsmodell och ett viktigt steg framåt i Region Skånes samarbete med de skånska kommunerna för att utveckla Skåne som flerkärnig arbets- och bostadsregion.

Regionala utvecklingsnämnden

Mandatperioden 2019-2022

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 10 och 11 december utsågs nya ledamöter till regionala utvecklingsnämnden för mandatperioden 2019-2022. Regionala utvecklingsnämnden är Region Skånes nämnd för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Skåne.

Nämndens nya ordförande kommer från den 1 januari 2019 att bli Anna Jähnke (M). Till förste vice ordförande utsågs Louise Eklund (L) och till andre vice ordförande utsågs Yvonne Augustin (S). Alla tre är också regionråd, det vill säga heltidsarvoderade förtroendevalda för Region Skåne. Totalt har regionala utvecklingsnämnden 15 ledamöter. Dessa kommer att presenteras nämare efter årsskiftet.

Utöver ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna i Region Skåne, kommer regionala utvecklingsnämnden även ta över ansvaret för Region Skånes folkhälsoarbete från regionstyrelsen efter årsskiftet. Däremot förflyttas ansvaret att vara regional kollektivtrafikmyndighet från regionala utvecklingsnämnden till kollektivtrafiknämnden.

Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Louise Eklund (L), förste vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Yvonne Augustin (S), andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens mandatperiodsrapport 2015-2018

En översikt över några av de insatser och beslut som regionala utvecklingsnämnden har initierat under mandatperioden 2015-2018

Samhällsplanering

Regionalt perspektiv - en nyckel till Sveriges utveckling

Region Skåne har fått ansvar att samordna den regionala fysiska planeringen tillsammans med Skånes kommuner. Det som är nytt är lagändringen, annars har Region Skåne länge arbetat med Skånes kommuner om regional fysisk planering under namnet Strukturbild för Skåne. Denna skrift förklarar mer vad Strukturbild innebär för både regionen och Skånes kommuner.

Pristagare och stipendiater inom arkitektur, design och miljö

Region Skåne delar årligen ut priser och stipendier till skånska aktörer som gjort kreativa insatser inom arkitektur, design och miljöområdet. Syftet är att uppmärksamma hur viktiga dessa insatsområden är för att skapa en attraktiv region att bo och verka i

Den 22 november prisades vinnare och stipendiater inom design, arkitektur och miljö. Vinnare av arkitekturpriset 2018 blev HamnOasen i Landskrona. Miljöpriset 2018 delades mellan två vinnare, Los Perros Urban Farming och Ett hem att trivas i. 

Hållbart resande på fritiden

Region Skåne har genomfört en förstudie för att ta reda på hur resvanorna i Skåne ser ut på fritiden. Fritidsresor utgör över hälften av det totala antalet resor och över hälften av de skånska resorna på fritiden är kortare fem km. Eftersom de är många, korta och i stor grad bilburna är det viktigt att arbeta med dem för att kunna nå de regionala och nationella miljömålen.

Näringslivsutveckling

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne agerar med anledning av skånska varsel

Under hösten har flera globala bolag med verksamhet i Skåne varslat personal. Det gäller bland andra Baxter, IKEA, Tetra Pak, Sony och ARM. Samtidigt anställer dessa bolag och andra företag nya medarbetare med annan kompetens. I samband med varslen har Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS), som leds av Region Skåne, träffats för att analysera läget och komma med förslag på lösningar. Förutom Region Skåne medverkar rektorerna för lärosätena i Skåne, ordförande för klusterinitiativen, de största kommunernas kommunalråd samt Kommunförbundet Skåne och Sydsvenska handelskammaren i FIRS.

Bland förslagen finns bland annat att Region Skåne tydligare ska förpacka vad Skåne har att erbjuda i form av kunskap och tjänster, och kommunicera detta till utländska bolag, att adressera kompetensfrågor, försörjning, utveckling och omställning (mycket kopplat till digitalisering), att undersöka möjligheter för att sätta upp en digital innovationshubb, och att utveckla en beredskap kring hur man agerar samlat vid större varsel (utreda hur man agerat vid tidigare tillfällen och upprätta checklistor), analysera vilka större företag som är nyckel- och ankarföretag i regionen och hur man kan ha en omvärldsanalys riktat mot dem och också förbättra nätverket med relationer till dem.

Nytt gränsöverskridande projekt ska knyta samman näringslivet med forskningsanläggningar i Lund och Hamburg

Region Skåne ska delta i ett tre-årigt EU-projekt, HALOS, som leds av Lunds universitet och som syftar till att knyta samman de fyra unika forskningsanläggningarna (MAX IV, ESS, DESY samt European XFEL) i Greater Copenhagen och Hamburg och skapa ett centrum för integrerad världsledande Life Science-innovation och forskning.

Projektet möjliggör en vidareutveckling av det framgångsrika projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, som leddes av Region Skåne och Region Huvudstaden och som avslutades i år.

För att utveckla samarbetet mellan Greater Copenhagen och Hamburg till ett globalt konkurrenskraftigt Life Science-centrum innehåller HALOS ett delprojekt för regional utveckling, där övergripande kartläggningar, analyser och seminarier med nyckelaktörer ska resultera i gemensamma huvudbudskap och strategier.

Fokus ligger på innovationer och så kallad 'tech transfer', forskarnas rörlighet och hur det regionala näringslivet kan kopplas närmare forskningsanläggningarna.

Miljö och klimat

Projekt ska göra offentlig belysning mer energisnål

Ett nytt belysningsprojekt ska leda till årliga energibesparingar motsvarande den årliga elförbrukningen i cirka 1800 hushåll. Idag är endast 20 procent av den offentliga belysningen i Greater Copenhagen-området energieffektiv. Lighting Metropolis – Green Economy, som det nya projektet heter, ska snabba på införandet av LED-belysning i Öresundsregionen. Projektet startar 1 februari 2019, och kommer att pågå i tre år. Region Skånes innovationsbolag Innovation Skåne kommer att medverka i projektet.

Samhällsanalys

Skånes befolkning förväntas öka till knappt 1,5 miljoner invånare år 2027

Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner.

Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning en viktig komponent. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete.

Sök stöd för internationalisering

Som skånskt småföretag kan du söka stöd för internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige.

Internationaliseringscheckar

Sök stöd för digitalisering

Som företagare i Skåne kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Digitaliseringscheckar

Mikrostöd för naturturism

Som skånskt småföretag inom naturturism kan du söka mikrostöd, en så kallad check, för att utveckla ditt företag. Du kan få upp till 50 000 kronor för att utveckla din verksamhet för en internationell marknad.

Mikrostöd för naturturism

Vill du läsa mer?

Region Skåne publicerar löpande rapporter, analyser och handlingsplaner på vår hemsida.

Strategier och rapporter

Vill du lära dig mer?

Region Skåne arrangerar eller deltar i flera seminarier runt om i Skåne.

Kalendarium

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
http://utveckling.skane.se

Växel:
044-309 30 00