November 2018

Vid nyår försvinner det sista landstinget i Sverige – då har alla län i Sverige regioner istället för landsting. Det som skiljer regioner från landsting är i första hand ansvaret för den regionala utvecklingen, som i lagtexten främst manifesteras i att regionen i samverkan med regionala aktörer ska ta fram och följa upp en regional utvecklingsstrategi och att statliga myndigheter som verkar i regionen ska ta hänsyn till den.

För lite drygt fyra år sedan, i juni 2014, antog Skånes regionfullmäktige en ny regional utvecklingsstrategi för Skåne, med en målbild och framtidsvision om hur Skåne ska utvecklas fram till år 2030. Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer ska alla gemensamt bidra med olika arbetsinsatser och investeringar för att nå de mål som tagits fram i utvecklingsstrategin.

Trots att det bara är fyra år sedan den regionala utvecklingsstrategin antogs, har situationen i både närområdet och den större omvärlden förändrats rätt så drastiskt under denna korta period. Sedan utvecklingsstrategin antogs har Sverige infört gränskontroller över Öresund, Region Skåne medverkar i den återupptagna totalförsvarsplaneringen för Sverige, Storbritannien håller på att lämna EU och det globala handelssystemet är under förändring. Samtidigt kommer färdigställandet av de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV leda till nya tillväxtmöjligheter för Skåne.

Regeringen har beslutat att alla regioner ska se över och vid behov aktualisera sina regionala utvecklingsstrategier minst en gång per mandatperiod. Därför håller vi just nu på med att samtala med kommuner, myndigheter, organisationer och den idéburna sektorn i Skåne om strategin fortfarande är aktuell i förhållande till de förändringar som skett i omvärlden. Stöds vision och ställningstagande fortfarande av alla utvecklingsaktörer i Skåne?

Till vår hjälp har vi tagit fram både analyser och utvärderingar av utvecklingsstrategin, som vi utgår ifrån i våra samtal, bland annat Skånes utmaningar som nämns längre ner i nyhetsbrevet.

Även om du kanske inte har kallats till våra samtal, finns det möjligheter för alla att lämna synpunkter eller ställa frågor om utvecklingsstrategin på vår hemsida. Vi vill veta vad du tycker!

Regionala utvecklingsstrategin

Skånes utmaningar - en uppföljning av den regionala utvecklingsstrategins delstrategier

Rapporten om Skånes utmaningar har som syfte att bidra till den fortsatta dialogen till hur vi genomför ”Det öppna Skåne 2030”.
Rapporten beskriver utvecklingen i varje delstrategi och koncentreras sedan i ett antal dialogpunkter för fortsatt diskussion kring förverkligande av den regionala utvecklingsstrategins målbild.
De samlade dialogpunkterna kan förhoppningsvis bli en injektion till hur vi tillsammans med Skånes aktörer kan fortsatt utveckla Skåne mot ”Det öppna Skåne 2030”.

Miljö och klimat

Klimatanpassningskampanj

Genom samarbetsorganet Klimatsamverkan Skåne tillsammans med flera andra parter medverkar Region Skåne i en kampanj som ska uppmärksamma Skånes invånare på det egna ansvaret för att möte de problem som kan uppstå i samband med mer extremt väder i framtiden. Förra hösten kördes en kampanj om fastighetsägares och hyresgästers ansvar vid översvämningar och under sommaren kördes en annan kampanj om vad man kan göra för att klara av värmeböljor. Kampanjen om översvämningar ska upprepas denna höst och den kommer att leda läsarna till Klimatsamverkan Skånes sida om klimattips.

Samhällsplanering

Trafikförsörjningsprogram på remiss

Region Skåne har tagit fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram. Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 5 november att skicka på programmet på remiss.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som på ett övergripande ska beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik i Skåne.  

Förslaget till trafikförsörjningsprogram är ute på remiss under perioden 5 november – 15 februari 2019. Efter remissperioden kommer programmet att justeras, och efter sommaren 2019 tar regionfullmäktige beslut om programmet.

Trygghetslarmet Vevios möter ett stort behov hos äldre och kroniskt sjuka. För detta fick Hanne Pålsson Region Skånes designstipendium för etablerade designers förra året.

Kreativa Skåne 2018

Den 22 november går årets upplaga av Kreativa Skåne av stapeln. Under eftermiddagen delar Region Skåne ut priser inom design, arkitektur och miljö till personer som på olika sätt har bidragit till att göra Skåne lite vackrare och lite mer miljövänligt.

Varmt välkommen!

Största resvaneundersökningen någonsin i Skåne

Sannolikheten är god för att du som läser detta blivit utvald att påverka morgondagens resande. 113 000 skåningar är nämligen inbjudna att berätta hur de reser under en dag.

Under hösten pågår den största undersökningen som någonsin har gjorts i Skåne om de vardagliga resvanorna.

En enkät, som har gått ut till 113 000 slumpvis utvalda skåningar, ska ge svar på hur många som går, cyklar, åker bil eller kollektivtrafik och till vilka ärenden. Det skapar en viktig bild av nuläget och hjälper till att skapa ännu bättre förutsättningar att resa smidigt.

De som får enkäten är slumpvis utvalda och speglar en bredd i befolkningen. Dessa kommer att svara på några bakgrundsfrågor och sedan fylla i alla resor de gör under en dag i en resedagbok.

För dem som inte är utvalda är det möjligt att ändå svara på enkäten på resvaneundersokning.se. De två undersökningarna kompletterar sedan varandra.

Resvaneundersökningen som nu påbörjats är den tredje regionala resvaneundersökningen som har gjorts i Skåne. De två tidigare gjordes 2007 och 2013. Bakom undersökningen ligger Region Skåne, alla Skånes kommuner och Trafikverket.

NOVEMBER
30

Skånskt Bostadsforum 2018

Varmt välkommen till Skånskt Bostadsforum den 30 november 2018! Skånskt Bostadsforum är en heldagskonferens för samtliga aktörer på bostadsmarknaden i Skåne.

Under konferensen diskuteras och problematiseras bland annat den skånska bilden av bostadsmarknaden samt finansiering av bostäder. Dagen avslutas med ett samtal med riksarkitekten Christer Larsson. Detta är en gemensam punkt i samarbete med Boverkets PBL kompetensdagar som pågår samtidigt på Malmö Live.

Näringslivsutveckling

Kampanj för att ungdomar ska göra informerade val inför gymnasiet

Även i år genomför Region Skåne en riktad kampanj mot ungdomar inför deras gymnasieval. Syftet med kampanjen är att de som väljer gymnasielinje ska kunna göra ett informerat val baserat på vilka jobbmöjligheter som finns efter genomfröd utbildning.

Kampanjen leder läsarna till fliken ”Var finns jobben?” på Skanegy.se. På Skanegy.se hittar man för övrigt information om gymnasieskolor och program i Skåne och västra Blekinge. Skanegy når alla skånska elever som står inför sitt gymnasieval. Under fliken får man information om framtidsprognosen för cirka 200 olika yrken där det råder framtida brist på arbetskraft. Framtidsprognosen bygger på Arbetsförmedlingens Yrkeskompass.

NOVEMBER
26

Kompetenskalaset

Den 26-30 november 2018 arrangeras Kompetenskalaset runt om på olika orter i Skåne. Ta del av en rad olika satsningar i Skåne som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen. Veckans aktiviteter och seminarier kommer bland annat att handla om:

  • Integrationens betydelse för kompetensförsörjningen
  • Öresundsperspektivet på kompetensförsörjning
  • Vägledningen av unga
  • Arbetsmarknadskunskap inom vård- och omsorgsbranschen
  • Folkbildningens kraft i regionens kompetensförsörjning

Affärsutvecklingscheckar till små företag inom naturturism

Sedan början av september 2018 har Region Skåne ett riktat mikrostöd i form av checkar för skånska småföretag inom naturturism, som kan söka upp till 50 000 kronor.

Insatsen är en pilot som Tillväxtverket finansierar med 1 miljon kronor med målet att fler företag som arbetar med hållbara naturupplevelser ska utvecklas och bli internationellt konkurrenskraftiga.

Partnerskapet som beslutar om stödet består av Region Skåne, Tourism in Skåne och Tillväxtverket.

Sök stöd för internationalisering

Som skånskt småföretag kan du söka stöd för internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige.

Internationaliseringscheckar

Sök stöd för digitalisering

Som företagare i Skåne kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Digitaliseringscheckar

Mikrostöd för naturturism

Som skånskt småföretag inom naturturism kan du söka mikrostöd, en så kallad check, för att utveckla ditt företag. Du kan få upp till 50 000 kronor för att utveckla din verksamhet för en internationell marknad.

Mikrostöd för naturturism
NOVEMBER
15

Kalendarium

Region Skåne arrangerar och medarrangerar ett stort antal seminarier, workshops och konferenser inom våra olika verksamhetsområden för Skånes utveckling.

Vill du läsa mer?

Region Skåne publicerar löpande rapporter, analyser och handlingsplaner på vår hemsida.

Strategier och rapporter

Vill du lära dig mer?

Region Skåne arrangerar eller deltar i flera seminarier runt om i Skåne.

Kalendarium

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
http://utveckling.skane.se

Växel:
044-309 30 00