Nyhetsbrev #4, december 2018

Dela nyhetsbrevet:

2019 kommer med spännande utmaningar, som vi välkomnar!

Nästa år blir på sätt och vis ett jubileum för Skåne European Office. Det är då tio år sedan beslutet i Regionfullmäktige togs om att Region Skåne skulle etablera ett representationskontor i Bryssel, även om det skulle dröja ytterligare något år innan Skåne European Office var igång. Det är också ett år med nya spännande utmaningar för verksamheten i Bryssel. I detta fall tänker jag faktiskt inte på alla pågående EU-förhandlingar om kommande långtidsbudget, vilka vi pratar om i detta nyhetsbrev. Inte heller om Brexit. Jag tänker på den budget som antogs i Regionfullmäktige tidigare i veckan, där Regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Skåne European Office kan knytas närmare verksamheten på hemmaplan ”…med syfte att förstärka kunskapen om Region Skåne i Bryssel, samt öka kunskapen i Region Skåne om europeiska politiska processer”. Det är en väl så spännande utmaning. Det är också en välkommen inriktning som vi ser fram emot att bidra till. Det skånska EU-engagemanget är aldrig starkare än länken mellan de möjligheter som finns på EU-nivå och de förutsättningar som finns på hemmaplan att utnyttja dessa på ett smart sätt. Vår verksamhet måste vara nära knuten verksamheten på hemmaplan.
 
Som några läsarna kanske minns gjorde vi en ”turné” under våren 2017, då vi träffade alla enheter i koncernkontoret på Avdelningen för regional utveckling och Region Skånes kulturförvaltning samt vissa enheter på Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning. Syftet var just att knyta oss närmare verksamheten på hemmaplan. Det gav en ökad ömsesidig kunskap om vad vi gör och kan erbjuda, vilka EU-möjligheter som finns inom enhetens uppdrag och vilka behov som enheterna har på EU-området. Det blev många inspirerande diskussioner om hur vi kan bli än bättre, tillsammans. Många diskussioner pekade på behovet av gemensam strategisk planering av verksamheten, så vi sätter ner foten i frågor där vi ser ett stort mervärde av att engagera oss internationellt och på EU-nivå, exempelvis för att hitta lämpliga partnerskap, EU-finansiering eller bevaka skånska intressen. Under 2019 kommer nu denna process att gå vidare, med ny skjuts från uppdraget till Regionstyrelsen. Vi behöver vässa vårt EU-arbete ännu mer, med sikte på hur vi blir ännu bättre på att utnyttja de möjligheter som olika EU-program, partnerskap och projekt innebär. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla verksamheten i den riktningen!
 
Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European Office

Nytt från Bryssel

Innovativa produkter inom personlig hälsa kan få EU-stöd

INCluSilver är ett EU-projekt som finansieras av INNOSUP, en del i Horisont 2020-programmet och syftar till att stödja utvecklingen av innovationer i små medelstora företag för produkter inom personlig nutrition till personer över 50 år, som ingår i den så kallade "Silver Economy”. Projektet leds av Livsmedelsakademin och stödet består av checkar för innovation, demonstration, uppskalning, resor och IP-rättigheter i små och medelstora företag. Även stöd för affärsutveckling, finansiering, marknadsföring för att utveckla innovationer i gränslandet mellan IT, livsmedel, hälsa och kreativa näringar är en viktig del i projektet. Storleken på en check uppgår till 60 000 euro. Totalt har 30 europeiska innovatörer fått stöd. Sex av dem är baserade i Sverige varav fyra är från Skåne: Wellbemed, Indevex, Veg of Lund och En god granne.
 
Projektet startade den 1 mars 2017 och avslutas i februari 2020. Av den totala budgeten på cirka 40 miljoner kronor har Livsmedelsakademin sex miljoner till sitt förfogande, varav 3,5 miljoner ska användas till checkar.

Skånskt företag beviljas 15 miljoner euro i EU-lån

Det finns fler skånska företag som får europeisk uppmärksamhet för sina innovationer. Kommissionen beslutade i november i år att via Europeiska investeringsbanken ge ett lån på 15 miljoner euro till Orbital Systems utvecklande av vattenbesparande duschar. Lånet ges i syfte att ”få företaget att påskynda internationaliseringen och produktionen av sin produkt.”

Orbital Systems, som har sitt kontor i Malmö, har utvecklat vattenbesparande duschar som kan spara upp till 90% vatten och 80% energi i jämförelse med vad en vanlig dusch förbrukar.

Höstens arrangemang

Som en del av vårt uppdrag i Bryssel har vi på Skåne European Office under hösten arrangerat olika intressanta workshops och seminarier, kopplade till vår verksamhet.

Smart specialisering i gränsregioner

Den åttonde november arrangerade Skåne European Office workshopen ”Regional development through Smart Specialisation – the case of border regions” i våra nyrenoverade möteslokaler i Bryssel. Under workshopen, som modererades av Region Skånes Jens Sörvik, diskuterades flera olika lyckade smart specialiseringssamarbeten i gränsregioner runt om i Europa. Bland annat nämndes Greater Copenhagen som ett spännande projekt, vilket givit hela Öresundsregionen ett lyft på flera olika områden, inte minst ekonomiskt.

SEO bidrog ytterligare till diskussionerna genom att lyfta sina positiva erfarenheter av att vara engagerad medlem i smart specialiseringssamarbetet Vanguard-initiativet.

Skånskt deltagande i Interreg-projektet INNO INFRA SHARE

Den 22-23 november var Region Skåne och Skåne European Office medarrangörer till konferensen ”EU Research and Innovation Infrastructures (RII): a forward agenda for cross-regional collaboration and access” som en del i Interreg-projektet INNO INFRA SHARE. Ett femtiotal gäster hörde ett drygt dussin inbjudna talare och panelmedlemmar diskutera hur INNO INFRA SHARE-nätverket arbetar med frågor som rör forskning och innovation. Därefter flyttades fokus till hur forskningsinfrastrukturer fungerar i EU, hur man kan öka tillgången till dessa, samt hur man kan använda dessa för europeisk innovation och ekonomisk tillväxt.

Arrangemanget var också ett utmärkt tillfälle för INNO INFRA SHARE-nätverkets medlemmar, dit Region Skåne tillhör, att nätverka, utbyta idéer och lägga fram en gemensam framtida strategi för projektet.

Lansering av Lärosäten Syd i Bryssel

Den 7 december var det dags för officiell lansering av Lärosäten Syds Brysselkontor. Rektorer och vice-rektorer för samtliga sex medlemmar i Lärosäten Syd närvarade, jämte de många intressenter och aktörer som kontoret redan samarbetar med i Bryssel. Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet, inledde med en presentation av Lärosäten Syds EU-ambitioner följt av Malmö universitets rektor Kerstin Tham som berättade om lärosätenas roll i att möta de globala hållbarhetsmålen. Anders Nelson, rektor för Högskolan i Halmstad, talade om vikten av regionalt samarbete för att öka chanserna för mindre lärosäten att delta i EU-projekt.

Mats Viberg, rektor vid Blekinge Tekniska Högskola, Håkan Pihl, rektor vid Högskolan i Kristianstad, och Cecilia Christersson, vice-rektor vid Malmö Universitet, deltog i en paneldiskussion modererad av Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet. I panelen fanns också Sophia Eriksson Waterschoot, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning, Johan Stierna från generaldirektoratet för forskning, och Thomas Jörgensen från den europeiska universitetsorganisationen EUA.

Utmaningsdriv och tvärdisciplinärt arbete var nyckelord, liksom strategiskt tänkande, samarbete och kommunikation i en tid då betydelsen av ett kunskapsbaserat förhållningssätt i politiken ibland ifrågasätts. Kommissionen gav en överblick av ambitionerna med den nya utlysningen för europeiska universitetsnätverk och de utmaningsdrivna ”missions” som planeras inom Horisont Europa. Förhoppningen är att skapa ett dynamiskt förhållande mellan utbildning, forskning och innovation. Förväntningarna på Lärosäten Syds Brysselsatsning är stora och vi ser framemot ett gott samarbete framöver!

Sammanhållningspolitiken 

Skåne fortsatt styrelsemedlem i Vanguardinitiativet

Den 21 november träffades regionala ministrar och motsvarigheter från Vanguardinitiativets medlemsregioner för sitt politiska årsmöte. Mätta Ivarsson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden företrädde Region Skåne. Under mötets första del, valdes Region Gävleborg in som ny medlem. Dessutom beslutades bland annat budgeten och val av styrelse för 2019. Skåne kvarstår som styrelseledamot även kommande år.

Mötets andra del innehöll en dialog med inbjudna gäster såsom generaldirektör Jean-Eric Paquet från Generaldirektoratet för forskning och innovation samt Rudolf Niessler, direktör på Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik. Vanguardmedlemmarna framförde bland annat sitt stöd för komponent 5, den föreslagna komponenten för interregionala innovationsinvesteringar, i förslaget till interregförordning för perioden 2021-2027.

Forskning och innovation

Styrgruppsmöte för industriell modernisering

Den 27 november var det dags för det fjärde styrgruppsmötet för plattformen industriell modernisering, vilket är en av kommissionens tre så kallade smarta specialiseringsplattformar.  Det finns idag 18 partnerskap under denna plattform och totalt involveras fler än 100 regioner i något av dessa. Skåne driver tillsammans med den italienska regionen Emilia-Romagna ett av partnerskapen, "New Nano-Enabled Products Pilot", som också är ett av Vanguardinitiativets fem pilotprojekt. Vid mötet, som ägde rum i Bilbao, presenterades ett antal nya partnerskap, bland annat inom artificiell intelligens, individualiserad behandling (personlised medicine) och social ekonomi.

Under plattformsmötet höll plattformen för industriell modernisering även ett gemensamt möte mellan plattformarna för energi och agri-food. De två senare tematiska plattformarna är liknande plattformar, med fem partnerskap vardera. Läs mer om alla smarta specialiseringsplattformar genom våra länkar längst ner i artikeln.

I anslutning till mötet den 27 november anordnade Vanguardinitiativet ett sidoevenemang med fokus på att mobilisera stöd till den föreslagna komponenten för interregional innovationsinvestering (den ovan nämnda komponent 5). Ett drygt 50-tal personer deltog med representation från de olika partnerskapen. Deltagarna lämnade mötet med en djupare förståelse vad gäller den föreslagna komponent 5 och vilken betydelse dessa medel kan ha för att främja interregionala innovationsinvesteringar.

Missa inte vårens Industry Days!

Kommissionen organiserar ”EU Industry Days” i Bryssel 5-6 februari. I samband med detta anordnas mängder med evenemang under hela våren i syfte att uppmärksamma och diskutera industri och näringsliv i relation till hållbarhet, globalisering, innovation och digitalisering. 

Samtidigt vill vi på Skåne European Office också påminna om ”EU Cluster Weeks 2018-2019”, som pågår fram till april nästa år. EU Cluster Weeks är ett utmärkt tillfälle att uppmuntra och uppmärksamma europeiskt samarbete i regionala och lokala kluster-event.

Fortsatta förhandlingar om Horisont Europa

Parlamentets utskott för forskningsfrågor har antagit sin position om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Texten, som förväntas antas i plenum den tionde december, utgör parlamentets position i de fortsatta förhandlingarna med medlemsstaterna inför nästa programperiod. Parlamentets förslag är en kompromiss mellan de största partigrupperna och de vill bland annat ha en ökad budget på totalt 120 miljarder euro, till skillnad från kommissionens förslag på 83,5 miljarder euro.

Fredagen den 30 november antog EU:s forskningsministrar en partiell allmän riktlinje i förhandlingarna om Horisont Europa. Det innebär att rådet är överens om förordningen för programmet samt deltagandereglerna, dock råder fortfarande oenighet om delarna som rör budgeten samt till viss del internationellt samarbete. Trots att delar av förslaget återstår att träffa överenskommelser om menade Moedas att mötet var lyckat och så länge EU:s ledare fortsätter att vara oense om den totala budgeten, finns det faktorer forskningsministrarna inte kan påverka.

Kvinnliga innovatörer prisas

Har du eller någon du känner grundat ett företag och är kvinna? Då kan du vara med och tävla om kommissionens pris ”Horizon prize for women innovators”. Tävlingen stänger den 16 januari och vinnarna annonseras under våren. Tre innovatörer kommer att tilldelas 100 000 euro var. I år finns även ett särskilt pris på 50 000 euro för en ”Rising Innovator”, under 35 år. Tävlingen är öppen för kvinnor i EU och länder som är kopplade till Horizon 2020, som varit med eller själva grundat ett företag före år 2017, som fortfarande är aktivt.

Hälso- och sjukvård

Hälsotillståndet påverkas starkt av socioekonomisk bakgrund

EU-kommissionen och OECD:s initiativ ”Hälsotillståndet i EU” är ett samarbete baserat på tvåårscykler med syfte att hjälpa medlemsstaterna att förbättra sina respektive hälso- och sjukvårdssystem samt invånarnas hälsa. Det resulterar vartannat år i rapporten ”Health at a glance” och landspecifika analyser där problem och fördelar med respektive hälso- och sjukvårdssystem står i centrum. Det förstnämnda är en översikt av Hälsotillståndet i EU där sjukvårdssystemens effektivitet, tillgänglighet och flexibilitet utvärderas.

Rapporten som publicerades 22 november i år har huvudsakligen två delar, där den första är indelad i två kapitel. Kapitel ett behandlar psykisk ohälsa och kapitel två fokuserar på hur hälso- och sjukvården kan fungera mer resurseffektivt då undersökningen visar att en femtedel av hälso- och sjukvårdsutgifterna är onödiga och bör omfördelas.

I rapportens andra del redovisas indikatorer för hälsosituationen i EU tillsammans med en diskussion kring hur den kan förbättras. Till exempel konstateras att den förväntade livslängden i EU, som tidigare ökade stadigt, sedan år 2011 har mattats av. Skillnaderna är dock stora beroende på socioekonomisk tillhörighet och kön. Universitetsutbildade 30-åriga män har en förväntad livslängd som är åtta år längre än lågutbildade män i samma ålder.

EUREGHA:s årskonferens satte primärvård och integrerad vård i centrum

Den Brysselbaserade intresseorganisationen för lokala och regionala hälsomyndigheter i Europa, EUREGHA, höll sin årskonferens den 6 december på temat integrerad vård och primärvårdsreform. EUREGHA:s konferens ägde rum i anslutning till slutkonferensen för projektet ESI Funds for Health, som kartlagt strukturfondsfinansierade projekt inom hälsa under den innevarande programperioden. Dagen startade dock i regionkommittén med ett möte inom den interregionala gruppen för hälsa och välbefinnande som leds av Birgitta Sacrédeus, svensk ledamot i regionkommittén. Bland annat presenterade Jonas Christensen från Malmö universitet projekten AppSam och AgeSam, del i det Östersjöbaserade nätverket CareSam om professionell hjälp i demensvården, på temat integrerad vård.

Årskonferensen modererades av Alexander Dozet, hälsoekonom från Region Skåne, och innehöll flertalet presentationer av goda exempel från olika regioner och två paneldebatter med "reformera primärvården" samt "integrerad vård" som teman. Exempel som togs upp under konferensen var bland annat Skottlands genomförande av ett övergripande system för integrerad vård och Flanderns pågående reform av sitt primärvårdssystem.

Den andra delen av dagen, som arrangerades av projektet ESI Funds for Health, avslutades med en högnivåpanel bestående av EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis, EU-parlamentarikern Andrey Kovatchev, samt ministrar med ansvar för hälsofrågor från Finland, Estland, Bulgarien och Rumänien, som också är EU:s ordförandeland under första halvåret 2019. Kommissionären underströk vikten av förebyggande och sektorsöverskridande arbete för att säkra medborgarnas hälsa. Han menade att hälsa alltför ofta ses som en ren kostnad i budgetsammanhang, men att det  i själva verket bör ses som en investering i EU:s och medlemsländernas humankapital. Han poängterade också att hållbarhet i framtidens hälso- och sjukvårdssystem handlar om mer än bara pengar; strategier och samarbete mellan olika institutionella nivåer är också mycket viktigt.

Infrastruktur och miljö

Kommissionen uppdaterar sin bioekonomistrategi

Som utlovat av kommissionsordförande Jean-Claude Juncker kommer kommissionen att fortsätta satsa på att utveckla europeisk bioekonomi. Ett led i arbetet är den nyligen uppdaterade bioekonomistrategin, som bland annat fokuserar på att stödja regioner och medlemsstater i utvecklandet av regionala och nationella bioekonomistrategier.
 
Inom ramen för bioekonomistrategin ska även bland annat en investeringsfond på 100 miljoner euro upprättas. Fonden ska kunna användas för att få bio-baserade innovationer närmare marknaden. Man vill också ge ytterligare incitament för en bioekonomi-omställning till EU:s östra medlemsstater, bland annat genom att erbjuda ekonomiskt bistånd med hjälp av medel från Horizon 2020.

Kultur

Digitalisering och kreativitet nyckelord för Design Days 2018

Design Days 2018 gick av stapeln den 14 november med temat "Digitalisering och Kreativitet". Evenemanget bestod av en heldag fylld med presentationer och workshops bland annat från kommissionen, regioner, kommuner, kluster och universitet.

Dagen började med ett välkomnande från arrangörerna, tillika ERRIN:s arbetsgrupp för kulturfrågor, ledd av Region Skåne, Stuttgart och Helsingfors. Det var sedan dags för Barbara Stacher från kommissionen att berätta om EU:s kommande prioriteringar och vision för kultur.

Sedan följde tiotalet presentationer om projekt från olika europeiska länder, med kreativ digitalisering som gemensam nämnare. Evenemanget avslutades med tre olika workshops ledda av talarna, för att ge deltagarna chans att interagera och utbyta erfarenheter med varandra. Design Days 2018 var en balanserad kombination av inspiration, nätverkande och lärande där både EU-policy och kreativitet fick ta plats.

Roliga Lundabyråkrater värdar för ovanligt EU-projekt

Future by Lund fick en intervju med kommissionens Barbara Stacher på besök i Lund där EU-projektet Cultural and Creative Spaces and Cities är baserat. Bland projektets partners finns förutom Lund även Region Skåne. Syftet är att undersöka hur lösningar till samhällsutmaningar kan utvecklas med samarbete mellan medborgare, kulturorganisationer och kulturell, kreativ och offentlig sektor. Stacher förklarar projektet som ovanligt då det finns länkar direkt till politiker, lokala och regionala administratörer samt de kulturella och kreativa aktörerna. Det är både top-down och bottom-up samtidigt, vilket är användbart för att förbättra policy. Det är också projektets styrka, att människor som inte vanligtvis träffas möter varandra för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Stacher berättar att hon ser fram emot att se effekten av ”The Swedish way” som hon beskriver som informell samt mindre hierarkisk, och inte minst ”Lundabyråkrater”, vilka hon menar är engagerade och roliga. 

Skånskt designprojekt kan få europeiskt innovationspris

Det skånska projektet What Matter_s är ett samarbete mellan Southern Sweden Creatives, Form/Design Center, SPOK (samtida produktion och konsumtion) och Art & Science Initiative. Tio materialforskare parades ihop med designers i syfte att se vilka synergier som uppstår då experter från två olika områden får samarbeta. Projektet är nu nominerat till priset NICE (pris för innovationer inom kultur och kreativitet i Europa) vars mål är att uppmärksamma innovationer från kulturella och kreativa näringar i Europa.

Skåne European Office
Rue du Luxembourg 3 | 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 484 482 904 | www.skane.eu