Nyheter från projektet September 2017
Stort tack - och mycket välkomna!

Efter två års projekttid har många eldsjälar byggt upp fina rutiner och fått igång projektets alla delar på ett imponerande sätt. Detta ger en god bas att stå på när nu ett antal nyckelpersoner går vidare till andra uppdrag och nya personer tar över.
 
Vi vill rikta ett mycket stort tack till Sine Larsen och Ellen Juel Nielsen för helt avgörande insatser inom MAX4ESSFUN, där delprojektet löper på ett imponerande sätt. Efter senaste Steering Committee är nu 147 experiment godkända, vilket är ett oerhört fint resultat. Vi är mycket glada för att Kell Mortensen tar över efter Sine, och arbetet pågår med att få en ersättare på Ellens tjänst. 
 
Jesper Andersen och Katarina Norén från MAX IV lämnar också projektet på grund av pensionering respektive ny tjänst, och Marjolein Thunnissen och Mirja Carlsson Möller tar över. Internationell Attraktionskrafts projektledare Christine Mellborg har också fått nytt arbete, och Gezim Kiseri, som arbetat i projektet hela perioden, blir ny delprojektledare. Inom Regional Leverantörsbas går Karl Löfmark in som förstärkning under tiden Henrik Berven vikarierar som enhetschef.
 
I Strategisk plattform går Kristina Sandberg Hrbinic på föräldraledighet/barselsorlov, och Louise Svensson är nu vikarierande projektsekreterare. Kristina kommer tillbaka i slutet av projektperioden. Johanne Horsbøll lämnar projektet på grund av nya arbetsuppgifter, och rekryteringsprocess pågår.
 
Till alla ”gamla” nyckelpersoner vill vi säga ett varmt tack för mycket fina och avgörande insatser i projektet. Vi vill samtidigt önska alla ”nya” personer mycket välkomna till vårt spännande projekt!
 
Eskil & Jakob

Vårt projekt presenterat i Bryssel

När Region Skånes EU-enhet besökte Bryssel för att diskutera ”smart specialisering” med Kommissionens DG Regio den 21 september, fick vi tillfälle att presentera vårt Interreg-projekt för Peter Berkowitz, enhetschef inom Smart and Sustainable Growth. Peter Berkowitz uttalade stort intresse för projektet och såg det som ett gott exempel på konkreta resultat inom ramen för EU-program och smart specialisering. Med på mötet var också Louise Floman, DG Regios Desk Officer för Interreg ÖKS-programmet. Från projektets sida är vi glada för denna möjlighet till förankring på EU-nivå.
Ny projektleder på MAX4ESSFUN

Fra 1. september 2017 overtog Kell Mortensen stafetten som leder af delprojektet MAX4ESSFUN fra sin kollega Sine Larsen. Kell er til daglig leder af ’the X-Ray and Neutron Science Section’ på Københavns Universitets Niels Bohr institut.

Kell har været med i arbejdet med ’ESS&MAX IV: Cross Border Science and Society’ helt fra planlægningsfasen, så han er inde i alle projektets detaljer, men nu hvor han overtager ledelsen, har vi spurgt ham, hvad de vigtigste resultater har været i projektet, og hvor han mener, vi skal lægge fokus i den sidste del af projektet.

Opbygning af netværk er vigtigt for unge forskere
”Som jeg ser det, har vi fået allermest ud af, at unge forskere har fået et større netværk end de tidligere havde. Og så har enkelte af de unge forskere også lært nye teknikker, men det er et fåtal af de mange unge forskere, der har været med. Jeg mener, at det store og afgørende resultat er det formaliserede netværk på tværs af de 8 universiteter og de to anlæg. Det er nyt og skaber en solid grobund for forskningen med X-ray og neutroner i ØKS-området , som også de afholdte sommerskoler og årsmøder har givet ekstra til.”

Projektledelse og afrapportering er vigtig
”De fleste forskere vil gerne hellige sig deres forskning, og Interreg projekter kan opleves som en besværlig måde at gøre tingene på. Derfor, mener jeg, at det er afgørende at have dygtige administratorer med på projektet, som kan afhjælpe det kommende års udfordringer med at afrapportere.” Fortæller Kell og fortsætter: ”Jeg oplever, at MAX4ESSFUN kører rigtig godt trods det omstændige administrative arbejde. Der er god stemning og enighed på tværs af projektet, og det har vist sig, at man skaber en fantastisk synergieffekt ved at lægge et projekt inden for dette område. Jeg er spændt på at se de resultater, vi skal beskrive, og håber de kan danne grundlag for mange fælles projekter i fremtiden på tværs af ØKS. Derfor vil mit fokus det næste år især være på at få lavet en rigtig god afrapportering og beskrivelse af resultaterne.”

The Bridge Summit

I august måned blev The Bridge Summit afholdt for andet år i træk. Her sætter forskere og industriens folk fokus på verdens globale udfordringer og diskuterer hvordan blandt andet ESS og MAX IV kan være en del af løsningen. Og i den anledning mødtes blandt andre svenske Lena Ek, National ESS-samordnare og Hans Müller, direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse i Danmark for at tale om regional udvikling og de nationale strategier for ESS. 
 
God fremdrift i både Danmark og Sverige
Selvom der ikke er fuld finansiering til alle de planlagte initiativer, er der god fremdrift på begge de to nationale ESS-strategier, i forhold til at sikre en kapacitetsopbygning på relevante forskningsområder på universiteterne. Og her spiller MAX4ESSFUN en helt central rolle i at sikre den nødvendige kapacitetsopbygning på de nordiske universiteter. Desuden lægger aktiviteterne i de øvrige arbejdspakker i ESS & MAXIV: Cross Border Science and Society sig tæt op ad aktiviteterne i begge strategier, og det blev fremhævet på mødet at aktiviteterne i arbejdspakken skal koordineres tæt med de nationale strategier, hvilket arbejdet i projektets Advisory Board er med til at sikre.
 
Folkelig opbakning via god branding
Den offentlige viden om ESS og MAX IV blev diskuteret på mødet, hvor arbejdet med at skabe en alment kendt fortælling om anlæggene og deres muligheder blev vendt blandt deltagerne. Ligesom det franske anlæg Cern er kendt for at finde Higgs partiklen, kunne en fortælling være at ESS og MAX IV vil læse gåden om Kræft og helbrede sygdommen. Det er vigtigt at have generel folkelig og politisk opbakning og anerkendelse for det anlæggene arbejder med.
 
Det blev foreslået , at gentage mødet om ESS og MAX IV i forbindelse med The Bridge Summit hvert år for at gøre status på de to nationale strategier.

Value propositions publicerade

Delprojektet Internationell attraktionskraft tar ett samlat grepp kring global marknadsföring av regionens samlade forskningsinfrastruktur inom materialvetenskap och Life science.

Inom delprojektet har man bland annat inriktat sig på att ta fram slagkraftiga Value Propositions, det vill säga underbyggda argument för att etablera sig i Öresundsregionen, som kan användas i det internationella marknadsföringsarbetet.

Hittills har två Value Propositions publicerats; en om vätgas och bränsleceller och en om nanoteknologi. Framöver kommer delprojektet arbeta vidare med att utveckla Value Propositions inom onkologi, diabetes och livsmedel/functional food.


Läs hela artikeln och ladda ner båda Value Propositions här
Hjälp oss sprida vårt budskap vidare!

Delprojektet Internationell attraktionskraft har producerat sin första video. Ett av projektets uppdrag är att positionera vår region som en av världens främsta miljöer för att utföra och lokalisera forsknings- och utvecklingsenheter inom Life science och materialvetenskaper. Denna video är en del av marknadsföringen för att nå det målet.

Se och ladda ner filmen här.
Goda diskussioner på vår framtidsworkshop

Två tredjedelar har gått, en tredjedel av projektet återstår innan det tar slut i augusti 2018. Vad har vi åstadkommit hittills, vad ska vi göra mer och vad kommer efter projektet? Det var några av frågorna som Framtidsworkshopen i Malmö försökte besvara den 27 september.

Ett 50-tal deltagare från både delprojekten och andra intressenter arbetade med frågorna under en heldag på Studio i Malmö under ledning av processledaren Lemmy Kook Lyngholm Jensen.

– Vi har mycket att vara både stolta över och nöjda med, menade projektledaren Eskil Mårtensson när han, co-projektledaren Jakob Öster och projektsekreteraren Louise Svensson gick igenom vad som uppnåtts hittills. Delprojektet Gränshinder bidrog bland annat till den danska ”Lex ESS”, Internationell attraktionskraft har tagit fram flera Value Propositions och en marknadsföringsfilm och Regional leverantörsbas har redan uppnått sina mål om kontaktade företag. Det största delprojektet, MAX4ESSFUN, har redan godkänt 147 av projekterade 176 experiment med unga forskare och handledare från olika lärosäten.

Pia Kinhult, Head of Host States Relations på ESS, beskrev framtida behov och förväntningar ur ESS perspektiv:

 – Arbetet med de behov som projektet påvisat, exempelvis minskade gränshinder mellan Danmark och Sverige och förbättrad service för medföljande, kommer även att finnas efter 2018. Därför är det viktigt att projektparterna fortsätter att jobba med frågorna även när projektet avslutats.

Workshopen fokuserade sedan på att i grupper diskutera vad som behöver göras efter projektet hur arbetet ska drivas vidare. Att tydliggöra och sprida goda resultat från projektet blir en viktig uppgift. Ett övergripande tema var att mycket av det som görs i projektet idag vad gäller gränsöverskridande samarbeten, på något sätt måste integreras i den ordinarie verksamheten i respektive organisation. Förmodligen kommer det även krävas någon form av fortsättningsprojekt för att fånga upp vissa koordineringsbehov som identifierats av delprojekten.
 

Nordic Life Science Days 2017
Workshop om läkemedelsformulering kopplat till ESS & MAX IV

För första året sedan starten 2013 arrangerades Nordic Life Science Days i Malmö den 12-14 september. Strategiskt arbete från Invest in Skåne och Copenhagen Capacity har bidragit till att arrangörerna i år valde att förlägga konferensen i Sydsverige. Mässan som i år samlade drygt 1300 deltagare (20 procent fler än förra året) har tidigare ägt rum i Stockholm. Under årets Life Science Days deltog Invest in Skåne och Copenhagen Capacity med en gemensam utställningsmonter för att marknadsföra regionens samlade Life Science-kluster som går under namnet ”Medicon Valley”. Konferensen utgör ett viktigt nätverkande forum för aktörer inom Life Science med allt från företagspresentationer, workshops, utställningsmontrar till så kallade partnermöten eller ”face-to-face”- möten.

Projektledningen för ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society deltog under en av dagarna, då en workshop om läkemedelsformulering genom ESS och MAX IV hölls för att diskutera hur läkemedelsföretag kan nyttja anläggningarna och hur företag bättre kan samarbeta för att snabbare nå långsiktigt hållbara forskningsresultat.

Under workshoppen presenterade AstraZeneca, Novo Nordisk och Ferring sina fokusområden för läkemedelsformulering och den potential de ser för vidareutveckling genom ESS och MAX IV.
Trots att de till viss del konkurrerar på marknaden, menade Dr. Helen Sjögren från Ferring att företagens kompletterande forskning kan vara till nytta för alla parter för att enklare och snabbare få ut läkemedel på marknaden. Exempelvis har AstraZeneca och Novo Nordisk tidigare samarbetat vid MAX-lab i Lund, vilket resulterade i ett nytt läkemedel för Alzheimers sjukdom.

Alla tre företag, som har kontor i Sydsverige och på Själland, lyfte fördelen med att anläggningarna ligger i regionen och att de kan bidra till gränsöverskridande samarbete. Dr. Anna Collén från AstraZeneca framhöll även vikten av att samarbeta med akademin för att kunna dra nytta av lärosätenas forskningskompetens, inte minst för att tyda den mängd data som kommer ut från forskningsprojekten.

- Av de forskningsprojekt vi driver är ungefär 98 procent misslyckanden medan två procent leder till produkter som når marknaden, förklarade dr. Anna Collén. Detta är en stor utmaning! Med teknikerna vid ESS och MAX IV följer en stor potential att förbättra forskningsresultaten.
 
Text: Louise Svensson

Business Day – Unika möjligheter inom läkemedelsutveckling med hjälp av MAX IV och ESS

I samband med Nordic Life Science Days anordnade Internationell attraktionskraft ett endagsseminarium i Lund den 12 september. Seminariet fokuserade på hur företag och forskare kan dra nytta av de avancerade forskningsverktygen på MAX IV och ESS i läkemedelsutveckling.

Eventet organiserades på Medicon Village och representanter från MAX IV och ESS gav presentationer om industriell användning av anläggningarna.

Representanter från företag och forskare, som redan utnyttjar de analytiska teknikerna som finns tillgängliga på forskningsanläggningarna för läkemedelsutveckling, var på plats och deltagarna fick en inblick i hur teknikerna kan bidra till framtidens läkemedelsutveckling. SARomics Biostructures och Novo Nordisk delade sina erfarenheter av att använda MAX IV för fragmentbaserad läkemedelsupptäckt, proteinläkemedelsutveckling och applikation av småvinkelspridningsmetoder. Astra Zeneca delade med sig av sitt perspektiv av att använda MAX IV och ESS för framtida läkemedelsutveckling.

Seminariet, som riktades till internationella Life Science-företag, var välbesökt med mer än 70 internationella gäster som representerade såväl företag och organisationer som akademi. Dagen avrundades med en guidad tur på MAX IV-laboratoriet.
                                                                                
Text: Maria Fernanda Bocángel och Gezim Kiseri


Månedens partner: Science Village Scandinavia
September måneds partner er Science Village Scandinavia, som er en del af delprojektet Internationell attraktionskraft. Vi har talt med Fredrik Melander, som er ansat i Science Village.

ESS & MAXIV: Cross Border Science and Society i Science Village
Ifølge Fredrik Melander, så understøtter interreg-projekt hele ideen med Science Village og derfor har de fra Science Village en generel interesse i hele projektet, selvom de kun er officielle partnere i delprojektet Internationell Attraktionskraft.

”Vores opgave i Science Village er helt kort at understøtte udviklingen på det konkrete område, vi kalder Science Village, så ESS og MAX IV får optimale forhold som forskningsanlæg.” fortæller Fredrik og fortsætter ”En del af vores opgave er også at tiltrække aktiviteter og synliggøre området, så vi kan engagere den del af forskningsmiljøet i Norden og Europa, som har interesse i anlæggene. Derfor er alle projektets dele relevante for os i Science Village.”

Projektet skaber ny viden om Internationell Attraktionskraft
Fredrik påpeger, at arbejdet med Internationell Attraktionskraft i forhold til ESS og MAX IV er nyt, og derfor er der mange ting, delprojektet bygger op fra bunden. Han fortæller: ” På mange områder findes der en forhistorie – men spørgsmålet om, hvordan der arbejdes med branding af ESS og MAX IV, er nybrudsarbejde. Vi arbejder med at udvikle konceptet og netværket, der skal til for at styrke aktiviteterne, og i projektet er alle nøglespillerne med, som skal samles for, at vi i fællesskab kan starte arbejdet. På den måde ser jeg, at projektet sætter mange nye ting i gang, som skal tænkes ind i et fremtidigt langsigtet perspektiv. Vi er startet, og så handler det om at få alle aktiviteterne videreudviklet og indarbejdet i det ordinære arbejde.”

Et samarbejde, der lykkes
Fredrik fortæller, at Science Village især er optaget af at få gode netværker på plads på tværs af universiteter og også koble dem til relevant industri. Men et andet vigtigt aspekt af hele projektet er den handlekraft, der ligger i at få de rette embedsfolk til at kende hinanden, og det, mener han, er lykkedes. Han fortæller: ”Projektets styrke er, at det engagerer hovedinteressenterne. Man har lykkedes med at bygge konkrete samarbejder op. Og det, er jeg overbevist om, kan få en seriøs impact i fremtiden. Fodfolket har lært hinanden at kende på tværs af sundet, og det kommer der helt sikkert noget godt ud af i fremtiden, for det er vigtigt, at vi ved, hvem man skal ringe til, hvis man skal have ting til at ske.”

Baggrundsinfo
Science Village Scandinavia AB ejes af Lunds kommune, Lunds universitet og Region Skåne.
Selskabet er skabt for at støtte udviklingen af MAX IV og ESS ved at planlægge og udforme infrastrukturen på området mellem anlæggene, som selskabet ejer.

Selskabet har tre hovedopgaver:
  • At udnytte og udvikle det fysiske område mellem ESS og MAX IV
  • At få universitetets outstations, forskningsinstitutter og industrielle brugere til at etablere sig på området.
  • At skabe et Science Center på området
Marken bliver til en hel bydel
Området er hele 18 hektar stor med mulighed at opføre 250 00 kvm bygninger. Derfor er det er et langsigtet arbejde, og ender med at være en hel ny videnskabelig og innovativ bydel i Lund. Der er udviklet en byggeplan for den første del, som indeholder gæstehuse for forskere, laboratorier og kontorer og SVS venter nu på at den første detaljeplan bliver klar.

Selskabet ejer jorden, som de sælger af til forskellige virksomhedsudviklere. Så fx bliver gæstehuset, kantine og de første kontorbygninger bygget af Wihlborgs respektive SKANSKA.